Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr III/265/2016 BURMISTRZA Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 03.08.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.


ZARZĄDZENIE Nr III/265/2016

BURMISTRZA Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia  03.08.2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.

Na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., Nr 169 poz. 1414 z ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju;

2) BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 ze zm.);

5) podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową, czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

§ 3. Koordynowanie czynności z zakresu prowadzonej w Urzędzie działalności lobbingowej należy do zadań Zastępcy Burmistrza.

§ 4. 1. Podmioty wpisane do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową mogą prowadzić w siedzibie Urzędu działalność lobbingową metodami prawnie dozwolonymi, zmierzającą do wywarcia wpływu na organy Gminy Trzcińsko-Zdrój w procesie stanowienia prawa.

2. W związku z wykonywaną działalnością podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zgłaszać:

1) wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej;

2) opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wdrożenia;

3) propozycję odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zainteresowanie pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju lub projektem zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

3. Wzór formularza zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. Wpływające do Urzędu Miejskiego zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3,

przekazywane jest niezwłocznie Zastępcy Burmistrza.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia Zastępca Burmistrza podejmuje następujące czynności:

1) rejestruje zgłoszenie w ewidencji, o której mowa w §8;

2) sprawdza poprawność wypełnienia formularza zgłoszenia oraz załączników, w tym dołączenie zaświadczenia lub oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz pisemnego oświadczenia zawierającego wskazanie podmiotów, na rzecz których zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana;

3) wzywa podmiot jeśli stwierdzi braki formalne zgłoszenia lub niedołączenie któregokolwiek z wymaganych załączników, o których mowa w pkt 2, do uzupełnienia braków, wyznaczając podmiotowi termin nie dłuższy niż 7 dni. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się za rezygnację podmiotu ze zgłoszenia;

4) weryfikuje, czy podmiot, który wniósł zgłoszenie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy;

5) bada zgłoszenie z punktu widzenia właściwości organów Gminy Trzcińsko-Zdrój i jeśli uzna taką właściwość przekazuje zgłoszenie pracownikowi merytorycznemu w celu jego rozpatrzenia, w przypadku stwierdzenia braku właściwości zawiadamia o tym podmiot, który wniósł zgłoszenie;

6) zamieszcza treść zgłoszenia w BIP, za wskazaniem podmiotu od którego pochodzi oraz nazwy podmiotu, na rzecz którego jest ono realizowane, z wyjątkiem adresów osób fizycznych.

3. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru, o którym mowa w art. 10 ustawy, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje o tym ministra właściwego do spraw administracji publicznej - zgodnie z postanowieniami art. 17 ustawy.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 stanowi załącznik nr 1 i 2 do formularza zgłoszenia.

§ 6. 1. Pracownik merytoryczny rozpatruje zgłoszenia podmiotów zgodnie z właściwością rzeczową wynikającą z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Trzcińsko-Zdrój, w tym w szczególności:

1) przygotowuje projekt odpowiedzi na zgłoszenie;

2) wyznacza, w razie potrzeby, termin spotkanie w celu omówienia zagadnień zawartych

w zgłoszeniu.

2. Projekt odpowiedzi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, opiniuje pod względem prawnym radca prawny Urzędu a podpisuje Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona. Kopia udzielonej odpowiedzi przekazywana jest Zastępcy Burmistrza.

3. Przebieg spotkania, o którym w ust. 1 pkt 2, wyznaczony pracownik merytoryczny dokumentuje w formie notatki służbowej, zawierającej w szczególności:

1) datę spotkania;

2) temat spotkania;

3) dane podmiot wykonującego działalność lobbingową;

4) imiona i nazwiska oraz stanowiska pracowników Urzędu, biorących udział w spotkaniu;

5) informację o przebiegu spotkania;

6) podpis pracownika sporządzającego notatkę.

4. W uzasadnieniu do projektu uchwały, zarządzenia należy zawrzeć informację o wpływie jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie legislacyjnym w danej sprawie.

§ 7. Pracownik merytoryczny prowadzi ewidencję spraw prowadzonych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz przechowują zgromadzoną w danej sprawie dokumentację.

§ 8. Zastępca Burmistrza prowadzi centralną ewidencję zgłoszeń wykonywania zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Pracownicy merytoryczni przekazują Zastępcy Burmistrza Gminy, w terminie do dnia 31 stycznia, informacje dotyczące działań podejmowanych przez pomioty w procesie stanowienia prawa za rok poprzedni, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Zastępca Burmistrza opracowuje, do końca lutego, zbiorczą informację o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Trzcińsko-Zdrój w roku poprzednim przez podmioty, która zawiera informacje określone w art. 18 ust. 2 ustawy

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, po podpisaniu przez Burnmistrza Gminy, podlega niezwłocznemu udostępnieniu w BIP.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 21-02-2017 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 21-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2017 09:10