Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała 95


U C H W A Ł A Nr IX/95/03

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2003 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1321, Nr 167, poz. 1372, Nr 128,poz. 1401, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/95/03

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia

30 grudnia 2003 r.

PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

I. Omówienie priorytetowych kierunków działań w roku 2003

II. Strategia programu

III. Cel programu

IV. Zadania i harmonogram realizacji programu

V. Metody służące realizacji strategii i celów programu

I. Omówienie priorytetowych kierunków działań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003

Do napisania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto założenia zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zadaniach nakreślonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Przewodniku do finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja to zespół ludzi przeszkolonych w zakresie problemów alkoholowych, posiadających profesjonalne wykształcenie i doświadczenie rozwiązywaniu trudnych problemów ludzkich z zakresu uzależnień i towarzyszącym tym zjawiskom kwestii społecznych. Pracami Komisji kieruje 3-osobowy zarząd.

W realizacji przyjętych zadań komisję wspierały następujące podmioty:

- opieka społeczna,

- grupa wzajemnej pomocy,

- dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjum,

- opieka zdrowotna - lekarze,

- sołectwa,

- skarbnik gminy,

- wydzielone komórki administracyjne urzędu sprawujące kontrole nad rynkiem

alkoholowym,

- kierownik rewiru dzielnicowych.

Rozmiarów zagrożenia używkami nie należy bagatelizować i lekceważyć. To bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ dotyczy nie tylko ludzi dorosłych, ale także młodzieży, a nieczęsto dzieci. Trudno byłoby wskazać jakiś obszar naszej gminy wolny od problemu. Postępujące zubożenie naszych mieszkańców, bezrobocie, osłabiona wydolność opiekuńcza i wychowawcza rodziny prowadzą do utraty wiary w lepsze życie i skłaniają do ucieczki w świat ułudnych, chwilowych doznań zapomnienia.

Dotychczasowe doświadczenia, wyniki badań w szkołach, podejmowane konsultacje z osobami uzależnionym wskazują na pogłębienie procesów uzależnień wśród różnych grup naszych mieszkańców, dlatego niezmiernie ważne stają się działania zapobiegawcze, edukacyjno- informacyjne i często pomocowe ze strony specjalistów.

Komisja uważa, że najbardziej chronione powinny być dzieci żyjące w rodzinach destrukcyjnych, wobec których często prawo jest bezradne, a wymóg konieczności izolacji alkoholika stosowany przez sądy jest minimalny. W bieżącym roku około 70 % środków, którymi dysponuje Komisja zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć, doposażenie i wyżywienie dzieci w 5 placówkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach: Trzcińsko, Stołeczna, Góralce, Gogolice i Piaseczno. Przeciętnie na działalność jednej placówki przeznacza się 10.000,00 zł.

Świetlice działają od poniedziałku do piątku po 2 h dziennie i stały się ważnym podmiotem, który wrósł w lokalne środowiska i stanowi pewną chlubę danej miejscowości, ponieważ wychowawcy prowadzą nie tylko działalność profilaktyczną z dziećmi, ale także z ich rodzicami. Organizowane imprezy dla lokalnego środowiska cieszą się zainteresowaniem i dużą frekwencją. Świetlice to jedyne miejsce, gdzie dzieci w bezpiecznych warunkach mogą realizować swoje cele, marzenia, porozmawiać o swoim życiu .

Niewielkie środki finansowe, brak lokalnych liderów, uniemożliwiają nam rozbudowanie tych form o inne działania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych, żyjących w tych środowiskach. Istniejące klubu nie są zainteresowane prowadzeniem działalności rozrywkowej bez alkoholu, nie ma również podmiotów w gminie, które z racji swoich obowiązków pracowniczych, pracy społecznej zechciałyby skierować swoją energię na rzecz tworzenia klubów dla młodzieży starszej lub określonych form realizacji zainteresowań.

