Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2003


Uchwała Nr III/34/2002

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 8.715.950 zł

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 7.845.820 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych oraz za

korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) - 60.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 817.830 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) - 4.000 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) - 48.300 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 7) w wysokości - 8.463.870 zł

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8) - 7.593.740 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 9) - 60.000 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10) - 817.830 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na

podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 11) - 4.000 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu

na podstawie porozumień (załącznik Nr 12) - 48.300 zł.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości - 362.500 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

zaciągniętej dn. 28.06.2002 r., w kwocie - 62.500 zł

- spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku kredytowym, zaciągniętego

w Banku Spółdzielczym O/Trzcińsko-Zdrój dn. 17.12.2002 r.,

w kwocie -300.000 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa, za okres rozliczeniowy, w wysokości - 252.080 zł

zostanie przeznaczona na pokrycie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

1) wydatki bieżące jednostek pomocniczych - sołectw - w wysokości - 25.000 zł

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 49.700 zł.

- 2 -

§ 6. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne Gminy w 2003 roku określone w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym ulega zmianie odpowiednio wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2002-2004 stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/257/2001 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2002.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - w kwocie 256.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) publicznej służby krwi - dotacja dla PCK w Chojnie z przeznaczeniem

na organizację obchodów Dnia Honorowego Krwiodawcy - 1.200 zł

2) kultury fizycznej i sportu - dotacje dla klubów sportowych działających

w mieście i gminie - 62.000 zł.

§ 11. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - Trzcińskiego Centrum Kultury - w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, realizowane w ramach działalności tej instytucji, nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach własnych.

§ 12. Ustala się wydatki przeznaczone na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w szczególności na zakup opału i paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Trzcińsku-Zdroju, w wysokości łącznie 3.000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2007 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do wysokości wynikającej z planu wydatków budżetowych ogółem określonej w § 2 - z wyłączeniem:

- wydatków bieżących określonych w działach: 801, 853 bez rozdziału 85315 i 854 bez rozdziału 85404 - realizowanych przez inne, niż Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy

- wydatków na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego - w kwocie określonej odpowiednio w dziale 854, rozdział 85404

- wydatków na dotację podmiotową dla instytucji kultury określonych w § 11 niniejszej uchwały

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określonych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej (w załączniku Nr 7).

to jest do łącznej kwoty 2.670.900 zł.

2. Zmiany w planie wydatków wprowadzane w toku realizacji budżetu powodują równocześnie zmianę upoważnienia określonego w ust. 1.

§ 15.Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu do wysokości 600.000 zł przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego spłacie w roku budżetowym.

- 3 -

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 01-09-2003 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2003 12:42