Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o powierzchni 104,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój.


Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15,

tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, zm.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2260, Dz.U. z 2017 r., poz. 820) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o powierzchni 104,00m2, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00044314/0, która nie jest obciążona hipoteką.

Dla wycenianej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko Zdrój Nr VI /52/99 z dnia 16.04.1999r., aktualizowanego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VIII/55/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w/w teren wskazany jest jako zurbanizowany.

Ograniczenia - nadzór Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działka ze względu na kształt (długa i wąska) nie ma przymiotu nieruchomości do odrębnego wykorzystania i zagospodarowania, może natomiast zostać zbyta na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu na sprzedaż działki 59 mogą brać udział właściciele (współwłaściciele) sąsiednich nieruchomości, obejmujących działki nr 57, 58, 60 oraz 61.

Cena wywoławcza netto: 6.300,00zł

(słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 netto)

Termin przetargu: 22 września 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 19 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pokój nr 4 do godz. 15:30, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym działki wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającym tytuł własności (współwłasności) nieruchomości,

2) wpłacenie na konto Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój nr 94937010200400013020040001 wadium w wysokości 500,00zł najpóźniej do dnia 19 września 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

W dniu 21 września 2017 roku Komisja przetargowa dokona weryfikacji zgłoszeń i poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.000,00 zł

2) do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne po okazaniu dowodu tożsamości i prawne z dokumentem poświadczającym tożsamość firmy,

4) uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej - poświadczonej notarialnie)

5) małżonkowie posiadający wspólność ustawową małżeńską biorą wspólnie udział w przetargu lub poprzez okazanie pisemnego pełnomocnictwa współmałżonka.

6) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

7) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

8) w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

9) nabywca ponosi koszty sądowe i koszty umowy notarialnej,

10) nabywca dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 17 sierpnia 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-08-2017 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 17-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2017 12:05