Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III rokowania po dwóch przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 212/6 o powierzchni 1.244 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 091 414-80-88 , fax 091 414-81-03

O g ł a s z a

III rokowania po dwóch przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 212/6 o powierzchni 1.244 m2 położonej

w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę

Działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/652234/5, nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 16 października 2013 r. i 07 marca 2014 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone oraz w dniu 04 lipca 2014 r. I rokowania i w dniu 06 października 2014 r.

II rokowania, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Minimalna cena wywoławcza netto: 25.000,00 / słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

złotych netto/.

Termin rokowań: 08 grudnia 2014 r. o godz. 945 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest ;

1/ wpłacenie na konto „Urząd Miejski BS Chojna

O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001” zaliczki

w wysokości 2.500,00 najpóźniej do dnia 04 grudnia 2014 r. / liczy się data wpływu

w/w kwoty na podane konto/ tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się

od zawarcia umowy sprzedaży,

2/ złożenie pisemnego zgłoszenia / w zamkniętej kopercie z napisem „ rokowania, nr

działki .. data ..”/ w terminie najpóźniej do dnia 04 grudnia 2014 r .

/ do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki /.

W/w zgłoszenie winno zawierać:

- datę sporządzenia, - imię i nazwisko oraz adres,

- pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

- własnoręczny podpis składającego zgłoszenie.

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %,

2/ organizator rokowań przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty

na następujących warunkach:

- I wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40 % ceny uzyskanej w drodze rokowań oraz

należny podatek Vat liczony od uzyskanej ceny podlega zapłacie nie później niż do dnia

zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu,

3/ w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne

nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą

w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

4/ w przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. W razie nie uzyskania zezwolenia

w terminie 3 miesięcy od zakończenia rokowań Gmina będzie miała prawo uznać, że

z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego

skutkiem będzie przepadek wpłaconej zaliczki,

5/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona

zaliczka nie podlega zwrotowi,

6/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań

bez wybrania nabywcy nieruchomości,

7/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 wew. 31 oraz pokój nr 10 lub telefonicznie

91 4148088 wew. 38.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 29 października 2014 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 29-10-2014 21:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 29-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2014 21:54