Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 183


UCHWAŁA Nr XVI/183/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie: przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203) oraz art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz.2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora - 0,7%,

2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody burmistrza gminy - 0,3%.

§ 3. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Trzcińsko - Zdrój, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Zasady przyznawania nagrody organu prowadzącego określa Regulamin przyznawania nagrody burmistrza gminy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 Traci moc uchwała Nr XVI/150/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 04 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2005 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/183/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2005r.

Podjęcie uchwały na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) należy do kompetencji Rady Gminy zgodnie z art. 91 d w/w uchwały.

W związku z powyższym tworzy się specjalny fundusz w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Załączniki do uchwały określają, jakie warunki powinni spełniać nauczyciele, aby otrzymać nagrodę Burmistrza, bądź nagrodę Dyrektora.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/183/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005r.

TRYB I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST

GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

§ 1.1 Nagroda może być przyznana nauczycielowi niezależnie od stopnia awansu zawodowego, zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez Gminę Trzcińsko-Zdrój po przepracowaniu co najmniej jednego roku.

 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za:

  1. wyróżniające się wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej w szczególności za:

 1. podejmowanie działalności innowacyjnej - nowatorskiej metody nauczania i

wychowania,

 1. osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu poprzez zakwalifikowanie

uczniów do udziału w zawodach rejonowych, okręgowych i centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajmowania przez uczniów znaczących miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach rejonowych, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

 1. osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz z uczniami mającymi trudności w nauce, a także w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo,

 2. przygotowanie i organizowanie uroczystości szkolnych lub szerszym wymiarze (środowiskowe itp.)

 3. organizowanie wycieczek krajoznawczych,

 4. organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym,

  1. wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej, w szczególności za:

 1. pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

 2. zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, w szczególności

narkomanii i alkoholizmu,

 1. organizowanie współpracy z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami

w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

3) inną działalność, w szczególności polegająca na:

 1. udzielaniu pomocy i wspieraniu młodych nauczycieli, podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

 2. pracę na rzecz szkoły w zakresie polepszania bazy materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu,

 3. innych formach pracy na rzecz dzieci, młodzieży, współpracowników lub na

rzecz szkoły

 1. udziale w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/183/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

  1. Nagrody przyznawane są dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój.

  1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także z okazji innych wydarzeń szkolnych.

  1. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy organizacyjnej związanej z zarządzaniem szkołą (według kryteriów określonych w załączniku Nr 1).

  1. Nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą może być przyznana nagroda również za:

 1. wzorowe prowadzenie placówki,

 2. szczególnie gospodarne dysponowanie środkami określonymi w rocznym planie finansowym,

  1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej jednego roku, niezależnie od stopnia awansu zawodowego

  1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczycieli występuje: - inspektor ds. oświaty gminy Trzcińsko-Zdrój,

  1. Wnioski składa się na miesiąc przed terminem wręczenia nagrody w sekretariacie urzędu.

  1. Przedłożone wnioski rozpatruje burmistrz gminy.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA GMINY

TRZCIŃSKO - ZDRÓJ

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Pani/Panu

……………………………………………………………………………………………….

posiadającemu………………………………………………………………………………..

(wykształcenie, stopień awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej)

zatrudnionemu/nej w ……………………………………………………………………….

(nazwa szkoły/placówki)

od dnia ………………………… na stanowisku ..................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(dotychczas otrzymane nagrody Ministra, Kuratora, Starosty, Dyrektora - rok otrzymania)

UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………. ………………… …………………..

(Pieczęć jednostki) (data) Wnioskodawca

(imienna pieczątka)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 04-04-2005 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2005 10:34