herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Kodeks Ucznia


KODEKS UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STOŁ
ECZNEJ

W dniu 3 grudnia 2012 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Stołecznej podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Ucznia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U.
  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Kodeks powstał w oparciu o:

 1. Konwencję o Prawach Dziecka.

 2. Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

 3. Statut Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

 4. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

 5. Szkolny Program Profilaktyki.

 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 1

 1. Kodeks Ucznia  jest dokumentem, wskazującym uczniowi jego prawa, obowiązki,
  a także kary, które może ponieść za jego nieprzestrzeganie.

 2. Przepisom Kodeksu Ucznia podlega każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

§ 2

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest kształcenie i wychowanie.

 2. Najwyższą wartością szkoły są uczniowie.

 3.  Stosunki między nauczycielami, a uczniami winny być kształtowane na zasadzie wzajemnego zrozumienia i szacunku.

 4.  Zasadą jest, że wszelkie konflikty, jakie mogą powstać między uczniami lub między uczniami, a pracownikami szkoły są rozpatrywane w sposób bezstronny, a uczniowi przysługuje zawsze prawo do odwołania się od decyzji podjętej w jego sprawie.

 5. Szkoła zapewnia pełną tolerancję religijną.

 6. Każdy uczeń ma prawo do własnej tożsamości, do kulturalnego wyrażania swoich opinii i poglądów, a szkoła gwarantuje przestrzeganie tego prawa.

 7.  Uczeń, któremu postawiono zarzut, a nie udowodniono winy lub wykroczenia,
  ma prawo czuć się niewinnym.

 8.  Wszyscy uczniowie mają jednakowe prawa i obowiązki.

§ 3

PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:

 1. poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej.

 2. swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego innych osób,

 3. równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,

 4. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,

 5.  zapoznania się z kryteriami oceniania i klasyfikowania,

 6. sprawiedliwości i jawności w ocenianiu postępów w nauce i zachowaniu,

 7. oceny zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania,

 8. znajomości Statutu Szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów szkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, m.in. takich, jak: regulaminy, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki, Kodeks Ucznia,

 9.  zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

 10. indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym jeżeli ma trudności z opanowaniem materiału.

 11. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

 12. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

 13. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,

 14. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich
  oraz do samooceny przy wystawianiu ocen z zachowania,

 15. zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki
  w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarza specjalisty. Zwolnienia udziela dyrektor szkoły,

 16. otrzymania od nauczyciela, z tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie
  i zakresie pracy klasowej, z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika
  przez nauczyciela,

 17. pisania w ciągu tygodnia tylko dwóch prac klasowych,

 18. poznania na tydzień przed radą klasyfikacyjną przewidywanej oceny  z nauczania 
  i zachowania,

 19. odwołania się od przewidywanych ocen zgodnie z WSO,

 20. uczeń sportowiec ma prawo do wydłużonego terminu na odrobienie zadań domowych
  z ostatniego dnia przed zawodami,

 21. uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych organizowanych
  przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ma prawo do wydłużonego terminu
  na odrobienie zadań domowych w ostatnim tygodniu przed konkursem,

 22. odpoczynku w przerwach  międzylekcyjnych,

 23. wypoczynku w przerwach międzysemestralnych i świątecznych. Na ten okres
  nie zadaje się prac domowych,

 24. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowania godności i nietykalności osobistej,

 25. nauczania indywidualnego w szkole lub w domu ,na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 26. rozwijania zainteresowań i zdolności  poprzez  udział w kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach i zawodach sportowych,

 27. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
  w organizacjach działających w szkole,

 28. zostawiania niektórych podręczników i przyborów w szkole, aby nie przekroczyć wagi plecaka,

 29. obecności rodziców (lub prawnych opiekunów ) podczas przesłuchania  przez policję, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, to uczeń ma prawo do obecności wychowawcy lub Dyrektora szkoły,

 30. zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, Dyrektora szkoły
  i Rady Rodziców we wszystkich trudnych sprawach i uzyskania od nich pomocy,

 31. współdziałania w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą,

 32. współodpowiedzialności za wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej,

 33. zgłaszania Dyrektorowi szkoły, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich uczniów i bycia poinformowanym o sposobie ich załatwienia,

 34. nagród i wyróżnień zgodnie ze Statutem Szkoły,

 35. odwoływania się do dyrektora szkoły od decyzji naruszających prawa ucznia.

