Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom


REGULAMIN

Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§1.1.Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w dzienniku podawczym za potwierdzeniem odbioru od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 października do 15 października danego roku szkolnego.

§2. Stypendia szkolne przyznawane są na okres:

  1. dla uczniów od września do czerwca danego roku szkolnego,

  2. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

§3 Stypendium wypłaca się raz w kwartale, a w przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

§4. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

  4. świadczenia pieniężnego, jeżeli burmistrz uzna to za właściwe.

§5.Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

  1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, ze zmianami)

  2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 51% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zmianami),

  3. oprócz kryterium niskiego dochodu na osobę w rodzinie, dodatkowym kryterium będzie indywidualna sytuacja ucznia a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

§6.1.W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w §4 pkt 1 uczeń wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Dołącza ponadto dokumenty, na podstawie, których ponoszone są dane koszty. Dokumenty te są składane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

2. W przypadku przydzielania stypendium w formie pomocy rzeczowej uczeń składa zapotrzebowanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

3. Uczeń jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z regulaminem w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§7.1. Zasiłek szkolny przyznaje burmistrz dla uczniów, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.

§8. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 12-04-2006 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2006 14:16