herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

INFORMACJA sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016


INFORMACJA

sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016:

a) Dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016, w tym kwota deficytu albo nadwyżki:

- zawarte są w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2016” zamieszonego na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem: http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/ zakładka Budżet/ Budżet 2016

b) Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej prze państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA):

- informacje zawarte są w części opisowej „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2016” zamieszonego na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem:

http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/ zakładka Budżet/Budżet 2016

c) Kwota zobowiązań:

- wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych:

BRAK

- uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem:

BRAK

d) Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

- informacje o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego zawarte są w części opisowej do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2016” zamieszonego na stronie biuletynu informacji publicznej pod adresem:

http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/ zakładka Budżet/Budżet 2016

Udzielono dotacji celowej dla Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w kwocie 2.000,- zł.

e) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą:

BRAK

f) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzeń - w 2016 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

g) Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Sporządził: R. Makuchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-06-2017 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 09-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2017 11:54