Swoim programem obejmujemy również osoby dorosłe uzależnione i współ-

uzależnione wymagające nie tylko wsparcia grupy wzajemnej pomocy, ale także pomocy lekarskiej, terapeutycznej, wskazania form leczenia uzależnień, często decyzji sądu o przymusowym leczeniu. Są to żmudne i trudne rozmowy, gromadzenie dokumentacji, konsultacje z orzecznikiem, a rezultaty mierne, nieadekwatne do podjętych czynności.

Z roku na rok liczba zgłaszających się osób potrzebujących pomocy wzrasta. To efekt dobrej informacji zwrotnej, praca wielu ludzi, to także wzrost świadomości obywateli o możliwościach pomocy i troski o najbliższych, o ich zdrowie, losy dzieci i bliskiej osoby. Staramy się wspomagać nie tylko informacją, ale także kierujemy do profesjonalnych placówek, które mogą nie tylko wspomagać, ale także leczyć uzależnionego.

Skuteczna działalność profilaktyczna to także szeroko zakrojona akcja oświatowo-wychowawcza, w ramach której w szkolnych programach profilaktyki uwzględniona jest profilaktyka uzależnień i jej szkodliwości na młody organizm. Istotą programu jest wskazanie młodym ludziom innych dróg, możliwości, dochodzenie do celu drogami, które nie krzywdzą, nabranie wiary w siebie, w swoje możliwości, odkrycie swoich mocnych stron, nauczanie podejmowania trafnych decyzji i skutecznego odmawiania. Czy szkoła to czyni ?, na to pytanie może zawsze odpowiedzieć przedstawiciel organu prowadzącego posiadającego uprawnienia kontrolne w stosunku do szkół.

Musimy chronić przede wszystkim dzieci przed wszystkimi formami przemocy , zaniedbaniami ze strony rodziców, przed siłą negatywnych przywódców. Prawa dzieci, to nie tylko to co im łaskawie nadajemy, ale to zbiór naszych obowiązków wobec dzieci .

Niewątpliwym sukcesem jest zwiększające się zaangażowanie szkół w realizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym wpółfinansowanych

z budżetu komisji. Jak ważny jest problem uzależnień, uwrażliwianie na konsekwencje zażywania środków psychotropowych dowodzi zatrudnienie pedagoga w Gimnazjum w Góralicach, który chętnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia z zakresu uzależnień proponowanych i finansowanych przez Komisję. Pogłębiona wiedza umożliwi podjęcie działań profilaktycznych w tak dużym skupisku młodzieży do lat 18. Jest to ważne przedsięwzięcie Dyrektora Gimnazjum, ponieważ obserwujemy duże zainteresowanie nauczycieli formą dokształcania, a problem agresji narasta i często nie potrafimy poradzić sobie z takimi zachowaniami. Jest zbyt mało nauczycieli - wolontariuszy podejmujących pracę z dziećmi lub młodzieżą w swoich środowiskach, w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nie czynią również tego specjalistyczne gminne placówki kulturalno-oświatowe. Funkcjonowanie świetlic dla dzieci, nie w pełni zaspakaja potrzeby lokalnych środowisk. To powinna być troska lokalnych liderów, radnych, sołtysów, stowarzyszeń kobiecych. Tylko kompleksowe działania różnych podmiotów pozwolą na zmniejszenie problemu nadużywania alkoholu i obecnych narkotyków.

Podejmowanie jakichkolwiek działań w zakresie profilaktyki i uzależnień nie może dotyczyć wyłącznie osób uzależnionych i współuzależnionych to przede wszystkim szeroka praca kulturalno- oświatowa różnych instytucji. Zdobyte doświadczenia w pracy z zakresu profilaktyki uzależnień pozwalają nie tylko na kontynuowanie dobrych form pracy, ale także na ich doskonalenie, unowocześnianie podjęcie działań umożliwiających szerokie dotarcie do osób potrzebujących pomocy , wśród których, w priorytetowy sposób powinna być potraktowana młodzież, i kreowanie liderów podejmujących pracę z trudną młodzieżą.

