Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

NABÓR NA STANOWISKO INFORMATYKA


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr III/308 /2016

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 1 grudnia 2016r.

Burmistrz Trzcińsko-Zdrój

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO INFORMATYKA

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego UE,

2) Wykształcenie wyższe o specjalności Informatyka.

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

6) znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

7)podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego

2. Wymagania dodatkowe:

1) Szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu informatyki.

2) Staż na stanowisku informatyka 1 rok.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych,

  2. Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu,

  3. Nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych w Urzędzie,

  4. Sporządzanie projektów rocznych planów środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu informatyzacji Urzędu,

  5. Określanie założeń i kierunków informatyzacji Urzędu,

  6. Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów komputerowych,

  7. Analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia,

  8. Nadzór i administrowanie siecią komputerową Urzędu,

  9. Tworzenie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej

  10. Archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych,

  11. Drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego,

  12. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.

  13. Praca w zespole zadaniowym do pozyskiwania środków pomocowych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Miejscem pracy jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek15 74-510 Trzcińsko-Zdrój

2) Wymiar zatrudnienia: pełen etat,

3) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

4) Praca wymaga załatwiania spraw i współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami, organizacjami i

innymi podmiotami zewnętrznymi,

5) Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W listopadzie 2016 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 2%.

6. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2) List motywacyjny,

3) Dokument poświadczający wykształcenie,

4) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczeń) oraz dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie, referencje),

7) Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

10) Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego; kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze.

11) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie

do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju)w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, I piętro, sekretariat.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko -Informatyka w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju” na adres:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

Ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej /bip.trzcinsko-zdroj.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 902)”. Wybrani kandydaci będą

telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 4148088, lub osobiście w pokoju nr 1,

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej dla osób spełniających wymagania formalne to 19 grudnia 2016r.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na czas określony, po upływie którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 01-12-2016 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 01-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 01-12-2016 15:27