Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr II/ 568/2014 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

  Zarządzenie Nr II/ 568/2014
Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia  30 maja  2014 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318z 2013 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zrządzenia Nr I/360/2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

1. w §8 pkt 2 dodaje podpunkty 4 i 5 w brzmieniu:

1) stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych ( symbol DHG)
 2) Stanowisko ds. gospodarki odpadami: ( symbol GO)

2. Dodaje się §44 w brzmieniu: do wykonywanych zadań na stanowisku ds. gospodarki odpadami:

1. W zakresie gospodarki odpadami:

- wprowadzanie deklaracji( korekty deklaracji) do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości do systemu informatycznego.

- analiza złożonych deklaracji

- analiza liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne

- przygotowywanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości w zakresie naliczania opłat, oraz windykacji należności.

- analiza kwartalna sprawozdania dotyczącego informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instytucji, do której zostały przekazane, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- zbieranie i analiza informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

- przechowywanie kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.

- sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

- informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów.

- kontrola Wykonawcy w zakresie wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worek/worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach zgodnych z wymogami unijnymi

- kontrola Wykonawcy w zakresie zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy

- kontrola i działania wyjaśniające w stosunku do właścicieli którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem i deklaracją

- kontrola Wykonawcy w zakresie postępowania z odpadami ,

- kontrola Wykonawcy w zakresie złożenia odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku

- kontrola Wykonawcy w zakresie złożonych dokumentów przekazania odpadów

- kontrola i działania wyjaśniające w zakres:

     a) zapewnienia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów

b) osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego

- kontrola Wykonawcy w zakresie składanych sprawozdań zawierających następujące dane:

   a) ilości usuniętych odpadów potwierdzonych wydrukami wagowymi,

b) rodzaj usuniętych odpadów

c) sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

d) dokumenty przekazania odpadów

- sprawdzenie i potwierdzenie zakresu miesięcznego wykonania umowy,

- nadzór i kontrola nad PSZOK-iem

- prowadzenie i analiza kont rozrachunkowych odbiorców z tytułu gospodarki odpadami,

- prowadzenie postępowania egzekucyjno, windykacyjnego dotyczącego opłaty śmieciowej,

- sporządzanie i składanie wniosków do funduszy unijnych oraz innych źródeł na finansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach spraw na stanowisku pracy,

- prowadzenie zamówień publicznych w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy,

- prowadzenie spraw w zakresie rozliczania, sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji z pozyskanych przez gminę funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

-prowadzenie działalności informacyjno i edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami,

- wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój

2. Udział w pracach Komisji powołanych przez Burmistrza,

3.  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych i poleceń Burmistrza i Zastępcy Burmistrza i kierownika referatu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca  2014 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 10-06-2014 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 11-06-2014 08:44