herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Zarządzenie o kontroli zarządczej


Zarządzenie nr 9/2013/2014

dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Ministra Finansów,
z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Szkole Podstawowej w Stołecznej, kontroli zarządczej.

§ 2

 1. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik
  nr 1 do zarządzenia.

 2. Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
  i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 3. Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:

 1. zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa
  oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,

 2. skuteczności działania,

 3. wiarygodności sprawozdań,

 4. ochrony zasobów szkolnych,

 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 6. efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 7. skuteczności zarządzania ryzykiem,

 8. stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

 9. bieżącego monitorowania procesów kontroli zarządczej,

 10. szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk
  i nieprawidłowości.

§ 3

 1. Kontrolę zarządczą w szkole realizują następujące działania:

 1. opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

 2. opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,

 3. prowadzenie instrukcji i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły,

 6. prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

 7. monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

 8. składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 1. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

 1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Strategię Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej w Stołecznej, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 2. Strategię Zarządzania Ryzykiem uzupełnia „mapa ryzyka”, która stanowi załącznik
  nr 4 do zarządzenia.

§ 5

 1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w szkole Podstawowej w Stołecznej a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku szkolnego kalendarzowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od 3 stycznia 2014 r.

załączniki do zarządzenia:

 1. Standardy kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Stołecznej. załącznik nr 1

 2. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w SP w Stołecznej. załącznik nr 2

 3. Strategia zarządzania ryzykiem w SP w Stołecznej. załącznik nr 3

 4. Wykaz rozpoznanych ryzyk i mapa ryzyka w SP w Stołecznej. załącznik nr 4

6

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-01-2016 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2016 11:46