herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/367/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji operacji pn. ?Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz organizacją warsztatów? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętego PROW na lata 2014 -2020.


 Zarządzenie Nr III/367/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz organizacją warsztatów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych objętego PROW na lata 2014 -2020.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z póżn.zm.) - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.,) - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2017 poz. 760 z póź. zm), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych( Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się,  jako  obowiązujące zasady (politykę)rachunkowości dotyczącą   operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Baszty Bocianiej wraz organizacją warsztatów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, realizowanych przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie „ Lider Pojezierza”, umowa o przyznanie pomocy Nr 00008-6935-UM161000716, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-10-2017 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2017 12:03