Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - stanowisko ds. GOSPODARKI ODPADAMI


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr II/569/2014

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

Z dnia 6 czerwca 2014r.

Burmistrz Trzcińska- Zdroju

Ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. GOSPODARKI ODPADAMI

(1 etat - referent)

Wymagania niezbędne:

    Kandydatem może być osoba, która:

a).     obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b).     niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

c).     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

d).     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

e).     wykształcenie wyższe,

f).      zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność,

g) Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji samorządowej

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów prawnych:

 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach,

 2. przepisów regulujących zakres ochrony środowiska  ustawy - Prawo ochrony środowiska,

 3. praktyczną znajomość  obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych : MS Office, Openoffice program księgowy wydra, oraz internetu, 

 4. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

 5. ustawa ordynacja podatkowa,

 6. ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o pracownikach samorządowych,

 1. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

 1. inne posiadane uprawnienia. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. gospodarki odpadami:

- wprowadzanie deklaracji( korekty deklaracji) do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości do systemu informatycznego.

- analiza złożonych deklaracji

- analiza liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne

- przygotowywanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości w zakresie naliczania opłat, oraz windykacji należności.

- analiza kwartalna sprawozdania dotyczącego informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instytucji, do której zostały przekazane, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- zbieranie i analiza informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

- przechowywanie kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.

- sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

- informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów.

- kontrola Wykonawcy w zakresie wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worek/worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach zgodnych z wymogami unijnymi

- kontrola Wykonawcy w zakresie zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy

- kontrola i działania wyjaśniające w stosunku do właścicieli którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem i deklaracją

- kontrola Wykonawcy w zakresie postępowania z odpadami ,

- kontrola Wykonawcy w zakresie złożenia odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku

- kontrola Wykonawcy w zakresie złożonych dokumentów przekazania odpadów

- kontrola i działania wyjaśniające w zakres:

     a) zapewnienia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów

b) osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego

- kontrola Wykonawcy w zakresie składanych sprawozdań zawierających następujące dane:

   a) ilości usuniętych odpadów potwierdzonych wydrukami wagowymi,

b) rodzaj usuniętych odpadów

c) sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

d) dokumenty przekazania odpadów

- sprawdzenie i potwierdzenie zakresu miesięcznego wykonania umowy,

- nadzór i kontrola nad PSZOK-iem

- prowadzenie i analiza kont rozrachunkowych odbiorców z tytułu gospodarki odpadami,

- prowadzenie postępowania egzekucyjno, windykacyjnego dotyczącego opłaty śmieciowej,

- sporządzanie i składanie wniosków do funduszy unijnych oraz innych źródeł na finansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach spraw na stanowisku pracy,

- prowadzenie zamówień publicznych w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy,

- prowadzenie spraw w zakresie rozliczania, sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji z pozyskanych przez gminę funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

-prowadzenie działalności informacyjno i edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami,

- wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2)kwestionariusz kandydata C.V. (do pobrania na stronie www.bip.trzcinsko-zdroj.pl lub w Urzędzie Miejskim, p.1) - wzór zał. Nr 1 do ogłoszenia,

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada),

4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór zał. Nr 2 do ogłoszenia,  

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - wzór zał. Nr 3 do ogłoszenia,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  

    celów naboru - wzór zał. Nr 4 do ogłoszenia.

 1. O dane stanowisko nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz 

     obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub 

     przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 

     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Trzcińsku-Zdroju w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, sekretariat w godz. 730 - 1530, pocztą elektroniczną na adres: rada@trzcinsko-zdroj.pl w przypadku posiadanych uprawnień do kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcińsko-Zdrój, z dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami”,    w terminie do dnia  23 czerwca  2014r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.trzcinsko-zdroj.pl oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Wytypowanego kandydata komisja przedstawi Burmistrzowi do zatwierdzenia. Po akceptacji Burmistrza z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.

Załącznik Nr 1- Kwestionariusz osobowy (CV)

Załącznik Nr 2- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Załącznik Nr 4- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 10-06-2014 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 10-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2014 13:39