II. Strategie programu

 1. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu / w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej/.

 1. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej
  i grup podwyższonego ryzyka.

 1. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych poprzez działalność informacyjną.

 1. Wspieranie działalności grupy abstynenckiej i wzajemnej pomocy osób problemami alkoholowymi.

 1. Doskonalenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej w istniejących świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

III. Cel programu

Kontynuowanie działań i usług związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez ciągłe ulepszanie i doskonalenie form pracy
w środowisku lokalnym oraz promowanie liderów społecznych podejmujących pracę na rzecz zwiększenia zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności profilaktycznej z młodzieżą.

IV Strategie programu

1. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu / w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej/.

2. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej i grup podwyższonego ryzyka.

3. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych poprzez działalność informacyjną.

4. Wspieranie działań grupy abstynenckiej i wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi.

5. Doskonalenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej w istniejących świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych

V Metody służące realizacji strategii celu programu

1.Ograniczenie możliwości zakupu i spożywania alkoholu przez młodzież.

2.Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia.

3.Interwencje profilaktyczne wobec dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

4.Edukacja rodziców nauczycieli w zakresie pomagania młodzieży i utrzymaniu abstynencji i uczenia odmawiania.

5.Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy.

6.Poprawienie skuteczności rozpoznawania i diagnozowania wypadków uzależnień przez lekarzy.

7.Zwiększenie skuteczności prawno administracyjnej wobec naruszania prawa na rynku alkoholowym.

8.Prowadzenie placówek o charakterze profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

9.Współpraca z podmiotami, które biorą udział w rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Program opracował Zespół w składzie:

1. Zofia Łączyńska - przewodnicząca Komisji

2. Krystyna Kubiak - sekretarz Komisji

3. Grażyna Grab - lider profilaktyki szkolnej

4. Dorota Fabisiak - koordynator ds. współpracy

w zakresie profilaktyki

w Piasecznie


ZADANIA I HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
2004 ROK

komisja

ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIADAJĄCY

ZA ZADANIE

TERMIN

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Ułatwianie osobom uzależnionym
i współuzależnionym dostępu do profesjonalnych placówek terapeutycznych
i odwykowych

1.Upowszechnianie informacji o uzależnieniach
i metodach terapii odwykowej (plakaty, broszury)

lekarze rodzinni,

pielęgniarka środowiskowa
pani Danuta Biel

cały rok

komisja

2.Rozpoznawanie problemów rodzin uzależnionych alkoholizmem, przeprowadzanie wywiadów do leczenia, mobilizowanie członków rodzin do udziału
w konsultacjach z lekarzami rodzinnymi

Pielęgniarka środowiskowa
pani Danuta Biel

cały rok

komisja,

Narodowy Fundusz Zdrowia

3.Ułatwianie osobom uzależnionym dostępu do profesjonalnych placówek terapeutycznych, odwykowych
i punktów konsultacyjnych

lekarze rodzinni

cały rok

Narodowy Fundusz Zdrowia

4.Rozmowy członków grupy wzajemnej pomocy
z osobami uzależnionymi i motywowanie do podjęcia pracy nad własnymi słabościami w grupach A.A.

Pan Zioła Zdzisław - członek Zarządu Komisji

według potrzeb

komisja

5.Dystrybucja plakatów, broszur tematycznych opracowań w zakresie szkodliwości używek

wychowawcy świetlic

cały rok

komisja

6.Rozmowy, procedury administracyjne związane
z lecznictwem i kierowaniem do placówek

pani Krystyna Kubiak

według zgłoszeń

komisja

Zwiększenie skuteczności interwencyjno-administracyjnych na rynku alkoholowym

1.Systematyczne przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w wypadku naruszania obowiązujących zasad, wnioskowanie o odebranie zezwolenia

pani Marianna Kozik - zespół ds. nadzoru i przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych

