herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała o Statucie


Uchwała Nr 1/2015/2016

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w statucie szkoły

Działając na podstawie art. 50 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz ze względu na zmiany wynikające z potrzeb koniecznych do funkcjonowania Szkoły uchwala się co następuje:

§ 1.

W statucie Szkoły Podstawowej wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej.”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedziba szkoły: Stołeczna 9, 74-510 Trzcińsko Zdrój.”;

 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.”;

 1. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci 5.”;

 1. w § 9:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoła organizuje naukę religii w wymiarze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)”,

 1. po ust. 1 dodaje się ust. od 2 do 7 w brzmieniu:

„2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości religijnej poprzez organizację lekcji religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności, wolności i godności osobistej.

3. W zajęciach religii biorą udział uczniowie i dzieci oddziału przedszkolnego, których rodzice w formie oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły .

4. W przypadku uczniów nie biorących udziału w zajęciach religii, oświadczenie,
o którym mowa wyżej może być złożone w innym terminie do dyrektora szkoły
lub wychowawcy oddziału.

5. Oświadczenie nie musi być ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione w każdym czasie.

6. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania do życia
w rodzinie dla wszystkich uczniów oddziałów klas V i VI. Na powyżej wymienione zajęcia nie uczęszczają tylko uczniowie, których rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemny sprzeciw.

7. Szkoła umożliwia uczniom udział w naukach rekolekcyjnych i zapewnia opiekę uczniom w drodze na i z powrotem na rekolekcje.”;

 1. w § 10:

 1. w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w dowolnym terminie, zestaw podręczników i szkolny zestaw programów nauczania, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;”,

 1. w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisanymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i przedmiotowego systemu oceniania;”,

 1. w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne;”;

 1. po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Organizacja indywidualnego toku kształcenia.

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) rodzice ucznia;

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodziców).

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy oddziału lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia,
nie sprzyja ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny.

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki , dyrektor
w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą
niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie.

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.”;

 1. w § 12 ust. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 16, 17 i 18 w brzmieniu:

„16) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 1. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 2. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.”;

 1. w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor szkoły odpowiada za awans zawodowy nauczycieli. Powołuje Komisje Kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów. Bierze udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego i w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Ocenia pracę nauczycieli.”;

 1. w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.”

 1. w § 20 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.”;

 1. w § 26:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 5 lat. Termin
rekrutacji 5-latków do oddziału przedszkolnego odbywa się od 2 marca
do 20 marca zgodnie z opracowanymi zasadami rekrutacji. Zapisy prowadzi
nauczyciel oddziału przedszkolnego wypełniając wspólnie z rodzicem kartę dziecka
5 - letniego”.

 1. Po ust.1 dodaje się ustęp 1a. w brzmieniu:

„ 1a. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci 4- letnie na wniosek rodzica”.

 1. ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 8 lat.”,

 1. ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej.” ;

 1. w § 30:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca oddziału opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy oddziału powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.”,

 1. skreśla się ust. 3,

 2. po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki
i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

3b. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.”,

d) skreśla się ust. 5,

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowej
lub międzyklasowej z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym.

5b. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.”;

 1. w § 31 po ust. 2 dodaje się ust. od 3 do 9 w brzmieniu:

„3.Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

4. w roku szkolnym 2015/2016 zapis z ust. 3 dotyczy oddziałów klasy II, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 liczba ta będzie obowiązywać w oddziale klasy III.

5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady pedagogicznej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.

6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3.

7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.”

 1. w § 33

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne (tj. koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS) oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.”,

b) po ust. dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

„4. Wymiar zajęć o których mowa w ust. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

5. Godziny realizacji wymienionych w ust. 1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym szkoły.

6. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych uczniów.”;

 1. w § 36:

 1. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zadania biblioteki szkolnej

 1. Popularyzacja nowości bibliotecznych;

 2. Statystyka czytelnictwa;

 3. Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

 4. Komputeryzacja biblioteki;

 5. Renowacja i konserwacja księgozbioru;

 6. Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

 7. Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

 8. Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.”,

 1. po ust. 3 dodaje się ust. od 3a do 3d w brzmieniu:

„3a. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązywać współpracę z:

1) gminą;

2) władzami lokalnymi;

3) ośrodkami kultury;

4) innymi instytucjami.

