Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIX/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU - ZDROJU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645, poz.1318) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 z r.2013, poz.714) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju


Uchwała Nr XXIX/318/2014
Rady Miejskiej w TRZCIŃSKU - ZDROJU

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645, poz.1318) w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 z r.2013, poz.714) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2014-2022, zwanej dalej Strategią przyjmując następujące zasady:


1) wieloletniego planowania rozwoju oznaczającą potrzebę długofalowego planowania rozwoju lokalnego w oparciu o obowiązującą Strategię z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań i wniosków wynikających z oceny dotychczasowych efektów jej realizacji,
2) spójności oznaczającej, że elementem procesu opracowania Strategii będzie analiza istotnych dla rozwoju lokalnego celów zawartych w dokumentach strategicznych
na poziomie europejskim, krajowym i wojewódzkim, w celu zapewnienia odpowiedniej harmonizacji planowania rozwoju na wszystkich poziomach,

3) transparentności oznaczającej, że proces opracowania Strategii będzie prowadzony w sposób otwarty wobec obywateli, instytucji i organizacji, które będą informowane zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, o bieżących działaniach i pracach związanych ze sporządzeniem Strategii,
4) partnerstwa rozumianą jako sposób definiowania i uzgadniania wizji oraz celów rozwoju lokalnego w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz samorządu gminy z równoprawnie traktowanymi podmiotami, reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój lokalny.


§ 2. Zakres Strategii winien zawierać w szczególności:

1) diagnozę prospektywną stanu istniejącego zakończoną identyfikacją problemów rozwoju,
2) określenie pola działania (pola możliwych przeobrażeń i przemian) wynikającego ze scenariusza zagrożeń i scenariusza szans,

3) określenie wizji przyszłości i celów strategicznych (co chcemy osiągnąć),
4) określenie celów operacyjnych, zadań, programów (jak chcemy to osiągnąć),
5) zdefiniowanie projektów do bezpośredniej realizacji (co robimy i w jakiej kolejności),
6) określenie wskaźników monitorowania.

§ 3. Do opracowania Strategii powołuje się zespół roboczy, którego zadaniem jest synteza już istniejących materiałów źródłowych i raportów dziedzinowych, a także organizowanie ad hoc ewentualnych opracowań eksperckich, opinii i wniosków oraz wszelkich innych prac studialnych i analitycznych, prowadzonych „w trybie ciągłym”; do zespołu należy prowadzenie prac nad kolejnymi w wersjami dokumentu strategii i jego poszczególnymi częściami; w zespole tym działają pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do:

a)określenia trybu i harmonogramu prac nad Strategią.

§ 5. Projekt Strategii po zakończeniu konsultacji społecznych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale, zostanie przedłożony do uchwalenia najpóźniej do 30 czerwca 2014 r.

§ 6. Strategia podlega okresowej:

  1. aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata.


§ 7. Informacja o przystąpieniu do opracowywania Strategii podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z późn. zm.).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/318/2014

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 28 lutego 2014r.

 

Art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd wojewódzki oraz samorząd powiatowy i gminny. Prowadzi się ją za pomocą strategii rozwoju.
Strategia rozwoju gminy jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki opracowaniu strategii jest szansa na zwiększenie wiarygodności gminy wobec partnerów zewnętrznych. Wreszcie dokument ten daje ogromne możliwości promocji gminy. Warte podkreślenia jest również to, że planowanie strategiczne przyczynia się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.
Według standardów Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem przygotowywania strategii rozwoju jest uzyskanie zgody społecznej, co do rezultatów procesu planowania. Należy więc zwrócić uwagę na:
- proces konsultacyjny,
- utworzenie zespołu roboczego
- zainteresowanie procesem planowania branż ważnych dla danej gminy,
- udział społeczeństwa w procesie planowania (organizacja spotkań, warsztatów).
- upowszechnienie strategii w gminie,
- monitoring i wdrażanie.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 19-03-2014 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2014 14:00