Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 27 października 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej.


UCHWAŁA  NR XXII/206/2016
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 996, 579) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju uznaje skargę Pani Elizy Gad z dnia 08 czerwca 2016r. na działania osoby dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej Panią Wandę Angowską za bezzasadną.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU 

Pismem z dnia 08 czerwca 2016 r. Pani Eliza Gad wniosła skargę na działania osoby dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej Panią Wandę Angowską

W skardze wskazano następujący stan faktyczny.

W dniu 30 czerwca 2016r. została rozwiązana umowa o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas zastępstwa. W skardze zarzucono, iż rozwiązanie umowy nastąpiło z naruszeniem przepisu w wypowiedzeniu brak podstawy prawnej na mocy której została zwolniona Pani Gad, a nauczyciel, którego zastępowała nie wracał do pracy, a na to stanowisko została zatrudniona inna osoba.

Pismo zostało zakwalifikowane jako skarga w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Zgodnie z art. 227 kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.

Po zapoznaniu radnych ze skargą i z dokumentami oraz powzięciu informacji od Burmistrza Gminy uznaje się skargę za bezzasadna albowiem Pracownika w sposób prawidłowy pouczono o prawie odwołania się do właściwego Sądu Pracy. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas zastępstwa nie wymaga uzasadnienia i nie musi zostać wręczone osobiści, zaś podpisanie pisma to tylko czynność materialno- techniczna potwierdzenia odbioru pisma a nie zapoznania się z nim czy akceptowania. Ponadto jeżeli Pracownik uważa, iż wypowiedzenia dokonano niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa właściwą ścieżką prawną jest odwołanie do Sądu Pracy (o czym Pracownika pouczono), a nie składanie skargi do Rady Miejskiej. Rada Miejska nie dopatrzyła się w postępowaniu dyr. Szkoły naruszenia przepisów prawa. W dniu 13 czerwca 2016r. został przeprowadzona kontrola doraźna z Kuratorium Oświaty i nie stwierdzono naruszenia prawa w zwolnieniu pani Gad.

Zgodnie z art. 238 § 1 kpa zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 239 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-11-2016 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 09:09