Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 212/3 o powierzchni 1.268 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę.


BURMISTRZ

Gminy Trzcińsko-Zdrój

Rynek 15 , tel. 091 414-80-88 , fax 091 414-81-03

O g ł a s z a

rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 212/3 o powierzchni 1.268 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę

Działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/65222/1, nie jest obciążona hipoteką.

W dniach: 16 października 2013 r. i 07 marca 2014 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Minimalna cena wywoławcza netto: 25.000,00 / słownie: dwadzieścia pięć tysięcy

złotych netto/.

 

Termin rokowań: 04 lipca 2014 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń Urzędu

Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest ;

 

1/ wpłacenie w kasie Urzędu/ do godz. 1300 / lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna

O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001” zaliczki w wysokości

2.500,00 zł najpóźniej do dnia 01 lipca 2014 r. / liczy się data wpływu w/w kwoty

na podane konto/ tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od

zawarcia umowy sprzedaży,

2/ złożenie pisemnego zgłoszenia / w zamkniętej kopercie z napisem „ rokowania, nr

działki .. data ..”/ w terminie najpóźniej do dnia 01 lipca 2014 r .

/ do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki /.

 

W/w zgłoszenie winno zawierać:

 

- datę sporządzenia, - imię i nazwisko oraz adres,

- pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym

nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

- własnoręczny podpis składającego zgłoszenie.

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

 

U w a g i :

1/ do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %

oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1.215,00 zł,

2/ organizator rokowań przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty

na następujących warunkach:

- I wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40 % ceny uzyskanej w drodze rokowań oraz

należny podatek Vat liczony od uzyskanej ceny i koszty poniesione przez Gminę

na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia

zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu,

stopy procentowej równej stopie redyskonta stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

3/ w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne

nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą

w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ w przypadku wygrania rokowań przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

w przypadkach określonych w przepisach odrębnych. W razie nie uzyskania zezwolenia

w terminie 3 miesięcy od zakończenia rokowań Gmina będzie miała prawo uznać, że

z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego

skutkiem będzie przepadek wpłaconej zaliczki,

4/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona

zaliczka nie podlega zwrotowi,

5/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań

bez wybrania nabywcy nieruchomości,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 wew. 31.

 

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 30 maja 2014 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 03-06-2014 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 03-06-2014 09:42