Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała 100


Załącznik

do Uchwały Nr IX/100/03

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2003 r.

PROGRAM

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I INNYMI PODMIOTAMI NA 2004 ROK

Trzcińsko-Zdrój 2003


ROZDZIAŁ I

1.      Ilekroć mowa jest o:

1)     Ustawie - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, z 2003r. poz.873);

2)     Programie - rozumie się przez to Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami,

3)     Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.2 pkt1 Ustawy,

4)     Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju,

5) Gminie - rozumie się przez to Gminę Trzcińsko-Zdrój

5)     Podmiocie - rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2.      Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala roczny program współpracy z:

1)     organizacjami pozarządowymi,

2)    osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)     stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

3.     Gmina Trzcińsko-Zdrój dążąc do możliwości najszerszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej wspierać będzie realizację swoich zadań poprzez organizacje pozarządowe.

4. Rada Miejska w corocznym budżecie będzie zapewniać środki na realizację zadań Gminy przez organizację pozarządowe.

5. Dotacje nie będą udzielane na finansowanie:

a) działalności związkowej, politycznej, religijnej

b) prowadzenia działalności gospodarczej,

c) zakupów inwestycyjnych i remontów nie stanowiących integralnej części zgłoszonego zadania,

d) organizacji nie wywiązujących się z zobowiązań wynikających z realizacji zadań zleconych w latach poprzednich.

ROZDZIAŁ II

1.      Gmina realizuje zadania publiczne o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami. Współpraca ta może przybrać następujące formy:

1)     powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2)     wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2.      Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem:

3.      Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:

a)      rodzaju zadania,

b)     wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

c)     zasadach przyznawania dotacji,

d)     terminach i warunkach realizacji zadania,

e)     terminie składania ofert,

f)      terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

g)     realizowanych w roku budżetowym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację,

- 3 -

4.    Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju,

5.      W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie,

6.      Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzana jest pisemna umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego,

7.      Podmiot, który realizuje zadanie, zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

8.   W czasie wykonywania zadania publicznego Urząd dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.

9.   Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

10.  Organizacje pozarządowe i Podmioty oraz Burmistrz Gminy informują się wzajemnie o planowanych kierunkach działań związanych z działalnością statutową i prowadzą obustronne konsultacje.

11.  Organizacje pozarządowe lub Podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć Miastu ofertę realizacji zadań publicznych.

12. Burmistrz powołuje wspólny zespół, do zadań, którego należeć będzie:

1)     omawianie zadań publicznych, które mogą być realizowane w danym roku,

2)     wyrażanie opinii dotyczących rocznych programów współpracy.

13. Urząd zapewnia organizacjom pozarządowym i Podmiotom pomoc w zakresie:

a) przepływu informacji o szkoleniach konferencjach, seminariach związanych z ich działalnością statutową

b) nawiązywania kontaktów międzynarodowych

c) udzielania rekomendacji dla firm sponsorujących projekty organizacji pozarządowych lub Podmiotów.

d) udostępniania obiektów użyteczności publicznej dla celów realizacji zadań publicznych.

14.   Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

15.  Gmina zapewnia jawność zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i Podmiotom poprzez..

a)     ogłaszanie konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

b)     informowanie społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych i Podmiotów w drodze konkursu oraz jego rezultatów.

16. Działalność organizacji pozarządowych i Podmiotów w zakresie ich działalności statutowej powinna wspierać Gminę w realizacji ich zadań publicznych.

ROZDZIAŁ III

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i Podmiotami obejmować będzie w 2004 r. następujące obszary:

1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności:

a) ochrona średniowiecznego wieńca murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju

b) ochrona zabytkowych obiektów sakralnych: kościołów, kaplic cmentarnych

2) Kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego;

b) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

c) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych

3) Ochrona zdrowia, w tym w szczególności:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi;

b) badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy;

c) wspieranie zadań z zakresu publicznej służby krwi.

- 4 -

4) Ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej;

b) wspieranie akcji „Sprzątanie świata - Polska 2004”.

5) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym w szczególności:

a) wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej;

b) wspieranie inicjatyw na rzecz krajoznawstwa i rozwoju turystyki.

6) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym w szczególności:

a) wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz społeczności lokalnej.


UCHWAŁA NR IX/100/03

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873) oraz art. 23 ust 2 i art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/135/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 r. Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji wieloletnich doświadczeń Gminy Trzcińsko-Zdrój w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 29-01-2004 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 13:02