Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

IV rokowania po dwóch przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 212/5 o powierzchni 1237 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15, tel.91 414-80-88, fax 91 414-81-03

o g ł a s z a

IV rokowania po dwóch przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 212/5 o powierzchni 1237 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00065224/5, i która nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 16 października 2013 r. i 7 marca 2014 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone oraz w dniach 4 lipca 2014 r. I rokowania, w dniu 6 października 2014 r. II rokowania i w dniu 8 grudnia 2014 r. III rokowania, które nie wyłoniły kandydatów na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

  1. Minimalna cena wywoławcza netto: 23.000,oo zł (słownie złotych dwadzieścia trzy tysięcy 00/100 zł).

  1. Termin rokowań: 12 marca 2015 roku o godz. 9,45 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15.

III Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1) wpłacenie na konto: Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr

94937010200400013020040001, zaliczki w wysokości 2.300,00 zł najpóźniej

do dnia 09 marca 2015 roku ( liczy się data wpływu w/w kwoty na podane

konto) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia

umowy sprzedaży);

2) złożenia pisemnego zgłoszenia ( w zamkniętej kopercie z napisem

„ ROKOWANIA, dz. nr 212/5, 12 MARCA 2015”, w terminie najpóźniej do

dnia 09 marca 2015 roku, do zgłoszenia należy dołączyć kopię potwierdzenia

wpłacenia zaliczki.

3) zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub w przypadku osoby prawnej nazwę oraz

siedzibę firmy,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań i przyjęciu tych

warunków bez uwag,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- własnoręczny podpis,

- oświadczenie, że znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości,

- dołączony dowód zapłaty zaliczki.

IV Uwagi:

  1. do ceny ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

  2. do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %,

  3. sprzedający ustala minimalne warunki zapłaty ceny ustalonej w drodze rokowania:

- I wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40% ceny ustalonej w drodze rokowań oraz należny podatek VAT liczony od uzyskanej ceny podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta stosowanej prze Narodowy Bank Polski,

4) w rokowaniach mogą brać udział osoby fizycznej i prawne oraz jednostki

organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje

zdolność prawną, jeżeli wniosą w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie

  1. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

  1. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,

  2. działka położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi,

  3. dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 91 4148088 w.31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 26 stycznia 2015 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 26-01-2015 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 26-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2015 11:00