herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/443/2017 BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej.


ZARZĄDZENIE Nr III/443/2017
BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie powołania formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.), § 3 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt. 2, ppkt. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach oraz § 6 pkt. 5 i § 7 pkt.4, Zarządzenia Nr 213/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach a także w oparciu o analizę zagrożeń dla gminy Trzcińsko-Zdrój zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W gminie Trzcińsko-Zdrój tworzy się pluton ratownictwa ogólnego, jako formację obrony cywilnej do zadań ogólnych przeznaczoną do prowadzenia akcji ratunkowej w obiektach i w rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność, udzielenia pomocy poszkodowanym w czasie wojny, pomocy w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków.

2. Pluton tworzyć będą:

  1. drużyna ratownictwa ogólnego

  2. drużyna sanitarna,

  3. drużyna pożarnicza.

3. Do zadań formacji ratownictwa ogólnego należy w szczególności :

a) prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace

ratunkowe;

b) wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) poszkodowanych ze

zniszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów, zatopień itp.;

c) zapewnianie - we współdziałaniu z formacjami OC do zadań specjalnych -

poszkodowanym rzebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu

świeżego powietrza oraz ody, żywności, leków i środków opatrunkowych;

d) organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych;

e) udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym;

f) stwarzanie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej;

g) wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia

techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają

wykonywanie prac ratunkowych.

4. Służbę w plutonie pełnią głównie wyznaczeni członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz inne osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

§ 2.1. Do likwidacji skażeń i zakażeń, usuwania skutków klęsk żywiołowych i skażenia środowiska powołuję formacje likwidacji skażeń.

2. Formacje stanowić będą:

  1. drużyna odkażania transportu, sprzętu i terenu,

  2. drużyna zabiegów sanitarnych,

  3. drużyna odkażania odzieży.

§ 3.1. Dla ochrony ludności, mienia, zabezpieczenia urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, współdziałania w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenie działań innych formacji obrony cywilnej powołuję drużynę porządkowo-ochronną,

2. Do zadań drużyny porządkowo-ochronnej należy w szczególności :

a) utrzymanie ładu i porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w czasie prowadzenia akcji ratunkowych.

b) ochrona obiektów gospodarczych, użyteczności publicznej itp.

c) ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach mieszkalnych opuszczonych w związku

z ewakuacją ludności.

d) przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi ludności.

e) wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo - ochronnych, wynikających z sytuacji i decyzji szefa OC;

f) oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewypałów (niewybuchów);

g) informowanie policji o występowaniu różnego rodzaju zjawisk mających wpływ na stan utrzymania ładu i porządku publicznego.

§ 4.1. Tworzy się w gminie drużynę wykrywania i alarmowania, jako formację obrony cywilnej do zadań specjalnych przeznaczoną do wykrywania i rozpoznawania zagrożeń, a także ostrzegania i alarmowania ludności oraz określania i analizowania sytuacji, przedstawiania wniosków dotyczących przedsięwzięć profilaktycznych i ratowniczych oraz sposobów ich realizacji.

2. Do zadań drużyna wykrywania i alarmowania należy w szczególności :

a) wykrywanie i rozpoznawanie uderzeń bronią NBC i konwencjonalną, pożarów, skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych oraz innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludności i jej środowiska naturalnego;

b) pobieranie i przekazywanie materiałów skażonych do badań laboratoryjnych;

c) przekazywanie zebranych informacji do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Gryfinie;

d) ostrzeganie i alarmowanie ludności.

§ 5.1. W skład każdej formacji wchodzą: komendant, jego zastępca i ratownicy.
2. W zależności od potrzeb, z ratowników utworzone zostaną sekcje. Każda sekcja liczyła będzie od 5- 8 ratowników.

§ 8. Formacje pracują zgodnie z opracowanym Planem Obrony Cywilnej Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 9. Nadzór nad wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 05-12-2017 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marianna Kozik 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2017 15:31