3b. Każdy nowo przyjęty czytelnik zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej

3c. Księgozbiór podręczny ( słowniki, leksykony, encyklopedie, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w bibliotece.

3d. Biblioteka szkolna współpracuje z wymienionymi w ust. 3 i 3a organami poprzez :

1) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych;

2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;

3) prowadzenie punktów bibliotecznych;

4) wypożyczanie części zbiorów na określony czas;

5) prowadzenie punktów bibliotecznych;

6) przygotowywanie materiałów na określone tematy, w przygotowywaniu się do konkursów;

7) pomoc w doborze literatury tematycznej;

8) informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w szkole;

9) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych;

10) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

11) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

12) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii;

13)organizacja konkursów czytelniczych, wieczorków poetyckich, spotkań z literaturą, wystawek;

14) wypracowywanie środków na zakup nowości i doposażenie księgozbioru;

15) organizacja wycieczek do innych bibliotek.”,

c) w ust. 5 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.”;

 1. po § 40 dodaje się § 41a w brzmieniu:

㤠41a. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
jest zadaniem dyrektora.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Jest udzielana w formie:

1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego
w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

4) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych -dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10;

5) warsztatów;

6) porad i konsultacji.

5. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się
we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3)nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) pielęgniarki szkolnej;

6) pomocy nauczyciela.

10. Nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści prowadzą działania, mające
na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

11. Działania te obejmują w oddziałach klas I-III obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

12. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.”;

 1. po § 40a dodaje się § 40b w brzmieniu:

㤠40b. Pomoc materialna

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych
  na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie
  do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających
  z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
  lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

 5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
  do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
  o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

 4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

 5. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

 6. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 7. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
  od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 9. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 10. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III
  oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

 11. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

 12. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14.”;

 1. po § 40b dodaje się § 40c w brzmieniu:

„§ 40c. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu
  do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.

 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników
  lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia
  lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
  lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;

2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;

3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;

4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu
  lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.

 2. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki
i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi
przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.”;

 1. w § 42:

 1. w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - na podstawie zgłoszenia;”,

 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

 1. w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zezwolić uczniowi na rozpoczęcie nauki od 5 roku życia jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowania przedszkolne;”,

 1. w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odroczyć na rok obowiązek szkolny, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych
do kształcenia specjalnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 8 lat;”,

 1. po ust. 7 dodaje się ust. od 8 do 17 w brzmieniu:

„8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinien zawierać dane zgodne z art. 20u ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

9. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

10. Kryteriom, o których mowa w ust. 9 organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

11. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;

2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.

13. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację
o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.

14. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.

15. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

17. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.”;

 1. po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

„§ 43a. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź
za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego
ze wskazaniem właściwego adresata.

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się
bez rozpatrzenia.

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną, odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, rozpatrzenie skargi/wniosku odpowiadają osoby,
na które dekretowano skargę.

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.”;

 1. w § 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dyrektor szkoły może wystąpić o przeniesienie do innej szkoły gdy uczeń:

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;

2) otrzymał inne kary zawarte w statucie szkoły;

3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu;

4) zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

1b. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do innej szkoły dyrektor występuje w przypadku gdy ten:

1) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;

2) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;

3) dokonuje kradzieży;

4) wchodzi w kolizję z prawem;

5) demoralizuje innych uczniów;

6) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;

7) dokonuje pobić, włamań;

8) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.”;

 1. § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawierają zasady wewnątrzszkolnego oceniania.”;

 1. w § 49:

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie szkoły.”;

 1. w § 50

 1. w ust. 2 skreśla się pkt 2,

 2. w ust.2 po pkt 5 dodaje się pkt od 6 do 9 w brzmieniu:

„6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

8) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

9) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.”;

 1. w § 51:

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w bezpośredniej rozmowie.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania - do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. od 4 do 11 w brzmieniu:

„4. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności.

5. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.

 1. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca.

 2. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale - obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny
  i krótkie jej omówienie z uczniem.

 3. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
  z nauczycielem, uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom
  przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie
z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

 2. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego
  oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom
w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.”;

 1. Po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Obowiązki nauczyciela w wynikające z wewnątrzszkolnego oceniania

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  oraz ich rodziców w bezpośredniej rozmowie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.”;

 1. w § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.”;

 1. w § 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

” 1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.”;

 1. w § 55:

 1. po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:

„1a. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6.”,

 1. po ust 2 dodaje się ust. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:

„2a. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę.