2. Uczeń ma prawo do korzystania z:

 1. poradnictwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 2. opieki pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki, pomocy w nagłych wypadkach,

 3. pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich funkcji,

 4. pomocy w celu wyrównania braków w zakresie szkoły podstawowej (zgodnie
  z możliwościami szkoły),

 5. pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w związku ze zmianą szkoły,

 6. pomocy materialnej stałej lub doraźnej lub innych form pomocy (w miarę możliwości finansowych szkoły),

 7. z wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.

§ 4

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Obowiązki ucznia wynikające z faktu, że jest Polakiem, Europejczykiem
  oraz
  uczniem  Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

 1. okazywanie szacunku symbolom państwowym, szkolnym, religijnym,

 2. godne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i państwowych w stroju odpowiednim do okoliczności:
  odpowiedni strój to: dla chłopców - długie czarne spodnie (wyklucza się dres, jeansy), koszula biała bądź garnitur; dla dziewcząt - czarna spódnica, biała bluzka,

 3. dbanie o dobre imię szkoły i promowanie jej w środowisku lokalnym,

 4. podkreślanie uroczystym strojem szkolnym znaczenia świąt państwowych i szkolnych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz w czasie obchodów rocznic świąt państwowych
  i oświatowych,

 5. dbanie o piękno mowy ojczystej.

2. Obowiązki ucznia wynikające z regulaminów i przepisów szkolnych.

 1. szanowanie poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywanie wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom,

 2. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów,
  nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawianie się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym,

 3. stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości,

 4. zapobieganie plotkarstwu i zarozumialstwu,

 5. respektowanie Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, regulaminów szkolnych,

 6. uczęszczanie na zajęcia szkolne, przebywanie na terenie szkoły w czasie określonym przez plan zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

 7. usprawiedliwianie swojej nieobecności zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

 8. szanowanie legitymacji szkolnej jako dokumentu swojej tożsamości,

 9. angażowanie się w życie szkoły poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, pomaganie w pracach porządkowych i społecznych,

 10. poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,

 11. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

 12. zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu
  (np. petard),

 13. dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły: w klasach, na korytarzach, toaletach, wokół budynku i na boisku szkolnym,

 14. kulturalne odnoszenie się do wszystkich osób przebywających w szkole i okazywanie im szacunku,

 15. dbanie o mienie szkoły,

 16. naprawianie szkód lub poniesienie kosztów ich naprawy,

 17. przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkole podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

 18. telefony komórkowe nie są przedmiotami koniecznymi w procesie nauczania, więc
  uczniowie przynoszą je do szkoły na odpowiedzialność własną i rodziców,

 19. podczas zajęć obowiązuje uczniów całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, powinny być wyłączone i schowane,

 20. uczniowie mają możliwość korzystania z telefonów komórkowych podczas przerw,

 21. korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych podczas przerw powinno być racjonalne, uzasadnione, nie powinno być przedmiotem zabawy, zwłaszcza nieodpowiedzialnej,

 22. zabronione jest na terenie szkoły nagrywanie, filmowanie itp. bez uzyskania zezwolenia,

 23. w przypadku złamania powyższych przepisów, które zakłócają dyscyplinę nauki
  i naruszają dobrą atmosferę szkoły, nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon (wyłączony wcześniej przez ucznia) i pozostawić go na przechowanie w bezpiecznym miejscu u wychowawcy,

 24. tylko rodzice mogą odebrać telefon u wychowawcy klasy,

 25. dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt,

 26. dbanie o schludny wygląd , noszenie odpowiedniego stroju bez ekstrawagancji: strój uczennicy nie może być wyzywający (zbyt duży dekolt, bardzo krótka spódnica lub bluzka),

 27. dziewczętom zabrania się makijażu, malowania włosów i paznokci, a chłopcom noszenia kolczyków i malowania włosów, z wyjątkiem imprez, tj. zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy,

 28. obowiązuje zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet,

 29. w czasie zajęć wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, tj. biała koszulka
  z krótkim rękawem, czarne spodenki i obuwie sportowe halowe na salę gimnastyczną, a w chłodne dni na boisko szkolne - dresy i inne obuwie sportowe,

 30. na terenie szkoły zabrania się noszenia czapek i kapturów,

 31. obowiązuje noszenie obuwia zmiennego.

