Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego


Załącznik do Zarządzenia Nr III/158/2015

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 01 grudnia 2015 r.

  

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

 ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

 

II. Określenie stanowiska: ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie wykształcenia wyższego

6) znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in: Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o samorządzie gminnym, aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Trzcińsko-Zdrój;

7) nieposzlakowana opinia;

IV. Wymagania dodatkowe.

1) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność;

2) biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych
w administracji;

3) umiejętność pracy w zespole;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

5)obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność;

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami należy:

 1. Nabywanie mienia komunalnego

 1. z mocy prawa na podstawie przepisów odpowiednich ustaw;

 2. - w drodze przekazania przez administrację rządową;

 3. - na podstawie umów cywilno-prawnych;

 4. - na podstawie orzeczeń sądów powszechnych.

 1. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym, w tym:

 1. zlecanie podziałów geodezyjnych;

 2. zlecanie szacunków wartości nieruchomości;

 3. ogłaszanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia;

 4. organizowanie przetargów oraz terminów i warunków zawierania umów sprzedaży.

 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym zlecanie operatów szacunkowych, przygotowanie warunków umów i przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej.

 2. Prowadzenie całości spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości.

 3. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, w tym:

 1. wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego,

 2. dokonywanie oceny prawidłowości wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic,

 3. przygotowywanie projektów decyzji zakresie rozgraniczenia w przypadku niezawarcia ugody,

 4. umarzanie postępowania w przypadku zawarcia ugody lub sporu i przekazania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

 1. Oddawanie w najem, dzierżawę bądź użyczenie osobom prawnym i fizycznym nieruchomości komunalnych, w tym przygotowanie przetargów wydzierżawiania nieruchomości.

 2. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym:

 1. przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji komunalizacyjnej,

 2. zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Gminy.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.

 2. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

 3. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu.

 4. Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 5. Prowadzenie spraw uwłaszczeniowych jednostek państwowych, organizacji spółdzielczych i społecznych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

 6. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów.

 7. Prowadzenie spraw zmiany nazwy ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

 8. Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości w związku z ich zabudową.

 9. Inwentaryzacja mienia komunalnego i sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz gminnego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

 10. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

 11. Analiza, przygotowanie i obsługa podsystemów informatycznych w zakresie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy

 1. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych należy:

 1. Współdziałanie w sprawie przygotowania wniosków do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych
  i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 2. Przygotowanie i nadzorowanie spisów rolnych.

 3. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 4. Prowadzenie spraw sprzedaży i wydzierżawiania gruntów rolnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 5. Zarządzanie alejami owocowymi przy drogach gminnych.

 6. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ponadto:

 1. Przygotowywanie materiałów z własnego stanowiska pracy do wydania opinii przez radcę prawnego.

 2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z zakresem obowiązków.

 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających
  z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 4. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań.

 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych
  do przygotowania projektu budżetu Gminy.

 6. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

 7. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

 8. Przechowywanie akt.

 9. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 10. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

 11. Prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany wydział podań kierowanych przez obywateli do innych organów.

 12. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

 13. Udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez burmistrza oraz kierownika referatu.

 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych i poleceń burmistrza, zastępcy burmistrza oraz kierownika referatu.

 15. Zastępstwo w razie nieobecności za pracownika na stanowisku ds. ochrony środowiska.

VI. Warunki pracy na stanowisku

1)  wymiar czasu pracy: pełny etat

2)  miejsce pracy: siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

3)  praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 w piątek 7.00 do 15.00.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2015 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 2%.

VIII. Wymagane dokumenty.

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5)    kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.),

6)    kserokopia dowodu osobistego,

7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

8)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),

9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym  stanowisku,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182). zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntowej, inwentaryzacji i sprzedaży mienia komunalnego osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju ul. Rynek 15 od poniedziałku do czwartku w godzinach 730- 1530) w piątek 7.00 do 15.00. w terminie do dnia 18 grudnia 2015r.

O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 X. Przebieg postępowania w sprawie naboru

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Gminy.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

                                                                                                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-12-2015 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2015 13:23