cały rok

komisja

2.Kontrola imprez środowiskowych (rozrywkowych) organizowanych przez placówki oświatowe, kulturalne
i opiekuńcze wychowawcze w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
W przypadku jej naruszenia występowanie do Burmistrza
z wnioskiem podjęcie radykalnych działań naprawczych (bale noworoczne, wesela, przyjęcia okolicznościowe, dyskoteki)

pani Marianna Kozik -zespół ds. nadzoru i przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych

w miarę

potrzeb

komisja

3.Przeszkolenie sprzedawców alkoholu mające na celu wzmocnienie świadomości etycznej i prawnej osób sprzedających i podających napoje alkoholowe

pani Krystyna Kubiak

II kwartał

właściciele punktów

4.Dokładna analiza składanych wniosków wraz
z niezbędnymi załącznikami w zakresie opiniowania zezwoleń na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych oraz prawne użytkowania ogródków gastronomicznych w aspekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

zarząd komisji

według potrzeb

komisja

Doskonalenie bazy materialnej, organizacyjnej
i merytorycznej
w istniejących świetlicach socjoterapeutycznych
i opiekuńczo-wychowawczych

1.Prowadzenie i wspieranie działań profilaktycznych, opiekuńczych w wychowawczych w pięciu placówkach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych oraz ubogich:

- świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
w Stołecznej,

- świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej
w Gogolicach,

- świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Piasecznie ,

- świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum
w Góralicach,

-świetlica opiekuńczo- wychowawczo przy Szkole Podstawowej w Trzcińku-Zdroju

zarząd komisji,

wychowawcy świetlic

cały rok

budżet komisji

2. Wspomaganie rodziców w trudnych sytuacjach
i wskazywanie różnorodnych form pomocnych
w pokonywaniu lęku przed uzależnionymi alkoholikami

wychowawcy świetlic

cały rok szkolny

budżet komisji

3.Organizowanie lokalnych i świetlicowych imprez
o charakterze rozrywkowym bez udziału alkoholu, ukazanie normalności w otoczeniu i wspólnej zabawie (choinki, bale noworoczne, imprezy okolicznościowe, ogniska integracyjne, festyny, wspólne wycieczki -według harmonogramu opracowywanego przez wychowawców świetlic i zatwierdzanego przez Radę Pedagogiczną)

wychowawcy świetlic

cały rok

budżet komisji

4.Organizowanie lokalnych wystaw, konkursów, gier obrazowych o tematyce uzależnień, własnych emocjach, problemach i uczenie radzenia sobie także z nimi

wychowawcy świetlic

cały rok

budżet komisji

5.Doposażenie placówek w sprzęt sportowy, meble
i pomoce do zajęć zgodnie z pozycjami ujętymi
w preliminarzu wydatków

zarząd komisji

załącznik do programu

budżet komisji

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej
i grup podwyższonego ryzyka

1.Wspieranie inicjatyw dyrektorów szkół w zakresie organizacji spotkań In warsztatów dla młodzieży i kadry pedagogicznej z zakresu uzależnień, uczenia panowania nad emocjami, odmawiania i radzenia także w trudnych sytuacjach wychowawczych

zarząd komisji

komisja

2.Doposażenie bibliotek w publikacje tematyczne, pomoce dydaktyczne wzbogacające wiedzę o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych

zarząd komisji

według potrzeb dyr.

komisja

3.Wsparcie finansowe konkursów, debat, rozrywek sportowych, olimpiad, akcji, imprez promujących zdrowy styl życia

zarząd Komisji

według potrzeb dyr. scenariuszu

komisja

Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy

1.Utrzymanie pomieszczenia przeznaczonego na działalność grupy samopomocowej

pan Zioła Zdzisław

cały rok

2.Udział osób z grupy samopomocowej w wspieraniu osób uzależnionych w podejmowaniu decyzji o pracę nad swoimi słabościami

pan Zioła Zdzisław

cały rok

samofinansowanie

3.Wspieranie inicjatyw związanych z tradycjami
i uroczystościami grupy A.A.

pan Zioła Zdzisław

według potrzeb

komisja


ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY /detal/ I MIEJSCU SPRZEDAŻY /gastronomia/.

