Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ.


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady, dotyczące utrzymania czystości i porządku, obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Trzcińsko- Zdrój w powiecie gryfińskim, woj. zachodniopomorskim.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego na swoim terenie, wykonując obowiązki, wynikające z odrębnych przepisów oraz poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3 oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym

 2. wyznaczenie na nieruchomości terenu pod lokalizację pojemników do zbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji (utwardzony plac, pomieszczenie, altana śmietnikowa) w miejscach niestanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne

 3. zbieranie odpadów komunalnych, powstających na nieruchomości w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, w sposób określony w Rozdziale 2 i 3

 4. utrzymywanie miejsc, przeznaczonych pod lokalizację pojemników, służących do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2. w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym

§ 4. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do ich selektywnego zbierania a podmiot, odbierający do ich selektywnego odbierania, uwzględniając następujący podział:

 1. papier

 2. metal

 3. plastik

 4. opakowania wielomateriałowe typu tetrapak np. kartony po mleku, sokach

 5. szkło

 6. odpady, ulegające biodegradacji

 7. ponadto powstające w gospodarstwach domowych:

- przeterminowane leki

- zużyte baterie i akumulatory

- inne odpady niebezpieczne typu chemikalia, rozpuszczalniki, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, farby, świetlówki itp.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- zużyte opony

- odpady zielone ( np. ogrodowe)

- [Author ID1: at Thu Oct 13 13:20:00 2016 ]odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne

- odpady komunalne, określone w przepisach wydanych na podstawie art.4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi, odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój, z częstotliwością określoną w Rozdziale IV Regulaminu

§ 6. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia , pozbywania się i zagospodarowania tych odpadów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

§ 7. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić wg. poniższych zasad:

 1. wrzucać odpady komunalne, podlegające selektywnej zbiórce do odpowiednio oznaczonego pojemnika lub worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów

 2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego, podlegającego selektywnej zbiórce do pojemnika lub worka należy zmniejszyć jego objętość tj. zgnieść, złożyć itp.

 3. wrzucać do pojemnika lub worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowania opróżnione z m.in. resztek pokarmów, napojów, kosmetyków, środków czystości itp.

 4. szkła nie tłuc przed wrzuceniem do pojemnika lub worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 8. 1. Na terenie Gminy obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

 1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach lub workach, służących do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, osadów ściekowych, substancji toksycznych, żrących, lakierów, rozpuszczalników, zużytych olejów, smarów, resztek farb, przeterminowanych leków i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodniczej, przemysłowej

 2. zabrania się wrzucania odpadów komunalnych, podlegających selektywnej zbiórce do pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych (niesegregowanych). Zakaz ten nie dotyczy tych nieruchomości, na których zadeklarowano nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych

2. Do pojemników lub worków, służących do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeznaczonych na:

1) odpady papierowe oraz makulaturę- pojemnik lub worek w kolorze niebieskim z napisem PAPIER:

a) można wrzucać- książki, zeszyty, gazety, czasopisma, tekturę, kartony, papierowe ozdoby, wytłaczanki po jajkach, papier bez fragmentów foliowych

b) zabrania się wrzucać- papieru zabrudzonego, tłustego, tapety, papieru z folią, kalek, zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, pieluch, worków po materiałach budowlanych

2) odpady szklane- pojemnik lub worek w kolorze zielonym z napisem SZKŁO:

a) można wrzucać- puste opakowania szklane, butelki po napojach, piwie, winie, słoiki i naczynia szklane, szklane opakowania po kosmetykach

b) zabrania się wrzucać- szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb samochodowych, glazury, terakoty, luster, żarówek, szklanek, talerzy, lamp, doniczek, szklanych opakowań po lekach, termometrów, ekranów

3) odpady z plastiku, metali i opakowania wielomateriałowe- pojemnik lub worek w kolorze żółtym z napisem PLASTIK:

a) można wrzucać- zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe worki, reklamówki, kubki po jogurtach, plastikowe koszyki po owocach, plastikowe i metalowe nakrętki, pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, zgniecione puszki aluminiowe, i z blachy, garnki, metalowe narzędzia, rury, druty, drobny złom, folię aluminiową, pokrywki od słoików, kapsle od butelek

b) zabrania się wrzucać- opakowań tłustych, opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin, środkach chwastobójczych, olejach silnikowych, smarach, farbach, lakierach, zabawek, klisz fotograficznych, styropianu, PCV, papy, wełny mineralnej, płyt gipsowych, drewna, eternitu, odpadów tekstylnych, pieluch jednorazowych, i innych wyrobów higienicznych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego

4) odpady ulegające biodegradacji- worek w kolorze brązowym z napisem BIO:

a) można wrzucać- trawę, drobne gałęzie, liście, owoce i warzywa, resztki żywności, żywność przeterminowaną, obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, trociny

b) zabrania się wrzucać- ziemi, piasku, kamieni, odchodów zwierzęcych, popiołu węgla, papierosów i niedopałków

3. Odpady, które zabrania się wrzucać do pojemników lub worków, określonych w ust.2 należy zbierać jako odpady niepodlegające selektywnej zbiórce do pojemników na zmieszane odpady komunalne

4. Z chodnika bezpośrednio położonego przy granicy nieruchomości przyległych do drogi publicznej właściciel ma obowiązek usuwać śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia usunięte z chodnika na całej długości i możliwie największej szerokości, jednak nie mniej niż 1,5m. Zakazuje się stosowania w tym celu popiołu i żużlu oraz środków chemicznych, działających szkodliwie na drzewa i tereny zielone

5. Dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości winny być odśnieżone a lód, błoto i inne zanieczyszczenia usunięte w miarę potrzeb, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stała obsługą, tj. z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

6. Śnieg, lód i błoto i inne zanieczyszczenia usunięte z chodnika należy odgarnąć w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów

8. Za utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym oraz za zimowe utrzymanie jezdni (z wyłączeniem chodników położonych bezpośrednio przy nieruchomości) odpowiada zarządca drogi, o ile porozumienia Gminy z zarządcą drogi nie stanowią inaczej

7. Do zarządcy drogi należy zbieranie i pozbywanie się odpadów, zgromadzonych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych a także utrzymywanie tych pojemników w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. Kosze uliczne winny być wykonane w sposób trwały (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych).

8. Rozmieszczenie koszy ulicznych w miejscach użyteczności publicznej: parkach i na skwerach, w ciągach handlowo- usługowych, w pasach dróg publicznych w terenie zabudowanym, na parkingach i przystankach autobusowych powinno być dostosowane do natężenia ruchu pieszych i ilości odpadów, wytwarzanych w tych miejscach, w taki sposób aby nie dopuszczać do przepełnienia koszy

9. Obowiązek utrzymywania czystości na jezdniach i placach, objętych płatnym parkowaniem należy do podmiotów, pobierających z tego tytułu opłaty

§ 9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

 1. mycie jedynie nadwozia pojazdu

 2. mycie na utwardzonym terenie własnej nieruchomości, w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości oraz uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska

 3. powstające ścieki odprowadzane muszą być do kanalizacji gminnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych

§ 10. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że:

 1. są to naprawy drobne i doraźne

 2. nie powodują one zanieczyszczania środowiska, w szczególności zanieczyszczania powierzchni gleby oraz wód

 3. nie są uciążliwe dla mieszkańców lub użytkowników nieruchomości sąsiednich

 4. powstające odpady są gromadzone w sposób opisany w niniejszym Regulaminie

 5. dopuszcza się możliwość drobnych napraw pojazdów mechanicznych na terenie dróg, jeśli nie spowoduje to zagrożenia dla ruchu drogowego i zanieczyszczania środowiska, w przypadku awarii, która nastąpiła podczas poruszania się po drodze. Nie dotyczy to miejsc, gdzie postój pojazdów jest zakazany

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia i utrzymania tych pojemników

§ 11.1 Określa się następująca pojemność pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 1. z nieruchomości zamieszkałych

 1. do zbierania odpadów zmieszanych- pojemniki o pojemności 110l

 2. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- worki o pojemności 60l lub 110l, lub pojemniki i pojemności 1100l- w przypadku zabudowy wielorodzinnej

2. z nieruchomości niezamieszkałych

a) do zbierania odpadów zmieszanych- pojemniki o pojemności 110l lub 1100l

b) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- worki o pojemności 60l lub 120l

c) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych- kosze uliczne o pojemności od 20l do 1100l

2. Pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych muszą być:

 1. wykonane z materiału, zapewniającego ich trwałość

 2. wyposażone w pokrywę

 3. przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym

§ 12. Właściciel nieruchomości zamieszkałej przy jej wyposażaniu w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób, korzystających z pojemników, kierując się poniższymi normatywami:

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej

 1. gospodarstwo jedno- dwu- i trzyosobowe- co najmniej 1 pojemnik o minimalnej poj 110l

 2. gospodarstwo czteroosobowe i większe- co najmniej 2 pojemniki o minimalnej poj 110l

 1. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej- pojemnik o pojemności, uwzględniającej średnią dwutygodniową ilość wytwarzanych odpadów- 20l na osobę

 2. w przypadku zbiórki wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowe- co najmniej 1 pojemnik o poj 110l

 3. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej- pojemnik o pojemności, uwzględniającej średnią dwutygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych- 40l na osobę

§ 13. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażeniu w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, obowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób, korzystających z pojemników oraz uwzględnić średnią dwutygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

