herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
W STOŁECZNEJ

 

§ 1

ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej wykonuje zadania określone w statucie szkoły, uchwalonym przez Radę Pedagogiczną w dniu 3 grudnia 2012r. Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej
  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej określa wewnętrzną organizację szkoły i zakresy działania organów wchodzących w jej skład.

 2. Do regulaminu organizacyjnego załączono schemat organizacyjny szkoły.

 

 

§ 2

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W STOŁECZNEJ

 1. Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły

  • Rada Pedagogiczna

  • Rada Rodziców

  • Samorząd Uczniowski

 

 1. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska pracy:

 • Dyrektor

 • Pracownicy pedagogiczni

 • Pracownik administracji

 • Pracownicy obsługi

 

§ 3

ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

 1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor szkoły.

 2. Podporządkowanie organów szkoły i stanowisk pracy przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

DYREKTOR

 

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  pracowników obsługi i administracji. Jest organem nadzoru pedagogicznego, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, wykonuje zadania administracji publicznej
w zakresie określonym ustawą. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • organizowanie całości pracy dydaktycznej,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • podejmowanie decyzji w sprawie ucznia, sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

 • dysponowanie środkami finansowymi szkoły podstawowej i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organizacji związkowych,

 • przyznawanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli według oddzielnego regulaminu,

 • przyznawanie dodatku mieszkaniowego nauczycielom według Uchwały
  Nr XIII/175/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 marca 2012r.,

 • przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

 • dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich,

 • organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych,

 • dysponowanie środkami ZFŚS,

 • zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego,

 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole,

 • podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami,

 • wydawanie zarządzeń związanych z organizacją pracy szkoły oraz gwarantujących bezpieczeństwo uczniów i pracowników w placówce,

 • udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie,

 • zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego,

 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 • współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

Pracownicy pedagogiczni podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych należy:

 • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

 • dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego,

 • realizowanie obowiązujących programów nauczania zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania,

 • efektywne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 • współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, włączanie rodziców w organizację życia klasy i szkoły,

 • branie aktywnego udziału w pracach rady pedagogicznej i jej komisjach,

 • prawidłowe, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy związanej z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych,

 • wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbałość o powierzone mienie i sprzęt,

 • stałe podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

 • pełnienie dyżurów zgodnie z podanym harmonogramem,

 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • przestrzeganie prawa oświatowego oraz przepisów prawa wewnątrzszkolnego.

 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Sekretarka podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków sekretarki należy:

 • prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt,

 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

 • prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły,

 • przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji,

 • przyjmowanie telefonów , informowanie dyrektora o sprawach służbowych  zgłaszanych telefonicznie,

 • przepisywanie pism służbowych,

 • obsługa kserokopiarki, faksu i komputera,

 • prowadzenie księgi uczniów i księgi ewidencji dzieci,

 • prowadzenie ewidencji arkuszy ocen,

 • przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,

 • sporządzanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,

 • prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych,

 • zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji szkolnych,

 • wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom,

 • przechowywanie akt i dokumentów, prowadzenie archiwum szkolnego,

 • zaopatrywanie szkoły w druki i druki ścisłego zarachowania oraz ich ewidencjonowanie,

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 • przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków,

 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

 • przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp i p/poż.,

 • Inne prace wynikające z potrzeb szkoły lub zlecone przez dyrektora.

 

WOűNA

 

Woźna podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków woźnej należy:

 • przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach i zarządzeniach dyrektora szkoły,

 • przestrzeganie czystości odzieży ochronnej i obowiązkowego noszenia jej podczas pracy,

 • dozorowanie drzwi wejściowych,

 • nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników szkoły,

 • punktualne dzwonienie na przerwy i lekcje,

 • sprawowanie opieki nad szatnią szkolną,

 • utrzymanie w czystości korytarzy szkolnych i łazienek w czasie zajęć lekcyjnych zgodnie z wymogami higieny,

 • zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników papierowych i papieru toaletowego
  w sanitariatach,

 • sprawdzanie kurków wodociągowych,

 • wydawanie środków czystości pracownikom,

 • zgłaszanie do dyrektora szkoły zapotrzebowania na środki czystości,

 • sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,

 • opieka nad dziećmi z oddziału przedszkolnego, które idą do łazienki
  podczas zajęć,

 • pranie serwet obrusów, prasowanie materiałów dekoracyjnych,

 • mycie okien w czasie ferii letnich i zimowych oraz w miarę potrzeb przecieranie zakurzonych szyb,

 • sprzątanie i porządkowanie na polecenie dyrektora pomieszczeń po remontach i malowaniu,

 • porządkowanie szkoły podczas przerw świątecznych, ferii zimowych
  i letnich,

 • porządkowanie piwnic i innych niż w przydzielonym rejonie pomieszczeń szkolnych,

 • zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie wszystkich drzwi i włączenie alarmu przed opuszczeniem zakładu pracy,

 • sprzątanie tarasów szkolnych,

 • sprzątanie terenu przed szkołą,

 • opieka nad krzewami i roślinami w ogrodzie szkolnym,

 • wpisanie do zeszytu szkolnych zleceń zauważonych uszkodzeń
  i zgłoszenie ich konserwatorowi,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżących potrzeb szkoły.