3. Obowiązki ucznia wynikające z norm współżycia społecznego.

My uczniowie Szkoły Podstawowej w Stołecznej potrafimy zachowywać się kulturalnie
i koleżeńsko

    podczas zajęć lekcyjnych

 1. słuchamy poleceń nauczyciela,

 2. zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką,

 3. uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy odpowiedzi,

 4. nie krytykujemy, nie wyśmiewamy innych,

 5. pracujemy w ciszy i skupieniu,

 6. zgodnie pracujemy w grupie,

 7. pracujemy samodzielnie i pozwalamy na samodzielną pracę kolegom,

 8. na krzesłach siedzimy we właściwej pozycji, nie huśtamy się, nie siadamy na stolikach,

 9. nie jemy, nie żujemy gumy,

 10. nie siadamy przy biurku nauczyciela,

 11. szanujemy własność innych. Nie bierzemy cudzych rzeczy bez pytania,

 12. na ławce nie kładziemy żadnych przedmiotów nie będących pomocami do lekcji,

 13. kiedy do klasy wejdzie osoba dorosła, wstajemy i witamy ją słowem „dzień dobry”, pamiętamy o tym, aby wstać kiedy wychodzi,

 14. po lekcjach zostawiamy miejsce pracy w idealnym porządku,

 15. punktualnie przychodzimy na zajęcia,

 16. nie używamy telefonów komórkowych,

 17. dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć,

 18. gdy zadzwoni dzwonek na przerwę, czekamy na pozwolenie nauczyciela
  na opuszczenie sali.

  

 podczas uroczystości szkolnych

 1. przed każdym apelem lub uroczystością spotykamy się w sali lekcyjnej z wychowawcą i z nim udajemy się na apel lub uroczystość szkolną,

 2. nosimy strój apelowy,

 3. siadamy lub stoimy w grupie swojej klasy,

 4. uważnie słuchamy,

 5. zachowujemy ciszę,

 6. nie rozmawiamy, nie kręcimy się,

 7. witamy i żegnamy gości w sposób godny i właściwy do sytuacji,

 8. dbamy o miłą atmosferę,

 9. kulturalnie wyrażamy swoje emocje,

 10. przyjmujemy postawę „zasadniczą” (prosta sylwetka, ręce wzdłuż ciała) w czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru szkolnego, odśpiewania hymnu państwowego lub szkolnego,

 11. przebywamy w wyznaczonym miejscu, aż do chwili opuszczenia sali przez gości,

 12. opuszczamy miejsce uroczystości wg kolejności od klasy najmłodszej do najstarszej.

    podczas przerw

 1. okazujemy szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę,

 2. podczas rozmowy z dorosłym pamiętamy o odpowiedniej postawie ciała (rozmawiamy w pozycji stojącej, nie trzymamy rąk w kieszeni, nie żujemy gumy, nie opieramy się
  o ścianę),

 3. pamiętamy o mówieniu dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam,

 4. do nauczycieli i pracowników szkoły zwracamy się „proszę pani/pana”,

 5. dbamy o higienę osobistą oraz zdrowie fizyczne i psychiczne,

 6. nie biegamy po korytarzach,

 7. nie siadamy na parapetach,

 8. nie gramy na korytarzu w piłkę,

 9. ostrożnie schodzimy ze schodów,

 10. nie przebywamy w szatni, toaletach, na schodach prowadzących do biblioteki
  i na dolnych korytarzach przy bibliotece,

 11. kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego,

 12. w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela - nie wymierzamy koledze samodzielnie kary,

 13. przestrzegamy regulaminów pomieszczeń szkolnych, regulaminu boiska i regulaminu zachowania się podczas przerw,

 14. pomagamy nauczycielom w pełnieniu dyżurów na korytarzach, przy toaletach
  i w stołówce,

 15. do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora pukamy i czekamy na wyjście nauczyciela lub wchodzimy zaproszeni,

 16. zachowujemy się cicho,

 17. kulturalnie spożywamy posiłki w stołówce,

 18. nie przezywamy ,nie popychamy, nie bijemy się,

 19. po dzwonku na lekcje ustawiamy się pod klasą i w ciszy czekamy na nauczyciela,

 20. wietrzymy klasę i przygotowujemy tablicę do kolejnej lekcji (dyżurni),

 21. dbamy o porządek w toalecie,

 22. nie wchodzimy z jedzeniem do toalety,

 23. nie trzaskamy drzwiami od klas i toalet,

 24. śmieci wyrzucamy tylko do kosza,

 25. my uczniowie klas I-III przebywamy na korytarzu prowadzącym do biblioteki,

 26. my uczniowie klas IV-VI przebywamy na korytarzu głównym,

 27. wiemy, że korytarz prowadzący do stołówki służy do przemieszczania się na śniadanie, obiad i do toalet,

 28. po ostatniej lekcji ustawiamy się przed szatnią i wchodzimy po 5 osób. Plecaki ustawiamy w rzędzie pod ścianą,

 29. od momentu rozpoczęcia, do momentu zakończenia zajęć przebywamy na terenie szkoły,

 30. na boisku dbamy o bezpieczeństwo własne i innych,

 31. nie wychodzimy poza teren boiska,

 32. zachowujemy się kulturalnie w autokarze szkolnym.

podczas wycieczek

 1. słuchamy poleceń nauczyciela,

 2. nie oddalamy się od grupy,

 3. podczas jazdy autokarem nie wstajemy z miejsc, nie krzyczymy, nie śmiecimy,

 4. w miejscach publicznych zachowujemy się kulturalnie, stosownie do okoliczności,

 5. w teatrze i kinie nie szeleścimy papierkami, nie śmiecimy,

 6. znamy regulamin wycieczek.

