Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 181


UCHWAŁA NR XVI/181/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203,poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykazy stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudniania i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074 z 2001r. Nr 52, poz., 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286, z 2004 r. Nr 74,poz. 667) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, stanowiący załącznik do uchwały określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/150/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 04 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, oraz Uchwala Nr XVI/152/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 04 września 2000 roku w sprawie zasad obniżania obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach dla których Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organem prowadzącym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/181/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu w swoim rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 roku (Dz. U. Nr 39, poz. 455 ze zmianami) określił wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

Natomiast art. 30, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 r. Nr 218, poz. 1112 ze zmianami) określa gwarantowane przez państwo średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego .

Zgodnie z w/w ustawą nauczycielom, oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje wiele dodatków, między innymi funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe, itp.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły ma obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu wysokości składników wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na terenie gminy co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 01-04-2005 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2005 14:40