 1. dla budynków, przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych, poza wymienionymi poniżej- 6l na każdego pracownika, jednakże co najmniej 1 pojemnik o poj. 110l

 2. dla szkół, przedszkoli, żłobków i wszelkich placówek oświatowych- 6l na każdego pracownika, dziecko/ ucznia, jednakże co najmniej 1 pojemnik o poj. 110l

 3. dla lokali handlowych/ usługowych, usługowych tym hoteli i pensjonatów- 2,5l na każdy m? powierzchni użytkowej lokalu, jednakże co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l na lokal

 4. dla lokali gastronomicznych- 15l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednakże co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l na lokal

 5. dla domów opieki- 40l na jedno łóżko, jednakże co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l na

 6. dla obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych- co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110l na obiekt

 7. na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, parkingach i w parkach- kosze uliczne o poj. od 20l do 110l

 8. na cmentarzach komunalnych- co najmniej 1 pojemnik o poj. 1100l

 9. dla innych nieruchomości niezamieszkałych, niewymienionych powyżej- co najmniej 1 pojemnik o poj. 110l

§ 14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym miejsca, przeznaczonego na lokalizację pojemników lub worków na odpady komunalne, a także mycia pojemników i ich okresowego dezynfekowania. Pojemniki po ich opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu oraz nie powinny być uszkodzone tj. pozbawione pokrywy, zaczepów do opróżniania itp. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne pojemników należy zgłaszać bezpośrednio podmiotowi, odbierającemu odpady komunalne

§ 15. 1.Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek udostępnić w dniu odbioru odpadów komunalnych ( harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego) pojemniki i worki w sposób, umożliwiający podmiotowi odbierającemu odpadu swobodny dojazd do nich. Pojemniki/ worki należy wystawić w godzinach porannych.

2. W przypadku, gdy pojemniki bądź worki na odpady komunalne nie będą udostępnione w sposób, określony w ust.1, odpady komunalne nie zostaną odebrane. Nastąpi to wówczas w kolejnym wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów.

§ 16. 1.Worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza właścicielowi nieruchomości Gmina, za pośrednictwem podmiotu, odbierającego odpady komunalne, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Worki są dostarczane w sposób ciągły, każdorazowo przy odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przed podmiot, zajmujący się gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy, z zastrzeżeniem możliwości dowozu przez właściciela nieruchomości odpadów, zbieranych selektywnie, bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 18. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie oraz odpadów zielonych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jeden raz w tygodniu:

  1. zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju- ul. Ceglana 5, 9ABC, 11AB

  2. zabudowa wielolokalowa w Trzcińsku- Zdroju- ul. Cmentarna 15 i 15ABC

  3. zabudowa wielolokalowa w Trzcińsku- Zdroju- ul. Dworcowa 4, 6, 8, 10

  4. zabudowa wielolokalowa w Trzcińsku- Zdroju- ul. Sienkiewicza 46ABCD

  5. zabudowa wielolokalowa w Trzcińsku- Zdroju- ul. Kościuszki 9

  6. zabudowa wielolokalowa w Stołecznej- Stołeczna 43, 44, 55 i 56ABCD

  7. Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju przy ul. 2 Lutego 3

  8. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju przy ul. Kościuszki 7

  9. Gimnazjum dla dorosłych w Trzcińsku- Zdroju przy ul. Chojnickiej 46

  10. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP- internat przy ul. Chojnickiej

  11. Gimnazjum Publiczne w Góralicach

  12. Szkoła Podstawowa w Gogolicach

  13. Szkoła Podstawowa w Stołecznej

  14. Sklepy i obiekty wielkopowierzchniowe

  15. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju przy Alei Róż 1

  16. Cmentarze komunalne

 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru poniżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust.1, pkt od a) do p):[Author ID1: at Thu Oct 13 14:40:00 2016 ]

Typ
nieruchomości

Rodzaj
odpadu
komunalnego

Nieruchomość zamieszkała - budynki jednolokalowe, domy jednorodzinne

Nieruchomość zamieszkała - budynki wielolokalowe

Nieruchomość niezamieszkała

Zmieszane odpady komunalne

raz na dwa tygodnie

raz na tydzień

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

raz na dwa tygodnie

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

Odpady zielone

raz na dwa tygodnie

raz na dwa tygodnie

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

raz na dwa tygodnie

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

Odpady selektywnie zbierane

raz na dwa tygodnie

[Author ID0: at ]

[Author ID1: at Thu Mar 9 14:37:00 2017 ]raz na dwa tygodnie

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

raz na dwa tygodnie

(z wyjątkiem ust.1, pkt a-p)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe; przeterminowane leki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki itp.; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony

co najmniej raz na pół roku

co najmniej raz na pół roku

co najmniej raz na pół roku

 1. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich podmiotu, zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy

 1. Odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe oraz odpady komunalne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być gromadzone w pojemnikach, przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie tego rodzaju pojemnika u podmiotu, odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy oraz zawrzeć z nim indywidualną umowę na odbiór.

