Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych


Załącznik do Zarządzenia Nr III/160/2015

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2015 r.

  

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

 ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

 

II. Określenie stanowiska: ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

3)biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych
w administracji;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadanie wykształcenia wyższego

7) znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in: Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Trzcińsko-Zdrój;

8) nieposzlakowana opinia;

IV. Wymagania dodatkowe.

1) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność;

2) umiejętność pracy w zespole;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

5)obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność;

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. w zakresie sekretariatu, organizacji Urzędu oraz archiwum:

 1. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno - techniczna Burmistrza:

 1. przygotowywanie materiałów do zarządzeń Burmistrza,

 2. prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,

 3. prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Burmistrza,

 4. przygotowanie sprawozdań z pracy Burmistrza za okres między sesjami Rady Miejskiej.

 1. Udzielanie informacji o procedurach obowiązujących przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

 2. Prowadzenie rejestrów:

 1. poczty przychodzącej i wysyłanej z Urzędu,

 2. obwieszczeń i ogłoszeń wpływających do Urzędu oraz ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

 3. wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy,

 4. delegacji służbowych,

 5. pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie,

 6. pieczęci i pieczątek wycofanych,

 7. skarg i wniosków.

 1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, pieczęciami.

 2. Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne urządzeń biurowych.

 3. Prowadzenie biblioteki urzędu, w tym rejestru zamawianych książek.

 4. Prowadzenie książki kontroli.

 5. Prowadzenie ewidencji stwierdzenia własnoręczności podpisów.

 6. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 7. Współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie wprowadzania i doskonalenia rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie kancelaryjnego obiegu dokumentów w Urzędzie.

 8. Prowadzenie akcji kurierskiej.

 1. w zakresie organizacji pracy kancelarii niejawnej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją ochrony informacji niejawnych.

 2. Sprawdzanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i postępowania z udostępnionymi materiałami zawierającymi informacje niejawne.

 3. Zachowanie środków informacji niejawnych i bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 4. Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 5. Prowadzenie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w zakresie informacji niejawnych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Ponadto:

 1. Przygotowywanie materiałów z własnego stanowiska pracy do wydania opinii przez radcę prawnego.

 2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z zakresem obowiązków.

 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
  z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań.

 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych
  do przygotowania projektu budżetu Gminy.

 6. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

 7. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

 8. Przechowywanie dokumentów.

 9. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 10. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

 11. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

 12. Udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez burmistrza oraz kierownika referatu.

 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych i poleceń burmistrza, zastępcy burmistrza oraz kierownika referatu.

 14. Zastępstwo w razie nieobecności za pracownika na stanowisku ds. obsługi systemów informatycznych.

VI. Warunki pracy na stanowisku

1)  wymiar czasu pracy: pełny etat

2)  miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

3)  praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 w piątek 7.00 do 15.00.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W listopadzie 2015 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 2%.

VIII. Wymagane dokumenty.

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5)    kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.),

6)    kserokopia dowodu osobistego,

7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

8)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),

9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182). zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju ul. Rynek 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach 730- 1530) w piątek 7.00 do 15.00. w terminie do dnia 30 grudnia 2015r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 X. Przebieg postępowania w sprawie naboru

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Gminy.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

                                                                                                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 16-12-2015 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2015 14:55