 

KONSERWATOR - PALACZ

 

Konserwator-palacz podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków konserwatora-palacza należy:

 • usuwanie drobnych usterek technicznych,

 • wykonywanie napraw i remontu sprzętu szkolnego i urządzeń sportowych,

 • wykonywanie prac malarskich, przeprowadzanie drobnych napraw i remontów, usuwanie ubytków tynku oraz kafelek w podłogach i powierzchniach wykafelkowanych,

 • codzienne dokonywanie przeglądu stanu technicznego placówki,

 • konserwacja i bieżąca naprawa poręczy oraz obudowa niebezpiecznych urządzeń, mocowanie gablot, haków, tablic szkolnych,

 • wymiana zniszczonego oszklenia, konserwacja i wymiana zużytego sprzętu oświetleniowego,

 • konserwacja i naprawa mebli szkolnych, krzeseł, pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu gospodarczego,

 • konserwacja i naprawa ogrodzenia wokół obiektów szkolnych, koszenie trawy na boisku szkolnym, grabienie liści wokół szkoły,

 • kontrola i dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i urządzenia odgromowe,

 • kontrola i bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

 • włączanie i wyłączanie alarmu w szkole,

 • odśnieżanie dojść do szkoły i do kotłowni,

 • codzienny przegląd i naprawa instalacji sanitarnej w szkole,

 • zamykanie okien,

 • systematyczne sprawdzanie stanu co oraz ciepłej wody w szkole, szczególnie wtedy, gdy nie odbywają się zajęcia,

 • nadzór nad obiektem szkolnym i składem opału,

 • palenie w piecu w kotłowni szkolnej,

 • bieżące, systematyczne czyszczenie pieca co, sprawdzanie stanu wody w instalacjach grzewczych,

 • bieżąca konserwacja pieca co,

 • porządkowanie kotłowni po sezonie grzewczym,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeb szkoły.

 

SPRZĄTACZKA

 

Sprzątaczka podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków sprzątaczki należy:

 • utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie szkoły,

 • utrzymanie w czystości sprzętów, okien, drzwi, lamperii itp.,

 • opróżnianie koszy na śmieci,

 • codzienne zamiatanie, odkurzanie i zmywanie podłóg, przecieranie na mokro parapetów i tablic, odkurzanie mebli i sprzętu komputerowego,

 • cotygodniowe sprzątanie miejsc trudnodostępnych, pastowanie i froterowanie podłóg,

 • mycie okien w czasie ferii letnich i zimowych oraz w miarę potrzeb przecieranie zakurzonych szyb, pranie firan,

 • sprzątanie i porządkowanie na polecenie dyrektora pomieszczeń po remontach i malowaniu,

 • porządkowanie piwnic i innych niż w przydzielonym rejonie pomieszczeń szkolnych,

 • dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniu kuchennym oraz o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne,

 • systematyczne wyparzanie naczyń po umyciu, zabezpieczanie przed zniszczeniem,

 • codzienne wydawanie obiadów, mleka smakowego i  bez dodatków smakowych zgodnie z listą zgłoszonych uczniów,

 • wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączenie elektrycznych po skończonej pracy,

 • przestrzeganie czystości odzieży ochronnej i obowiązkowego noszenia jej podczas pracy,

 • zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie wszystkich drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy,

 • włączanie i wyłączanie alarmu szkoły,

 • zakazywanie przebywania na terenie kuchni osobom nieupoważnionym,

 • wpisanie do zeszytu zleceń zauważonych uszkodzeń i zgłoszenie ich konserwatorowi,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb szkoły.

 

 

§ 4

OBIEG DOKUMENTÓW I PODPISYWANIE KORESPONDENCJI

 

 1. pocztę wpływającą rozdziela do załatwienia podległym pracownikom dyrektor szkoły,

 2. dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych,

 3. korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat,

 4. pracownicy zobowiązani są do przedłożenia pism do podpisu
  w określonych terminach,

 5. w przypadku nieobecności dyrektora szkoły korespondencję podpisuje upoważniony przez niego nauczyciel.

 

 

§5

 

TRYB WYKONYWANIA KONTROLI

 

 1. celem kontroli wewnętrznej w szkole jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, zgodności postępowania pracowników
  z obowiązującymi przepisami,

 2. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,

 3. wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości,

 4. dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

 5. prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły,

 6. przestrzegania dyscypliny pracy,

 7. realizacji uchwał rady pedagogicznej,

 8. prowadzenia spraw kadrowych,

 9. przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,

 10. wykorzystywania urlopów pracowniczych,

 11. przestrzegania obiegu dokumentów,

 12. rozchodowania druków ścisłego zarachowania,

 13. przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły, przepisów bhp
  i p/poż.,

 14. dyscypliny pracy pracowników obsługi i administracji,

 15. utrzymania porządku i czystości w szkole,

 16. kontrole bhp i bezpieczeństwo p/poż. w szkole,

 17. prowadzi kontrole i księgę obiektu.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
  z późniejszymi zmianami, funkcjonuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, które działają na podstawie własnych regulaminów.

 2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników, umożliwiający realizację zadań statutowych, reguluje Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i Statut Szkoły.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.

 4. Sprawy nieujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń dyrektora.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-01-2016 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 25-01-2016 07:48