Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przeprowadzeniu lustracji terenu i przedłużeniu postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Trzcińsko-Zdrój"


Trzcińsko-Zdrój; dnia 12 kwietnia 2016 r

Znak: BGKNWKiOŚ.6220.1.6.2016.DHG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam strony postępowania

• że w dniu 28 października 2016 r. wpłynął wniosek wraz z raportem Pana Łukasza Kankowskiego pełnomocnika E. ON Energie Odnawialne Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie ul. Rodła 8/2003, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji Zespołu Elektrowni Wiatrowych Trzcińsko-Zdrój”. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęto postępowanie postanowieniem nr BGKNWKiOŚ.6220.1.23.2015.DHG z dnia 3 listopada 2015 r. i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Gminy Trzcinsko-Zdrój, zaś organami biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie.

Informuję, że na podstawie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzona lustracja terenowa w celu ustalenia stanu faktycznego w terenie. Stosownie do art. 79 § 2 Kodeksu postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 23) strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu z oględzin, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 23), zawiadamiam Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie ze względu na złożenie przez Wnioskodawcę uzupełnień do raportu w sprawie oraz planowanego przeprowadzenia lustracji w terenie w celu uzyskania uzgodnień od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Powyższa zwłoka w rozpatrzeniu wniosku spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od organu. Termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w chwili obecnej nie jest możliwy do określenia. Termin ten jest związany z koniecznością zawiadomienia wszystkich Stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie (art. 10 § 1 ww. ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe informuję, że Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania, z tych akt, uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.

p. Łukasz Kankowski

Plac Rodła 8 lok. II,

70-419 Szczecin

2. Pozostałe strony wg art. 49 KPA - tablica ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, we wsiach: Góralice, Rosnowo, Strzeszów, Drzesz.

3. BIP w/m - a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 13-04-2016 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Bożek 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2016 12:24