2b. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2c. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.”,

 1. ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.4 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”;

 1. w § 57 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.”;

 1. w § 59:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.”,

 1. skreśla się ust. 3;

 1. w § 63 po ust. 2 dodaje się ust. od 2a do 2e w brzmieniu:

„2a. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu
o argumentację wychowawcy oddziału i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia)
z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

2b. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

2c. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału
o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem
lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

2d. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

2) termin spotkania zespołu;

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

2e. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.”;

 1. w § 64:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. od 1a do 1e w brzmieniu:

„1a. Klasyfikacja śródroczna odbywa się zawsze w styczniu, w tym tygodniu miesiąca, który poprzedza tydzień, w zależności od terminu ferii zimowych.

1b. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1c. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym
że w oddziałach klas I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

1d. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

1e. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału
z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli
w zebraniu.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust od 4a do 4b w brzmieniu:

„4a. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych
od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy oddziału) i odebrać
od wychowawcy oddziału za potwierdzeniem odbioru pisemną informację
o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.

4b. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych
nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

6b. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie,
za który przeprowadzana jest klasyfikacja.”,

 1. po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytuł laureata, lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.”;

 1. w § 65:

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.”,

 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzają :

1) dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

2) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,
z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.”,

d) w ust. 15 po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

7) imię i nazwisko ucznia.”,

 1. w § 66:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”,

 1. w ust. 4 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,”,

 1. w ust. 4 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,”

 1. w ust. 4 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole,”,

 1. po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.”

 1. po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.”,

 1. w ust. 6 pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

„ba) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

bb) imię i nazwisko ucznia,”,

 1. w ust. 6 w pkt 2 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

„ba) imię i nazwisko ucznia,”;

 1. w § 67:

 1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału klasy lub na wniosek wychowawcy oddziału klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I i II szkoły podstawowej do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch oddziałów klas.”,

 1. po ust. 5 dodaje się ust. od 6 do 12 w brzmieniu:

„6. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

7. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

  1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę
   do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

  2. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio
   po ocenie ze sprawowania.

  3. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

  4. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

  5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić
   do liczby całkowitej w górę.”;

 1. w § 68:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Począwszy od oddziału klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;”,

c)po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.”,

 1. skreśla się ust. 10,

 2. po ust. 10 dodaje się ust. 11, 12 i 13 w brzmieniu:

„11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. „;

 1. po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu:

„§ 68a. SPRAWDZIAN NA KONIEC ODDZIAŁU KLASY SZÓSTEJ

1. Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,
z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu.

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu.

4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

5. Sprawdzian składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.

6. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym i przyrodniczym.

7. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

8. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

1) część pierwsza- 80 minut;

2) część druga- 45 minut.

9. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej. czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

10. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.

11. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

12. Obserwatorami, o których mowa w ust. 11 mogą być:

1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;

2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego szkołę.

13. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.

14. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

15. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych w §10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

16. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń
o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

17. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu
dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

18. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach i obejmują wynik z części pierwszej z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki oraz wynik
z części drugiej.

19. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie
o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

20. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”

21. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1. zwolnienia dokonuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.

22. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić
do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii.

23. Opinię, o której mowa w ust. 24 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

24. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu.

25. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.”;

 1. w § 69 skreśla się ust. 14;

 2. w § 70:

a) ust. otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły problemowe
lub zadaniowe powołane do realizacji określonych celów.”;

 1. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Cele i zadania zespołów nauczycielskich :

1) organizacja współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści a także uzgadniania decyzji w sprawach wyboru programu nauczania;

2) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI oraz materiałów ćwiczeniowych;

3) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa
dla początkujących nauczycieli;

6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;

7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;

8) prowadzenie lekcji otwartych;

9) wymiana doświadczeń;

10) przygotowywanie i opracowywanie i opiniowanie innowacji i eksperymentów opracowywanie raportu o wynikach sprawdzianu zewnętrznego.”,

c) w ust. 3 skreśla się pkt 6,

d) skreśla się ust. 11;

 1. w § 85 skreśla się ust.1;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 22-01-2016 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2016 11:44