Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

uchwała nr 72


Uchwała Nr VII/72/2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 12 września 2003r.

w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Trzcińsko- Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr62,poz.. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/ Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1.Przyjmuje się dokument pod nazwą „ Strategii rozwoju Gminy Trzcińsko- Zdrój” stanowiący załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska -Zdroju.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0x08 graphic
Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII / 72 / 2003

Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju

z dnia 12 września 2003

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Trzcińsko - Zdrój

Strategia rozwoju gminy Trzcińsko - Zdrój

Trzcińsko - Zdrój, lipiec, 2003

Spis treści

Wprowadzenie............................................................................................................................3

Harmonogram prac nad strategią rozwoju gminy......................................................................4

Członkowie Zespołu Zadaniowego (Zespołu Opracowującego Strategię)................................4

Analiza strategiczna ...................................................................................................................5

Kluczowe problemy ..................................................................................................................5

Wizja gminy Trzcińsko - Zdrój.................................................................................................6

Misja gminy Trzcińsko - Zdrój..................................................................................................6

STRUKTURA CELÓW STRATEGII.......................................................................................6

Cel strategiczny 1. Polepszenie jakości życia mieszkańców......................................................6

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa jakości dróg i chodników.....................................................6

Cel szczegółowy 1.2. Wybudowanie hali sportowo - widowiskowej..................................6

Cel szczegółowy 1.3. Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.................................7

Cel szczegółowy 1.4. Gazyfikacja gminy..............................................................................7

Cel szczegółowy 1.5. Wprowadzenie programu gospodarki odpadami................................7

Cel szczegółowy 1.6. Poprawa jakości usług edukacyjnych.................................................7

Cel szczegółowy 1.7. Poprawa estetyki miasta......................................................................8

Cel strategiczny 2. Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy z wyeksponowaniem wieńca średniowiecznych murów obronnych miasta.................................................................8

Cel szczegółowy 2.1. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz sali muzealnej

Ziemi Trzcińskiej...................................................................................................................8

Cel szczegółowy 2.2. Zagospodarowanie promenady nad jeziorem miejskim.....................8

Cel szczegółowy 2.3. Wzbogacenie oferty oświatowo - kulturalnej gminy.........................9

Cel szczegółowy 2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej ...................................................9

Cel szczegółowy 2.5. Wyeksponowanie wartości historycznej murów obronnych miasta...9

Cel szczegółowy 2.6. Promocja reaktywacji uzdrowiska....................................................10

Cel strategiczny 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy.........................10

Cel szczegółowy 3.1. Wspieranie rolnictwa towarowego....................................................10

Cel szczegółowy 3.2. Przygotowanie terenów pod inwestycje............................................10

Cel szczegółowy 3.3. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych..........................................10

Cel szczegółowy 3.4. Usługi konsultingowe dla miejscowych podmiotów

gospodarczych......................................................................................................................11

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój została opracowana w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej. Jej treść została wypracowała podczas prac specjalnie powołanego w tym celu zespołu zadaniowego, który przygotowywał i przedstawiał swoje opracowania na spotkaniach komitetu społeczno-gospodarczego.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcia procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

U podstaw „Programu Rozwoju Instytucjonalnego” leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi, oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

Bardzo ważnym z punktu widzenia opracowanej Strategii jest określenie głównych kierunków rozwoju gminy. Biorąc pod uwagę lokalizację gminy i samego miasta Trzcińsko-Zdrój oraz uwzględniając profil gminy wydaje się zasadnym określenie nazw rozwojowych w możliwościach:

 1. rozwoju rolnictwa towarowego,

 2. przetwórstwa rolno-spożywczego,

 3. drobnej przedsiębiorczości,

 4. aktywnego wypoczynku letniego dla całej rodziny.

Realizacja powziętych funkcji powinna skutkować możliwością stworzenia nowych miejsc pracy w usługach, handlu, agroturystyce przyczyniając się do rozwoju gospodarczego gminy.

Uwzględniając te założenia przy sformułowaniu Strategii rozwoju gminy należy określić główne kierunki działań:

 1. Polepszenie jakości życia mieszkańców,

 2. Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy z wyeksponowaniem wieńca średniowiecznych murów obronnych miasta,

 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy. --> [Author:SP]

Zapisane w Strategii cele strategiczne zostaną rozpisane na szczegółowe zadania w planach operacyjnych do realizacji.

Harmonogram prac nad strategią rozwoju gminy.

