Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.


OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko - Zdrój

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzcińsku - Zdroju

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów

1.wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,

- spełnienie wymagań określonych w art. 116 i156 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej - również w zakresie wymaganego wykształcenia

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

- minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość przepisów m. in. Ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.

2. wymagania dodatkowe

- dobra organizacja czasu pracy,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na sytuacje stresowe,

- wysoka kultura osobista,

- doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność,

- znajomość pakietu MS office,

- posiadanie prawa jazdy kat. B wraz z własnym samochodem.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m. in.

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy socjalnej z różnymi grupami odbiorców,

 2. Realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanym na środowisko lokalne wraz innymi instytucjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin,

 3. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m. in. diagnozę indywidualnego przypadku, oraz pracę z grupą,

 4. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

 5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

 6. Tworzenie niezbędnych zestawień, analiz i raportów,

 7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiazywania własnych problemów,

 8. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Trzcińsko - Zdrój zgodnie z Rozporządzeniem MP I PS w sprawie wywiadu środowiskowego,

 9. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

 10. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. CV,

 3. Kwestionariusz osobowy,

 4. Kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie ,

 5. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,

 6. Oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów ( w zamkniętej kopercie) do dnia 28.07.2017 r. na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko - Zdrój

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją „ Nabór - pracownik socjalny”

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.07.2017r .

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na BIP Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Józefa Warężak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 17-07-2017 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2017 07:46