Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała 94


RADY Miejskiej w TRzcińsku Zdroju

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

gminy Trzcińsko Zdrój .

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr113,poz.984,Nr 214,poz.1806;z 2003 r.Nr 80,poz.717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 62, poz. 558) w nawiązaniu do art.85 ust.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miejska w Trzcińsku Zdroju uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy Ogólne

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju Nr XXVIII/280/2002 z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenów działek rekreacyjnych
w m. Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój uchwala się zmianę przeznaczenia dla działek nr 226 i 222/2, obręb Strzeszów.

 1. Przedmiotem ustaleń zmiany do planu są:

 1. tereny funkcji usług turystycznych - zabudowa letniskowo - rekreacyjna, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem UCt wraz z lokalnymi warunkami, zasadami i standardami zabudowy,

 2. zasady obsługi terenu przez sieci infrastruktury inżynieryjnej,

 3. zasady obsługi komunikacyjnej terenu.

 1. Tereny, o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą funkcji terenu mogą pełnić dotychczasową funkcję.

 2. Integralną częścią zmiany w planie jest rysunek zmiany planu stanowiący załącznik graficzny w skali 1: 1000 do niniejszej uchwały.

 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany w planie:

 1. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy

 2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania. Przebieg linii rozgraniczającej należy określić poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku zmiany planu,

 3. przeznaczenie terenu.

 1. Zaleca się wzbogacenie środowiska poprzez wprowadzenie zieleni na teren działki.

 2. Ustala się, iż projektowane sieci infrastruktury technicznej prowadzi się w liniach rozgraniczenia istniejących i projektowanych dróg wg zasad określonych na rysunku zmiany planu.

rozdział ii

Przepisy szczegółowe

§ 2.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UCt - 1 1[Author ID2: at Thu Jan 24 08:03:00 2002 ] [obręb Strzeszów część działki o numerze 226 o pow. 0,7550 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

 1. ustaleń funkcjonalnych - obszar zabudowy letniskowo-rekreacyjnej całorocznej,

 2. ustaleń kompozycji i formy zabudowy :

 1. budynki wolno stojące lub zespół budynków,

 2. budynki niepodpiwniczone, dwie kondygnacje w tym jedna w poddaszu,

 3. maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni terenu,

 4. dach wysoki, min. spadek 250,

 5. dachy kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

 6. układ kalenic prostopadły do drogi KUd,

 7. minimalna powierzchnia działki - 850 m2,

 8. powierzchnia biologicznie czynna min. 60%,

 9. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany [Author ID2: at Thu Jan 24 08:04:00 2002 ]planu,

 10. maksymalna wysokość zabudowy letniskowo-rekreacyjnej - 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

 11. dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi typu garaż, szopa, budynek gospodarczy i ustala się maksymalną wysokość tych obiektów 4,5m licząc od poziomu terenu [Author ID2: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ]do najwyższego punktu dachuod poziomu terenu[Author ID2: at Thu Jan 24 08:05:00 2002 ],

 12. dopuszcza się podział terenu na działki budowlane według zasad przedstawionych na rysunku zmiany planu,

 13. teren okresowo zalewany do rządnej 51,6 m n.p.m.

3) ustaleń komunikacyjnych:

 1. dojazdy do działek z projektowanej drogi oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KUd,

 2. na terenie działek budowlanych należy zapewnić niezbędne miejsca postojowe na potrzeby własne właściciela działki min. dwa miejsca postojowe.

 1. zaopatrzenia w wodę:

 1. w sposób dotychczasowy z istniejącego wodociągu komunalnego położonego w drodze gminnej.

b)zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych z awaryjnych

studni publicznych.

 1. Odprowadzenie ścieków :

 1. kanalizacja rozdzielcza, system grawitacyjno - tłoczny,

 2. główną sieć kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w liniach rozgraniczenia projektowanych dróg,

 3. ścieki odbierane będą przez projektowany system grupowej kanalizacji sanitarnej położony w drodze gminnej. System oparty będzie o oczyszczalnię ścieków w Trzcińsku Zdroju,

 4. przepompownia zlokalizowana na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem Pp.

 5. do czasu budowy gminnego systemu kanalizacji grupowej obejmującego zasięgiem miejscowość Strzeszów dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych z wywozem ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Trzcińsku Zdroju.

 6. ścieki opadowe z terenów utwardzonych oraz ścieki opadowe z połaci dachowych budynków odprowadzić po podczyszczeniu do gruntu.

 1. zaopatrzenia w energię elektryczną :

a) z istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV,

 1. usuwania odpadów :

 1. ustala się indywidualny system gromadzenia odpadów komunalnych
  z wywozem na gminne wysypisko odpadów.

 1. zaopatrzenia w ciepło :

 1. indywidualne źródła ciepła,

 2. zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla otoczenia,

 1. podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

 2. zaopatrzenia w gaz z projektowanej sieci gazowej.

 3. W strefie ochrony stanowisk archeologicznych W IIII obowiązuje:

 1. uzgadnianie dokumentacji technicznej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 2. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych;

 3. właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Szczecinie, o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z robotami ziemnymi.