 1. Selektywnej zbiórce odpadów podlegają: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji- szczególnie bioodpady.

 1. Wybrane frakcje odpadów winno się zbierać w pojemnikach; dopuszcza się jednakże zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach.

 1. Odpady komunalne, określone w przepisach wydanych na podstawie art.4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy zbierać w następujący sposób:

- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury- zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO z napisem „PAPIER”

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła- zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO z napisem „SZKŁO”

- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe- zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

- odpady, ulegające biodegradacji- zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO z napisem „BIO”

 1. Wskazanie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ma na celu uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych, przekazywanych do składowania

 1. Częstotliwość oraz sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości a także terenów, przeznaczonych do użytku publicznego winny odbywać się w następujący sposób:

  1. zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane przez wykwalifikowany podmiot, z częstotliwością, zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntu i wylewania się ich zawartości na zewnątrz

  2. częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji

Rozdział 5.

Inne wymagania, wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami

§ 19. Gmina, właściciele nieruchomości a także podmioty, odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązani do prowadzenia działań, zmierzających do ograniczenia powstających odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczać ich ilość, kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych ( np. z ogrodów, parków)

§ 20. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych ( np. z ogrodów, parków), kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostowniach bądź ich selektywne zbieranie i odbieranie

§ 21. Odpady selektywnie zbierane winny trafiać, zgodnie z zasada bliskości do instalacji regionalnej, która ma możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą być kierowane do innych instalacji, przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zbieranych.

§ 22. Gmina prowadzi działania, mające na celu:

  1. informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi

  2. zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  3. upowszechnianie zagospodarowania odpadów, ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub selektywne zbieranie

  4. upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzonego na terenie Gminy

Rozdział 6.

Obowiązki osób, utrzymujących zwierzęta domowe

§ 23. Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i kontroli, tak aby zwierzęta:

 1. nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt

 2. nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich

 3. nie zanieczyszczały terenów, przeznaczonych do użytku publicznego

§ 24. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej teren

§ 25. Osoba, utrzymująca zwierzęta domowe jest obowiązana do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach, służących do użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, place, parki oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń, służących do wspólnego użytku

§ 26. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób zachowujący wymagania sanitarne, gwarantujący właściwą opiekę i dozór. Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe biorą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie

§ 27. Osoby, wyprowadzające psy w miejsca publiczne są zobowiązane prowadzić zwierzę na smyczy a w przypadku psów rasy, uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu- również w kagańcu. Zwolnieni psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Rozdział 7.

Wymagania, dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28. 1. Zabrania się przemysłowego chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej, na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej w granicach miasta Trzcińsko- Zdrój, otoczonego zabytkowymi murami obronnymi.

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach, położonych na terenie Gminy, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust.1 dopuszczalne jest przy zapewnieniu odległości nie mniejszej niż 10m od granicy posesji od strony drogi. Odległość od pozostałych granic może być mniejsza niż 10m, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości

§ 29. Prowadzący chów zwierząt obowiązany jest zapewnić:

 1. gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem

 2. nie powodowanie przez prowadzony chów uciążliwości wobec osób, zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów

 3. przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych

§ 30. Na pozostałych terenach, wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

 1. posiadanie budynków gospodarczych, przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 2. wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem ograniczone muszą być do obszaru nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona

§ 31. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach, wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do:

 1. przestrzegania przepisów sanitarno- epidemiologicznych

 2. gromadzenia i usuwania nieczystości (obornik, gnojówka) w sposób przewidziany dla ścieków

 3. przeprowadzać dwa razy do roku- wiosna i jesienią deratyzację pomieszczeń, w których prowadzony jest chów zwierząt

 4. ule z pszczołami ustawiać w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich

Rozdział 8.

Zasady wyznaczania obszarów, podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 32. 1. obowiązkowej deratyzacji podlegają:

 1. altany śmietnikowe i korytarze piwnic, położone na terenie zabudowy wielorodzinnej

 2. budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie

 3. obiekty i magazyny, wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych a także do celów, związanych z gospodarką odpadami

 4. budynki użyteczności publicznej

2.Deratyzację należy przeprowadzać w miesiącach od marca do kwietnia oraz od października do listopada a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni

3. Na obszarach, na których nie jest wyznaczona obowiązkowa deratyzacja, należy przeprowadzać ten zabieg każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 09-03-2017 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sara Komarnicka 09-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2017 15:51