Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA Nr V/22/2015
R
ady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju
z dnia
22 stycznia 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 36 ust.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz.1202) oraz § 3, § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. 1786) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój Panu
Zbigniewowi Kitlasowi w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5100.00 zł
(słownie: pięć tysięcy sto złotych);

- dodatek funkcyjny w wysokości 1100,00 zł
(słownie: tysiąc sto złotych);

- dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;

- dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2015r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr V /22 /2015
Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju
z dnia 22 stycznia 2015 r.

W związku ze złożeniem ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój, a co za tym następuje objęciem obowiązków Burmistrza, zachodzi potrzeba ustalenia miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z tym, że Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju nie jest zobligowana do oczekiwania na przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały dotyczącej jego wynagrodzenia, a inicjatywa uchwałodawcza w radach gminy należy do materii regulowanej przepisami statutu gminy.

Wobec powyższego zgodnie z § 35 Statutu Gminy, poza Burmistrzem, z inicjatywą uchwałodawczą, mogą wystąpić: komisje rady gminy; klub radnych oraz co najmniej
3 radnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza.

Powyższa kompetencja znajduje również potwierdzenie w art. 8 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych stanowiącym, że wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy w drodze uchwały. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit c stosunek pracy burmistrza następuje obligatoryjnie na podstawie wyboru.

W świetle art. 73 ust. 1 Kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Artykuł 73 ust. 2 kodeksu pracy stanowi z kolei, że stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się
z wygaśnięciem mandatu. Na podstawie tej regulacji należy dojść do wniosku, że stosunek pracy na podstawie wyboru jest stosunkiem pracy na czas określony, tj. na czas sprawowania mandatu.

W przypadku ponownego wybory tej samej osoby na stanowisko burmistrza nie dochodzi do przedłużenia dotychczasowego, lecz do nawiązania nowego stosunku pracy.
Z tego względu konieczne jest ponowne ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrza.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013, poz.594);
- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458 ze zm.);

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.1998 Nr 21, poz.94 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 09-02-2015 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 09-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2015 13:33