 4. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem UCt - 2 [obręb Strzeszów, działka o numerze 222/2 o pow. 0,2046 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

 1. ustaleń funkcjonalnych - obszar zabudowy letniskowo-rekreacyjnej sezonowej,

 2. ustaleń kompozycji i formy zabudowy :

 1. budynki wolno stojące lub zespół budynków,

 2. budynki niepodpiwniczone, dwie kondygnacje w tym jedna w poddaszu,

 3. maksymalna powierzchnia zabudowy 15% powierzchni terenu,

 1. powierzchnia biologicznie czynna min. 60%,

 1. dach wysoki, min. spadek 250,

 2. dachy kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

 3. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku zmiany planu,

 4. maksymalna wysokość zabudowy letniskowo-rekreacyjnej - 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu.

 5. dopuszcza się zabudowę terenu jednokondygnacyjnymi obiektami gospodarczymi typu garaż, szopa, budynek gospodarczy i ustala się maksymalną wysokość tych obiektów 4,5m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

 6. zakaz podział terenu na działki budowlane.

3) ustaleń komunikacyjnych:

 1. dojazd z istniejącej drogi gruntowej - działka nr 218/12 (poza obszarem planu).

 1. na terenie działki budowlanej należy zapewnić niezbędne miejsca postojowe na potrzeby własne właściciela działki min. dwa miejsca postojowe.

 1. zaopatrzenia w wodę:

 1. w sposób dotychczasowy z istniejącego wodociągu komunalnego położonego w drodze gminnej.

 2. zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych z awaryjnych studni publicznych.

 1. Odprowadzenie ścieków :

 1. dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych z wywozem ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Trzcińsku Zdroju.

 2. ścieki opadowe z terenów utwardzonych oraz ścieki opadowe z połaci dachowych budynków odprowadzić po podczyszczeniu do gruntu.

 1. zaopatrzenia w energię elektryczną :

 1. z istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV,

 1. usuwania odpadów :

 1. ustala się indywidualny system gromadzenia odpadów komunalnych
  z wywozem na gminne wysypisko odpadów.

 1. zaopatrzenia w ciepło :

 1. indywidualne źródła ciepła,

 2. zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla otoczenia,

 1. podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

 2. zaopatrzenia w gaz z projektowanej sieci gazowej.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu - KUd [obręb Strzeszów część działki o numerze 226 o pow. 0,1650 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

1) ustaleń funkcjonalnych - wewnętrzna droga dojazdowa, ciąg pieszojezdny,

 1. parametrów drogi:

 1. szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 m,

 2. przekrój poprzeczny:1 jezdnia o minimalnej szerokości 5 m, po jednej stronie jezdni wyznaczyć pas dla ruchu pieszego,

 3. na zakończeniu drogi przewidzieć plac manewrowy o wymiarach 15 x 15m

 4. przewidzieć lokalizacje sieci oraz urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wg zasad na rysunku zmiany planu.

3) W strefie ochrony stanowisk archeologicznych W IIII obowiązuje:

 1. uzgadnianie dokumentacji technicznej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 2. w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych;

 3. właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Szczecinie, o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z robotami ziemnymi.

 4. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu - Pp [obręb Strzeszów część działki o numerze 226 o pow. 0,005 ha] wyznacza się następujące warunki w zakresie:

1) ustaleń funkcjonalnych - przepompownia ścieków.

Przepisy końcowe

§ 3.1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolne dla terenu objętego zmianą w planie, klasa bonitacji gleb R-IVa o powierzchni 0,24 ha oraz Ł - IV (pochodzenia mineralnego) o powierzchni 0,8846 ha.

 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko - Zdrój zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/28/94 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju, z dnia 22 listopada 1994 r. [Dz. Urz. Woj. Szczec. z [Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]16 grudnia 19[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]94 r. Nr[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] 16 poz.[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]147].

.[Dz. Urz. Woj. Szczec. Z 1986 r. Nr[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ]1 poz.7, z 1991 r. Nr 1 poz.8, nr 7 poz.107, z 1992 r. Nr 13 poz.150, z 1993 r. Nr 4 poz. 54,nr 8 poz.94 i 95, nr 9 poz.103, z 1994 r. Nr 14 poz.112, z 1996 r. Nr 15 poz. 108, 109, 110, 111, 112 , z 1997 r. Nr 8 poz.67 ,z 1999 r. Nr 51 poz. 753, z 2000 r. Nr 25 poz. 296),[Author ID2: at Thu Jan 24 08:25:00 2002 ] [Author ID0: at ]

3. Zgodnie z art. 10 ust.3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości:
[Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ]1) [Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ] [Author ID2: at Thu Jan 24 08:26:00 2002 ]

 1. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUd - 0%,

 2. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Pp - 0%,[Author ID1: at Wed Sep 12 15:53:00 2001 ]

4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzcińsko Zdrój.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

7

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 29-01-2004 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 13:01