1.Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % / z wyjątkiem piwa/ może być prowadzona w:

 • sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych - branża monopolowa,

 • wydzielonych stoiskach / półkach/ innych placówek handlowych branży spożywczej /dotyczy: spożywczej, cukierniczej, rolno - spożywczej oraz spożywczo-przemysłowej/.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w zakładach gastronomicznych.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w godzinach otwarcia placówek ustalonych przez Radę Miejską odrębna uchwałą.

Zasady wydawania zezwoleń

 1. Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż / podawanie/ napojów alkoholowych składać należy w Urzędzie Miejskim.

 2. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmy,

 • adres punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego,

 • określenie rodzajów napojów alkoholowych,

 • podpis uprawnionej osoby / osób/ do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

 1. Do wniosku należy dołączyć:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis właściwego rejestru,

 • tytuł prawny do lokalu,

 • zgodę właściciela lub zarządcy lokalu na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • pozytywną opinię sanitarną / zakłady gastronomiczne i ogrody gastronomiczne/,

 • opinię Rady Sołeckiej danego sołectwa.

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres dwóch lat, zaś zezwolenie na sprzedaż tychże napojów do spożycia w miejscu sprzedaży na okres czterech lat.

 2. Podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest poinformować organ wydający zezwolenie o każdej zmianie danych stanowiących podstawę wydania zezwolenia oraz mających wpływ na jego treść w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 3. Podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do umieszczenia w punkcie sprzedaży w widocznym miejscu:

 • wywieszki informującej o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim wraz z informacją, że jego złamanie powoduje cofnięcie zezwolenia,

 • wywieszki, na której będzie podany numer i warunki zezwolenia / w tym data ważności/

Zasady cofania zezwoleń

 1. Zezwolenie cofa się, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 6 pkty 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 • protokół policji,

 • protokół z kontroli dokonanej przez Zespół ds. badania i kontroli rynku alkoholowego powołany przez Burmistrza Gminy,

 • protokołem / orzeczeniem/ właściwego organu kontroli państwowej,

 • zeznaniami co najmniej 3 świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.

 1. W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwoleń należy uwzględnić:

 • wyniki przeprowadzonej kontroli,

 • co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art. 16 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

 2. Kontrolę przeprowadzają:

 • Zespół ds. badania i kontroli rynku alkoholowego,

 • Policja,

 • Straż Miejska

w zakresie:

 • przestrzegania porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

 • przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

 • przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

 1. Zakres kontroli:

- zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,

 • przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • przestrzegania zasad i warunków sprzedaży określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

 1. Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w pkt 3przeprowadza się przez co najmniej dwie osoby bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego.

 2. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli maja prawo do:

 • wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w jakich jest prowadzona działalność,

 • żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

 1. Czynności kontrolnych, o których powyżej, dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej lub osoby przez niego zatrudnionej.

 2. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie.

 4. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są podstawą do cofnięcia zezwolenia, lub wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem

Zakończenie

Rozmiary i dolegliwości występujących na terenie naszej gminy problemów alkoholowych tworzą poważne zagrożenia dla funkcjonowania społeczności lokalnej.

Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i dobrze zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania trudnych problemów alkoholowych. Podejmowanie tych działań jest obowiązkiem administracji gminnej poprzez pomaganie i wspomaganie podejmowanych zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy tworzyć przyjazny klimat do realizacji nakreślonych w programie zadań, często też nie widocznych efektów, ale koniecznych szczególnie w stosunku do młodych pokoleń, nie prowokować, nie umożliwiać kupna alkoholu tam gdzie placówka ma spełniać inne zadania w stosunku do młodocianych ludzi, do przyszłości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 29-01-2004 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 13:01