Etap prac

Termin

Opracowanie profilu jednostki

30 kwietnia

I sesja lokalnych liderów do komitetu

15 maja

Praca zespołu zadaniowego nad sformułowaniem wizji

30 maja

II sesja komitetu rozwoju społeczno - gospodarczego

2 lipca

Członkowie Zespołu Zadaniowego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Imię i nazwisko

Reprezentowana instytucja

Jerzy Zgoda
Przewodniczący Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Urząd Miejski Trzcińsko - Zdrój

Zastępca Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój

Marcin Bachta

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię)

Urząd Miejski Trzcińsko - Zdrój

Podinspektor ds. księgowości

Anna Trzcińska

Sekretarz Komitetu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (Zespołu Opracowującego Strategię

Urząd Miejski Trzcińsko - Zdrój

Podinspektor ds. organizacyjnych

W pracach nad strategią rozwoju gminy Trzcińsko - Zdrój uczestniczył ekspert PRI Łukasz Mamica.

Analiza strategiczna

Analiza otoczenia wewnętrznego

Mocne strony

Słabe strony

 1. Zabytki

 2. Duża ilość jezior

 3. Możliwość reaktywowania uzdrowiska

 4. Dobra infrastruktura w mieście

 5. Bliskość granicy

 6. Położenie

 7. Bliskość Berlina

 1. Bezrobocie

 2. Zaniedbanie rozwojowe wsi

 3. Zły stan dróg

 4. Brak bazy żywieniowej

 5. Nie rozwiązany problem mieszkańców PGR

 6. Przerost zatrudnienia w rolnictwie

Analiza otoczenia zewnętrznego

Szanse

Zagrożenia

 1. Bliskość granicy

 2. Współpraca z miastem bliźniaczym

 3. Położenie w otulinie parku

 4. Inwestorzy z zewnątrz

 5. Współpraca międzygminna

 1. Konkurencja międzygminna

 2. Duże obciążenia finansowe gminy

Kluczowe problemy

Na podstawie profilu gminy oraz analizy strategicznej, za kluczowe problemu rozwoju gminy zostały uznane:

 1. Bezrobocie

 2. Brak przygotowanych terenów inwestycyjnych

 3. Niski poziom infrastruktury (drogi, kanalizacja, komunikacja)

 4. Nieuregulowana sytuacja mieszkalnictwa

 5. Brak rozbudowanej infrastruktury turystycznej

Wizja gminy Trzcińsko - Zdrój

Wizja gminy została sformułowana w oparciu o uzgodnione kluczowe problemy gminy.

Gmina Trzcińsko - Zdrój gminą o dużych możliwościach rozwojowych rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego i drobnej przedsiębiorczości oraz gminą aktywnego wypoczynku letniego dla całej rodziny.

Misja gminy Trzcińsko - Zdrój

Opisuje mandat danej jednostki administracji publicznej do realizacji jej wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi ta jednostka będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy.

Podniesienie atrakcyjności gminy dla przedsiębiorców i inwestorów poprzez modernizację i rozbudowę jego infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz przygotowanie infrastruktury turystycznej.

STRUKTURA CELÓW STRATEGII

Cel strategiczny 1 Polepszenie jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny 2 Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy z wyeksponowaniem wieńca średniowiecznych murów obronnych miasta.

Cel strategiczny 3Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy.

Cel strategiczny 1 Polepszenie jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1. Poprawa jakości dróg i chodników

Cel ten zakłada poprawę nawierzchni dróg oraz ciągów komunikacyjnych, co głównie przyczyni się polepszenia warunków życia i pracy mieszkańców gminy, a pośrednio przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta dla inwestorów zewnętrznych. System komunikacyjny w gminie jest prawidłowo rozwiązany, wymaga jednak modernizacji.

Zadanie 1.1.1

Zawieranie porozumień z zarządcami poszczególnych dróg, w tym z Zarządem Dróg Powiatowych w Baniach oraz Zarządem Dróg Krajowych w Lipianach.

Cel szczegółowy 1.2. Wybudowanie hali sportowo - widowiskowej

Wybudowanie hali widowiskowo - sportowej jest niezbędnym elementem do spełniania zadań z zakresu działań oświatowo - edukacyjnych. Sala spełniać będzie rolę ośrodka rekreacyjno - sportowego w okresie całego roku. Zagospodarowany zostanie czas wolny młodzieży; będzie miejscem zajęć rekreacyjnych również dla dorosłych. Sala będzie także funkcjonować jako miejsce spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych, koncertów itp.

Program budowy sali jest ściśle związany z Narodowym Programem Poprawy Zdrowia Społeczeństwa.

