Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIX/320/2014 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


UCHWAŁA Nr XXIX/320/2014

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 260 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz.1543) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

    

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

a)  prowadzenia robót w pasie drogowym,

b)  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c)  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w lit. a - c.

    

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, których mowa w § 1 lit. a, d ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a)  przy zajęciu jezdni do 20% szerokości  - 2,00 zł,

b)  przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50%  - 2,50 zł,

c)  przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni  - 3,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 1,50 zł.

    

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 lit. b ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

a)  w jezdni  - 10,00 zł,

b)  w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym  - 9,00 zł,

d)  w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym  - 8,00 zł,

d)  na drogowym obiekcie inżynieryjnym  - 20,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

    

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 lit. c ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

  1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a)  poza obszarem zabudowanym  - 1,40 zł,

b)  na obszarze zabudowanym  - 1,70 zł;

  2)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów  - 1,30 zł;

  3)   reklamy  - 1,50 zł;

  4)   pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)  - 1,50 zł.

§ 5. 1. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt a-d, przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

    

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/123/04 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36 poz. 680)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 19-03-2014 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2014 14:03