herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie Nr III/366/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022" ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


 Zarządzenie Nr III/366/2017 Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022” ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 z póżn.zm.) - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.,) - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2017 poz. 760 z póź. zm), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych( Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się,  jako  obowiązujące zasady (politykę)rachunkowości dotyczącą   realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Umowa Nr WZS-POPT/14/2016 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy.

 

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 13-10-2017 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2017 12:00