Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2006 r.


Uchwała Nr XXIII/257/05

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości - 11.003.576

w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 9.122.140 zł

z tego:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

(załącznik Nr 3) - 63.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 1.844.936 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 5) - 36.500 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 6) w wysokości - 11.513.576

w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) - 9.632.140 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) - 63.000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) - 1.844.936 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 10) - 36.500 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie - 510. 000 zł

zostanie pokryty w całości długoterminowym kredytem z Banku Gospodarstwa

Krajowego Oddział w Gdańsku, ze środków Europejskiego Banku

Inwestycyjnego (III transza).

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości - 635.000 zł

w tym:

1) kredyty - 510.000 zł,

2) prywatyzacja majątku - 28.730 zł,

3) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu - 96.270 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości - 125.000 zł

z przeznaczeniem (w całości) na:

1) spłatę rat pożyczki, z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

zaciągniętej w 2002 r., w kwocie - 125.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 111.340 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw - 25.000 zł,

2) wynagrodzenia osobowe stałe (wraz z pochodnymi) i odprawy

emerytalne dla nauczycieli - 93.060 zł.

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.000 zł,

§ 7. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - w kwocie 328.000zł.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

1) w kwocie 85.000 zł - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w ramach działu 926, rozdział 92605.

§ 13.Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Trzcińskiego Centrum Kultury - w kwocie 290.000 zł.

§ 14. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do łącznej kwoty (kredytu w rachunku budżetu gminy) - 600.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki do łącznej kwoty - 125.000 zł.

§16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

  1. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku

Nr 11 do uchwały,

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty- 300.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 23-02-2006 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2006 15:11