Cel szczegółowy 1.3. Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej dotyczyć będzie przede wszystkim obszarów wiejskich o niskim poziomie rozbudowania infrastruktury. Efektem realizacji tego celu jest ograniczenie ścieków wpływających do środowiska oraz poprawa jakości wody pitnej.

Zadanie 1.3.1

Modernizacja sieci wodociągowej.

Zadanie 1.3.2

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w oparciu o małe, lokalne oczyszczalnie ścieków oraz dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.

Zadanie 1.3.3

Budowa stacji uzdatniania wody.

Cel szczegółowy 1.4. Gazyfikacja gminy

Efektem realizacji tego celu jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do gazu i zamiany w ten sposób ogrzewania tradycyjnego na bardziej ekologiczne. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Na podstawie zawartych umów inwestor w całości pokrywa koszty związane z budową infrastruktury gazowej.

Cel szczegółowy 1.5. Wprowadzenie programu gospodarki odpadami

Na podstawie programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska opracowanych dla województwa i powiatów nastąpi wypracowanie tego programu dla naszej gminy.

Zadanie 1.5.3

Wprowadzenie w perspektywie kilku lat programu selektywnej zbiórki odpadów.

Zadanie 1.5.4

Opracowanie planu likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Zadanie 1.5.5

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Cel szczegółowy 1.6. Poprawa jakości usług edukacyjnych

W związku z przejęciem szkół przez samorządy terytorialne w zakres obowiązków Urzędu wchodzi troska o jakość usług świadczonych przez szkoły gminne.

Zadanie 1.6.1

Zmodernizowanie istniejących obiektów szkolnych będących własnością gminy, tak by sprzyjały one nauce dzieci i młodzieży.

Zadanie 1.6.2

Doposażenie sal lekcyjnych w niezbędny, nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Powyższy sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko podczas zajęć szkolnych lecz również pozalekcyjnych.

Cel szczegółowy 1.7. Poprawa estetyki gminy

Stworzenie estetycznego wizerunku gminy jest zadaniem koniecznym dla podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy, a także sprzyja polepszeniu jakości życia mieszkańców.

Zadanie 1.7.1

Tworzenie nowych obszarów zieleni oraz zagospodarowanie istniejących.

Zadanie 1.7.2

Zaakcentowanie walorów turystycznych miasta i gminy.

Zadanie 1.7.3

Podniesienie dbałości właścicieli nieruchomości o ład i porządek na własnych posesjach.

Cel strategiczny 2. Rozszerzenie atrakcyjności turystycznej gminy z wyeksponowaniem wieńca średniowiecznych murów obronnych miasta

Cel szczegółowy 2.1. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz sali muzealnej Ziemi Trzcińskiej

Możliwość poszerzenia oferty turystycznej Trzcińska - Zdroju oparta jest na obecnym stanie infrastruktury turystycznej w gminie.

Zadanie 2.1.1

Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej

Celem zadania jest stworzenie i usystematyzowanie rozproszonych informacji o pokojach, wolnych miejscach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, imprezach oraz udostępnianie ich dla zainteresowanych turystów. Taką bazę danych obsługiwać będzie Punkt Informacji Turystycznej. Zakres działalności punktu obejmować będzie również udostępnienie materiałów promocyjnych (foldery, opracowania o regionie). W celu dotarcia z informacją do szerokiej liczby poszukujących informacji, dane te zostaną umieszczone na stronach internetowych Trzcińska - Zdroju.

Zadanie 2.1.2

Organizacja sali muzealnej, w której zaprezentowane zostaną pamiątki ziemi trzcińskiej.

Cel szczegółowy 2.2. Zagospodarowanie promenady nad jeziorem miejskim

Oferta turystyczna Trzcińska - Zdroju opiera się na naturalnych walorach rekreacyjno - turystycznych jeziora miejskiego w Trzcińsku - Zdroju. Należy wykorzystać te walory poprzez przygotowanie niezbędnej bazy turystycznej w tym zakresie.

Zadanie 2.2.1

Stworzenie bazy niezbędnej dla uprawiania sportów wodnych.

Zadanie 2.2.2

Utworzenie ścieżek spacerowych nad jeziorem.

Zadanie 2.2.3

Dostosowanie ogródka jordanowskiego dla potrzeb wypoczynku i rekreacji.

