Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ z dnia 21 stycznia 2016 r.


Trzcińsko-Zdrój, dnia 21 stycznia 2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11a, ust.7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

podaje do publicznej wiadomości

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2016 roku” w celu konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy.

PROJEKT-

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

W 2016 ROKU.

WPROWADZENIE

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt).

Zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi od wieków i są wykorzystywane przez niego do różnych celów. Stosunek człowieka do zwierząt oraz warunki w jakich zwierzęta bytują, a także problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe i pozarządowe na całym świecie. Obowiązkiem ludzi jest ochrona i opieka nad zwierzętami, jako istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia, a co za tym idzie obowiązkiem jest sprawowanie skutecznej kontroli nad liczebnością populacji tych zwierząt. W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2016 roku” , zwanego dalej Programem jest art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Trzcińsko-Zdrój;

2) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania;

4) schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; tj. schronisko VET ZOO Serwis, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka

5) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2016r.

Rozdział 2

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki i schronienia;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy;

3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i

kastrację bezdomnych zwierząt, a także w uzasadnionych przypadkach usypianie

ślepych miotów;

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i

opiekunach zwierząt domowych i gospodarskich;

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

§ 3. Stosownie do art.11a ust.2 ustawy o ochronie zwierząt Program o którym mowa

obejmuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.

Rozdział 3

REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się,

pozostających bez opieki właściciela i umieszczanie ich w punkcie tymczasowego

przetrzymywania lub w schronisku - Schronisko dla bezdomnych zwierząt- VET ZOO Serwis z Trzcianki, ul. Konopnickiej 62 na podstawie zawartej umowy, obejmującej obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój

2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym

psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, przebywających

tymczasowo pod opieką Gminy;

4) uruchomienie w Urzędzie Miejskim lub innej instytucji lub organizacji, której

Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach:

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek,

udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w

wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu

zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

4.1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez:

a) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno

żyjących

c) opiekunem społecznym, wyznaczonym przez Burmistrza do opieki nad kotami wolno żyjącymi jest Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

4.2. Odławianie bezdomnych zwierząt:

a) odławianie bezdomnych zwierząt polega na ich wyłapywaniu i umieszczaniu w

schronisku dla zwierząt- uchwała Nr VIII/82/99 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 10 września 1999r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

    4.3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im

należyte warunki bytowania.

b) promocję adopcji zwierząt ze schroniska.

c) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in.

umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Trzcińsko-

Zdrój.

4.4. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest poprzez:

a) dokonywanie przez lekarza weterynarii, z którym Gmina podpisze stosowną umowę,

zabiegów usypiania ślepych miotów,

b) Gmina zleci lekarzom weterynarii usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i

kotów wolno żyjących

4.5. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

a) Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom gospodarskim

odebranym właścicielowi lub opiekunowi z tereny Gminy Trzcińsko-Zdrój zapewni

gospodarstwo rolne Pana Dariusza Szumiło zam. Dobropole 11, 74-510 Trzcińsko-

Zdrój.

b) Sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta

pomiędzy Gminą a właścicielem gospodarstwa

, 4.6. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt realizuje:

a) Burmistrz, poprzez zawarcie umowy z Przychodnią Weterynaryjną Lek. Wet.

Hubertem Jaguszem, ul. Mickiewicza 10, 74-500 Chojna w zakresie doraźnej opieki

weterynaryjnej,

4.7. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami realizacja poprzez:

a) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia

treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z

humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami

opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i

kastrację;

b) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem

działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do

aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

c) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na

temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we

współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

4.8. Inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów:

a) współpraca z organizacjami społecznymi, organami stojącymi na straży prawa,

samorządami i instytucjami administracji publicznej oraz inne działania służące

osiąganiu założonych w programie celów.

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 5. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w

Budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój w kwocie 5.000 zł.

Wydatkowane będą one następujący sposób:

- ok. 3000zł na realizację umów z firmami VET ZOO Serwis oraz Przychodnią Weterynaryjną Huberta Jagusza

- ok. 2000zł na zakup karmy dla zwierząt, przebywających w wyznaczonym gospodarstwie rolnym oraz dla wolno żyjących kotów

1) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907, ze. zm.)

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych,

Gmina Trzcińsko-Zdrój udzieli pomocy organizacją społecznym, których statutowym

celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Pomoc może być

udzielona w następujących formach:

1) bezpłatne udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką

będzie walka z nadpopulacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności

zwierząt domowych itp.,

2) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

4) pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.

§7. Osobą odpowiedzialną za realizację założeń Programu jest p. Sara Komarnicka, pracownik Urzędu, natomiast numer alarmowy, z którym można się połączyć w czasie, gdy Urząd jest nieczynny to 91 4148100 (nr Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 21-01-2016 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sara Komarnicka 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 10:06