Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku dwurodzinnym, położonym w Gogolicach 3 z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 57/100 części, położonego w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a

III rokowania po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku dwurodzinnym, położonym w Gogolicach 3 z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 57/100 części, położonego w obrębie Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00055151/9, i która nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 02 czerwca 2015r. i 07 października 2015r. przeprowadzone zostały dwa przetargi oraz I rokowania w dniu 14 grudnia 2015r. i II rokowania 23 lutego 2016r., które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

  1. Minimalna cena wywoławcza: 75.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

  1. Termin rokowań: 12 września 2016 roku o godz. 9?? w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

III. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr

94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 7.500,00zł najpóźniej do dnia

08 września 2016r. ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane konto tytułem

zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży);

2) złożenia pisemnego zgłoszenia ( w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA,

LOKAL MIESZKALNY, GOGOLICE 3/2, 12 WRZEŚNIA 2016r., w terminie

najpóźniej do dnia 08 września 2016 roku), do zgłoszenia należy dołączyć kopię

potwierdzenia wpłacenia zaliczki,

3) zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz siedzibę

firmy,

- date sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych warunków bez

uwag,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki,

IV. Uwagi:

  1. do ceny ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 369,00 zł,

2) sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowań:

- pierwsza wpłata w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ustalonej w drodze

rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej

przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy

zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta, stosownej przez

Narodowy Bank Polski,

3) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne

nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli

wniosą w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

4) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona

zaliczka nie podlega zwrotowi,

5) w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań

bez wybrania nabywcy nieruchomości,

6) działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod istniejącą zabudowę

mieszkaniową,

7) dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju,

pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 08 sierpnia 2016 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 08-08-2016 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Noga 08-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2016 09:19