Cel szczegółowy 2.3. Wzbogacenie oferty oświatowo - kulturalnej gminy

Gmina Trzcińsko - Zdrój jako gmina typowo rolnicza boryka się z problemem bezrobocia szczególnie na wsiach popegerowskich. Należy podjąć działania zmierzające do stworzenia możliwości zagospodarwowania czasu wolnego przez młodzież.

Zadanie 2.3.1

Poszerzenie oferty kulturalnej i oświatowej skierowanej do mieszkańców miasta i wsi.

Zadanie 2.3.2

Stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 2.3.3

Reaktywowanie świetlic wiejskich.

Cel szczegółowy 2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej

Plan rozwoju turystyki w gminie Trzcińsko - Zdrój oparty jest na wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych (jeziora, tereny zielone) oraz atrakcyjnych zabytków. Dlatego też głównym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju turystyki letniej oraz weekendowej. W tym celu konieczna jest współpraca z gminami ościennymi przy wypracowywaniu możliwie najszerszej oferty turystycznej.

Zadanie 2.4.1

Wytyczenie gminnych oraz międzygminnych tras rowerowych.

Zadanie 2.4.2

Zagospodarowanie plaży na jeziorze strzeszowskim.

Zadanie 2.4.3

Promocja gminy jako miejsca aktywnego letniego i weekendowego wypoczynku.

Cel szczegółowy 2.5. Wyeksponowanie wartości historycznej murów obronnych miasta

Efektem realizacji tego celu ma być wykorzystanie różnorakich narzędzi marketingowych służących do zaakcentowania atrakcyjności turystycznej zachowanego wieńca średniowiecznych murów obronnych.

Należy również otoczyć troską wszystkie obiekty wykonane z głazów granitowych, które stanowią o atrakcyjności architektonicznej okolic Trzcińska Zdroju. W tym celu konieczne jest promowanie wśród mieszkańców ważności tego problemu.

Cel szczegółowy 2.6. Promocja reaktywacji uzdrowiska

Atutem miasta Trzcińsko - Zdrój jest posiadanie elementu „zdrój” w nazwie. Jest to sytuacja pozytywna w budowaniu wizerunku miasta.

Zadanie 2.6.1

Promowanie naturalnych zasobów borowiny na terenie gminy Trzcińsko - Zdrój.

Zadanie 2.6.2

Poszukiwanie potencjalnego inwestora, który były zainteresowany reaktywacją uzdrowiska bądź eksploatacją borowiny.

Cel strategiczny 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy

Cel szczegółowy 3.1. Wspieranie rolnictwa towarowego

Efektem realizacji tego celu jest pomoc rolnikom prowadzącym produkcję towarową w rozwijaniu swoich gospodarstw.

Zadanie 3.1.1

Pomoc w tworzeniu grup producentckich.

Zadanie 3.1.2

Stworzenie punktu konsultacyjnego wspólnie z WODR Baszkowiece.

Punkt ten obsługiwałby rolników dostarczając im niezbędnych informacji np. o funduszach pomocowych, szkoleniach, itp.

Cel szczegółowy 3. 2. Przygotowanie terenów pod inwestycje

W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i prawdopodobnym zwiększeniem atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych należy przygotować tereny pod przyszłe inwestycje.

Zadanie 3.2.1

Stworzenie ewidencji terenów atrakcyjnych dla inwestorów.

Zadanie 3.2.2

Przejęcie gruntów pod inwestycje od AWRSP oddział Szczecin, uregulowanie ich sytuacji prawnej oraz przygotowanie infrastruktury.

Cel szczegółowy 3.3. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych

Celem realizacji tego zadania jest zaistnienie gminy Trzcińsko - Zdrój jako terenu atrakcyjnego inwestycyjnie.

Zadanie 3.3.1

Opracowanie programu uczestnictwa w targach inwestycyjnych, spotkaniach z inwestorami.

Zadanie 3.3.2

Działania promocyjne w mediach oraz wypracowanie atmosfery służącej tworzeniu nowych inwestycji przy uruchomieniu mechanizmów preferencji podatkowych.

Cel szczegółowy 3.4. Usługi konsultingowe dla miejscowych podmiotów gospodarczych

Efektem tego celu ma być poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gminie.

Zadanie 3.4.1

Podniesienie efektywności punktu informacji dla nowo tworzonych pomiotów gospodarczych w zakresie spraw związanych z procedurą rejestracji działalności gospodarczej oraz dostępnych programach unijnych.

Zadanie 3.4.2

Stworzenie bazy danych o lokalnych podmiotach gospodarczych oraz systemu bezpłatnych porad prawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 08-10-2003 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2003 11:00