Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr III/34/2002


UCHWAŁA Nr III/34/2002

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2002r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 8.715.950 zł

z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 7.845.820 zł

w tym:

 • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) - 60.000 zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 817.830 zł

 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) - 4.000 zł

 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) - 48.300 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 7) w wysokości - 8.463.870 zł

z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8) - 7.593.740 zł

w tym:

 • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 9) - 60.000 zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10) - 817.830 zł

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 11) - 4.000 zł

 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień (załącznik Nr 12) - 48.300 zł.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości - 362.500 zł

z przeznaczeniem na:

 • spłatę rat pożyczki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zaciągniętej dn. 28.06.2002r., w kwocie - 62.500 zł

 • spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku kredytowym, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Trzcińsko-Zdrój dn. 17.12.2002r.

w kwocie - 300.000 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa, za okres rozliczeniowy, w wysokości - 252.080 zł

zostanie przeznaczona na pokrycie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

 1. wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw - w wysokości - 25.000 zł

 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne - 49.700 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne Gminy w 2003 roku określone w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym ulega zmianie odpowiednio wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2002-2004 stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/257/2001 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2002.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego - przedszkola Miejskiego - w kwocie 256.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

 1. publicznej służby krwi - dotacja dla PCK w Chojnie z przeznaczeniem na organizację obchodów Dnia Honorowego Krwiodawcy - 1.200 zł

 2. kultury fizycznej i sportu - dotacje dla klubów sportowych działających w mieście i gminie - 62.000 zł

§ 11. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - Trzcińskiego Centrum Kultury - w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, realizowane w ramach działalności tej instytucji, nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach własnych.

§ 12. Ustala się wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w szczególności na zakup opału i paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Trzcińsku-Zdroju, w wysokości łącznie 3.000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do wysokości wynikającej z planu wydatków budżetowych ogółem określonej w § 2 - z wyłączeniem:

 • wydatków bieżących określonych w działach: 801, 853 bez rozdziału 85315 i 854 bez rozdziału 85404 - realizowanych przez inne, niż Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy

 • wydatków na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - w kwocie określonej odpowiednio w dziale 854, rozdział 85404

 • wydatków na dotację podmiotową dla instytucji kultury określonych w § 11 niniejszej uchwały

 • wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określonych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej (w załączniku Nr 7)

to jest do łącznej kwoty 2.670.900 zł.

2. Zmiany w planie wydatków wprowadzane w toku realizacji budżetu powodują równocześnie zmianę upoważnienia określonego w ust. 1.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do wysokości 600.000 zł przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2003 08:37