§ 5

NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są uczniom , którzy wyróżnili się:

 1. w nauce,

 2. w sporcie,

 3. udziałem w konkursach przedmiotowych,

 4. aktywną pracą w samorządzie uczniowskim,

 5. pomocą koleżeńską,

 6. wzorową postawą ,

 7. wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem,

 8. pracą na rzecz szkoły i środowiska,

 9. 100% frekwencją.

2. Uczeń może otrzymać nagrody w formie:

 1. pochwały wychowawcy przed całą klasą, z wpisem do zeszytu uwag i pochwał,

 2. pochwały wychowawcy z powiadomieniem rodziców,

 3. pochwały Dyrektora Szkoły przed całą społecznością uczniowską,

 4. pochwały wychowawcy na zebraniu rodziców,

 5. listu pochwalnego adresowanego do rodziców,

 6. wyróżnienia nagrodzonych uczniów na apelu podsumowującym dany semestr,

 7. wpisu do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia, bardzo dobre wyniki w nauce
  i konkursach przedmiotowych,

 8. wypisania nazwisk nagrodzonych uczniów i wyeksponowanie na tablicy ogłoszeń
  w szkole,

 9. świadectwa z paskiem i nagrody rzeczowej za średnią 4,75 i wyżej,

 10. nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego za średnią ocen 4,5 i zachowanie
  co najmniej dobre,     

 11. stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój i statuetki za otrzymanie tytułu „Prymus szkoły”,

 12. dyplomu za szczególne osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych, czytelnictwo, aktywną pracę w szkole, 100% frekwencję,

 13. inne formy nagradzania ustalone przez Radę Pedagogiczną.

3. Wnioski w sprawie uczniów typowanych do nagród przygotowują wychowawcy klas.
Ostateczną decyzję o przyznaniu uczniowi nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna
podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady w drodze jawnego głosowania.

4. O formie i wartości nagród decyduje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.

5.Nagrody wręczane są podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

§ 6

KARY

1. Uczeń może zostać ukarany za:

 1. nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich,

 2. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz Kodeksu Ucznia, a szczególnie za:   

 1. lekceważenie nauki,

 2. lekceważenie innych obowiązków szkolnych,

 3. łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

 4. wagary,

 5. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,

 6. wnoszenie na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków, ostrych narzędzi,   

 7. stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych,

 8. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie,

 9. niszczenie mienia szkoły.       

2. Rodzaje kar:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. nagana wychowawcy klasy z adnotacją w zeszycie uwag i pochwał,

 3. pisemne upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców,

 4. nagana dyrektora szkoły,

 5. zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

 6. pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 7. obniżenie przez wychowawcę oceny zachowania,

 8. powiadomienie sądu dla nieletnich,

 9. objęcie nadzorem kuratora, 

 10. za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, za szczególnie rażące
  naruszenie zasad współżycia społecznego, chuligaństwo, dyrektor może wystąpić
  do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 11. inne  formy   karania   ustalone   przez   Radę Pedagogiczną i  Dyrektora   Szkoły
  w porozumieniu z rodzicami ucznia,

 12. nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność osobistą ucznia.

§ 7

SPRAWY SPORNE I TRYB ODWOŁAWCZY

1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca
powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

2. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu
uczniowskiego mają prawo odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 5 dni
od wymierzenia kary.

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w ciągu 3 dni przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające, które może anulować karę, utrzymać w mocy lub zawiesić na czas
uzgodniony.

4. Decyzja na szczeblu szkoły jest ostateczna.

§ 8

1. Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o niepromowaniu    do  klasy programowo  
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania .

2. Za zniszczenia  materialne własności szkoły lub innego ucznia  odpowiadają materialnie
rodzice ucznia, zaś uczeń może zostać zobowiązany do usunięcia zniszczenia
i wykonania prac społecznych na rzecz szkoły.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Stołecznej na swym posiedzeniu w dniu
  3 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

 2. Kodeks Ucznia wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2012 roku.

 3. Uchyla się dotychczasowy Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-01-2016 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2016 11:45