Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 212/5 o powierzchni 1.237m2, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782, zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, 1322, 985, 1774, 1777, Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późń. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

OGŁASZA ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 212/5 o powierzchni 1.237m2, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr SZ1Y/00065224/5, która nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 22 listopada 2016r. oraz 8 lutego 2017r. przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza netto: 31.500,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

Termin rokowań: 10 maja 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

  1. wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 3.000,00zł najpóźniej do dnia 5 maja 2017 roku (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

1) złożenia pisemnego zgłoszenia w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA, dz. nr 212/5, obręb nr 2, 10 maja 2017r.”, w terminie najpóźniej do dnia 5 maja 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz siedzibę firmy

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez uwag,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki,

Uwagi:

1) do ceny nabycia ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.565,00 zł,

2) do ceny nabycia ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT 23%;

3) sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowań:

- pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 30 % ceny ustalonej w drodze rokowań, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz należny podatek VAT liczony od uzyskanej ceny, podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 2 lata,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta, stosownej przez Narodowy Bank Polski,

2) termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, licząc od dnia podpisania aktu przenoszącego własność;

3) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie wadium;

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi;

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości;

6) w przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia rokowań, Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się nie możliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconej zaliczki,

7) nabywca nieruchomości dokona w razie potrzeby na własny koszt geodezyjnego wznowienia granic działki.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 30 marca 2017 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 30-03-2017 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2017 13:38