Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko-Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko - Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 176 pkt 3c Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz.. 697 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala co następuje:

§1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Trzcińsko - Zdrój do realizacji projektu „ Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój ” - nr konkursu : RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie : RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

§ 2. Projekt, o którym w § 1 realizowany będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

§ 3. Wartość projektu wynosi 623 500,00 zł( słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100 ), który finansowany będzie :

1 ) w kwocie 592 325,00 zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 ) z dotacji,

2 ) 31 175,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 ) jako wkład własny Gminy Trzcińsko - Zdrój wnoszony w postaci poniesionych kosztów na dofinansowanie do prac remontowych oraz koszty utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z rozpoczęciem się nowego okresu finansowania na lata 2014 -2020 i przyjęciem programu: Priorytet VII Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie : RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Gmina Trzcińsko - Zdrój postanowiła przystąpić do realizacji projektu pt. Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój.

Głównym celem projektu jest w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, która jest zadaniem własnym gminy zgodnie za art. 176 pkt 3 i 3c Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przyznane dofinansowanie zabezpiecza środki na przystosowanie pomieszczeń przy TCK i utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego oraz zabezpiecza środki finansowe na zatrudnienie kadry oraz wyposażenie placówki.

Do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Trzcińsku - Zdroju uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 28-12-2017 08:58