Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/4 o powierzchni 26,7050 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz. U. z 2016 r. poz. 1271, zm.: Dz.U.z 2016 r. poz. 1250 i 1579) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm. )

o g ł a s z a

rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/4 o powierzchni 26,7050 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gm. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00057299/2, i która nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 02 sierpnia 2016r. oraz 11 października 2016r. przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza: 400.000,00z

/słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100/

Termin przetargu: 16 grudnia 2016 roku o godz. 9?? w Sali

Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 30.000,00zł najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016r. (liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży);

2) złożenia pisemnego zgłoszenia (w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA, dz. nr 257/4, obręb Piaseczno, 16 grudnia 2016r., w terminie najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 roku), do zgłoszenia należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłacenia zaliczki,

3) zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz siedzibę firmy

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez uwag

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki,

Uwagi:

1) do ceny ustalonej w rokowaniach doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 500,00zł,

2) sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowań:

- pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 25% ceny ustalonej w drodze

rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 3 lata,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy

zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta, stosownej przez

Narodowy Bank Polski,

3) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,

6) działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest do wykorzystania rolno-leśnego,

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 15 listopada 2016 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 15-11-2016 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 15-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2016 11:11