herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.


-projekt -

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 28 września 2017r

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Trzc
ińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art.21 ust.1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459
z późn. zm.), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2.

1.W celu poddania trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową jako organ doradczy Burmistrza .

2.Komisje powołuje się w formie zarządzenia Burmistrza Gminy, w którym określa się również jej kompetencje.

3.Komisja działa społecznie - bez wynagrodzenia.

§ 3.

1. Wnioskodawca starający się o najem zobowiązany jest przedłożyć dochody z okresu 3 miesięcy. Przez dochód rozumie się dochód określony w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

2. Osoby starające się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego zobowiązane będą do wypełnienia stosownego wniosku.

3. Klasyfikacje wniosku przeprowadza się na podstawie sytuacji mieszkaniowej w miejscu pobytu stałego wnioskodawcy określonego na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

ROZDZIAŁ II

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony.

§ 4.

Do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony kwalifikuje się następujące osoby:

1. zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonych do rozbiórki ze względu na przebudowę budynku lub w którym występuje stan zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców bez względu na dochód rodziny i powierzchnię mieszkania przypadającą na członka rodziny,

2. pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, pożaru, katastrofy budowlanej lub innych czynników zewnętrznych bez względu na kryterium dochodu, jeżeli osoby te zamieszkiwały w mieszkaniowym zasobie gminy,

3. spełniające jednocześnie następujące warunki:

a) nie posiadające tytułu prawnego do lokalu,

b) uzyskujące dochód w granicach:

- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

c) zamieszkujące w lokalach, w których przypada poniżej 3m? powierzchni na jedną osobę uprawnioną.

§ 5.

Pierwsza kolejność do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje na zasadzie równorzędności osobom wymienionym w § 4 ust. 1-2 oraz osobom wymienionym w art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

§ 6.

Druga kolejność do najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom przebywającym na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój przez okres dłuższy niż 5 lat i spełniającym wymogi określone w § 4 ust. 3.

Prawo to nie dotyczy:

- osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu,

- osób wobec których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego,

ROZDZIAŁ III

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków na lokale socjalne.

§ 7.

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podejmie w formie uchwały decyzję o wyodrębnieniu z części mieszkaniowego zasobu gminy lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne.

§ 8.

W pierwszej kolejności na zasadzie równorzędności do najmu lokalu socjalnego kwalifikują się:

1. osoby dotknięte przemocą w rodzinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Interdyscyplinarnego,

2. osoby zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczonych do rozbiórki ze względu na stan techniczny, o dochodach szczególnie niskich nie gwarantujących płatność za lokal wynajęty na czas nieoznaczony,

3. osoby, które utraciły mieszkanie na skutek katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych czynników zewnętrznych,

4. osoby, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego.

§ 9.

W drugiej kolejności do najmu lokalu socjalnego kwalifikują się osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria:

1. osiągające dochody:

- osoby samotne poniżej 75% najniższej emerytury,

- rodziny - poniżej 30% najniższej emerytury na członka rodziny.

2. nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

3. przebywające na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój powyżej 5 lat. Prawo to nie dotyczy:

- osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu,

-osób, wobec których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego,

-osób, z którymi rozwiązano najem, lecz nadal lokal zajmują z uwagi na brak wyroku nakazującego jego opróżnienie.

ROZDZIAŁ IV

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub które nie wstąpiły w stosunek najmu.

§ 10.

Osoby bliskie pozostające w lokalu po opuszczeniu go na stałe przez najemcę i rozwiązaniu umowy najmu, spełniają warunki do zawarcia umowy najmu tego lokalu, jeżeli lokal jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a opłaty są wnoszone w terminie. Fakty te potwierdza zarządca budynku.

§ 11.

Jeżeli osoby bliskie nie spełniają wymogu określonego w § 10 Burmistrz upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu na ich zakwaterowanie. Termin ten nie może przekraczać 6 miesięcy.

§ 12.

Osoby obce i nie wymienione w § 10 pozostające w lokalu po opuszczeniu go na stałe przez najemcę lub wypowiedzenia mu umowy najmu, bądź jego śmierci spełniają warunki do zawarcia umowy na najem tego lokalu jeżeli wykażą jednocześnie istnienie następujących przesłanek:

1. czas zamieszkiwania w lokalu wynosi minimum 5 lat,

2. w lokalu zamieszkiwały za pisemną zgodą zarządcy lub właściciela na pobyt stały,

3. Zarządca potwierdzi prawidłowość i terminowość wnoszenia opłat.

ROZDZIAŁ V

Zamiany mieszkań

§ 13.

Potrzeby mieszkaniowe osób posiadających samodzielne mieszkania zaspokajane będą w drodze zamiany między osobami zainteresowanymi.

§ 14.

Wzajemna zamiana lokali pomiędzy osobami zainteresowanymi wymaga ich porozumienia oraz uzyskania zgody na zawarcie umów najmu z dysponentem tych lokali.

§ 15.

Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5m? powierzchni łącznej pokoi lub zamiana może zagrozić interesowi miasta.

§ 16.

Niedopuszczalna jest zamiana na większy i wyżej oczynszowany lokal, jeżeli w lokalu dotychczasowym w okresie ostatnich 12 miesięcy wystąpiło zadłużenie przekraczające 2 miesiące.

§ 17.

Zamiana realizowana z urzędu lub na wniosek najemcy polegająca na dostarczeniu lokalu wolnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę może być zrealizowany w trybie przyśpieszonym, jeżeli za zamianą przemawiają szczególnie ważne względy:

- trwałe i widoczne kalectwo wymagające z korzystania przez najemcę lub osoby z nim zamieszkujące z wózka inwalidzkiego,

- niezbędna konieczność uzyskania przez gminę odpowiedniego lokalu w celu wywiązania się z ustawowych obowiązków zabezpieczenia lokalu zamiennego.

ROZDZIAŁ VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej.

§ 18.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego merytorycznie rozpatrywane są na stanowisku do spraw ewidencji ludności i gospodarki mieszkaniowej. Następnie wnioski poddawane są opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na podstawie zakwalifikowanych wniosków prowadzony jest rejestr osób zakwalifikowanych do najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych. Decyzje o przydziale mieszkania podejmuje Burmistrz.

§ 19.

W okresie oczekiwania na na wskazanie konkretnego lokalu do zasiedlenia wnioski osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego podlegają weryfikacji.

Z powyższego wyłączone są wnioski osób, którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd. Weryfikacja winna być przeprowadzana do końca I kwartału każdego roku. W przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej i materialnej, osoba nie spełniająca kryteriów kwalifikujących ją do najmu zostaje skreślona z rejestru.

Decyzję o tym podejmuje Burmistrz. O fakcie skreślenia z listy należy wnioskodawcę powiadomić pisemnie.

§ 20.

Osoby, które bezzasadnie odmówią przyjęcia wskazanego lokalu zostają skreślone z rejestru. Decyzje o wykreśleniu podejmuje Burmistrz.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 21.

Burmistrz przedkłada do końca I kwartału każdego roku Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały za rok poprzedni.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 23.

Traci moc uchwała nr XXV/248/2001 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2001 roku.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr / /2017

z dnia …................

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
m
ieszkaniowego zasobu gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowym Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, działania na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, powinny być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków umożliwiających tymże osobom otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne i niezbędne do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz wyżej wymienionych przepisów prawa.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 20-09-2017 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2017 13:24