Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom


UCHWAŁA Nr XI/70/2019

Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój ( Dz. Urz. Woj. Zach. nr 25 poz. 567 z dnia 06 kwietnia 2010 r..)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/70/2019

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, to jest:

a) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,,

b) formy stypendium szkolnego,

c) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

d) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2.

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (kryterium dochodowe zgodnie z art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ).

2. Wysokość stypendium szkolnego zależy od zaliczenia ucznia do grupy dochodowej, ustalonej według kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ubiegającego się o stypendium.

3. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa dochodowa - miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 50% kwoty,
o której jest mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507);

2) II grupa dochodowa - miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 50% i nie przekracza kwoty, o której jest mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Wysokość stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) dla I grupy dochodowej - 101%- 200%,

2) dla II grupy dochodowej - 80%- 100% - kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.).

5. Stypendium ulega zwiększeniu o nie więcej niż 10% przy spełnieniu co najmniej jednej
z poniższych przesłanek występujących w rodzinie ucznia, z uwzględnieniem, że wysokość stypendium nie może przekroczyć maksymalnych kwot wyliczonych dla danej grupy dochodowej, o której mowa w ust. 4:

- wielodzietność (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

- niepełnosprawność ucznia,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- bezrobocie,

- alkoholizm lub narkomania,

- niepełna rodzina,

- wystąpiło zdarzenie losowe.

6. Wysokość miesięcznego stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w górę.

§ 3.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych oraz wykraczających poza obszar realizowanego w szkole planu nauczania, a także udziału w zajęciach pozalekcyjnych, a w szczególności:

a) kosztów udziału w zajęciach muzycznych, tanecznych i sportowo-rekreacyjnych realizowanych poza szkołą, włącznie z zakupem stroju wymaganego do udziału w tych zajęciach, zakupem lub wypożyczeniem instrumentów,

b) kosztów udziału w organizowanych przez szkołę wyjściach do instytucji kultury
i wycieczkach edukacyjnych, szkolnych, koloniach i obozach sportowych lub tematycznych

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu:

a) tradycyjnych i multimedialnych podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,

b) tornistra, plecaka lub torby szkolnej,

c) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

d) stroju na zajęcia wychowania fizycznego

e) artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

f) przyborów do nauki zawodu,

g) tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

h) tuszy do drukarek komputerowych, multimedialnych programów edukacyjnych odpowiadających przedmiotom nauczanym w szkole,

i) komputera, oprogramowania komputerowego - (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) - wykorzystywanych do celów dydaktycznych

j) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji

k) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

3. świadczenia pieniężnego - na zasadach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty

4. uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - także w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania.

§ 4.

1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się na formularzu wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju, zwanym dalej OPS, po ich zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły. Wnioski mogą być składane w innej formie niż z wykorzystaniem załączonego formularza.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października każdego roku szkolnego.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na okres do 10 miesięcy roku szkolnego, a słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - na okres do 9 miesięcy roku szkolnego.

4. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie decyzji administracyjnej.

§ 5.

Realizacja stypendium szkolnego będzie następować:

1. W formie określonej w § 3 Regulaminu poprzez:

a) bezpośrednią wypłatę środków uczniowi/opiekunowi prawnemu w kasie banku wskazanym przez OPS w Trzcińsku- Zdroju,

b) przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy po przedstawieniu faktur/rachunków, potwierdzających poniesione wydatki lub poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy podmiotu, wobec którego uczeń jest zobowiązany do uiszczenia należności.

c) wydanie zakupionej pomocy w formie rzeczowej.

§ 6.

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

1) pożaru,

2) kradzieży,

3) wypadku,

4) nagłej choroby w rodzinie,

5) śmierci członka rodziny,

6) innych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniających naukę ucznia.

§ 7.

Zasiłek szkolny może być przyznawany:

1) w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków, związanych z procesem edukacyjnym,

2) w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

3) raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 8.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty, stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9.

O wysokości i formie zasiłku szkolnego decyduje organ administracyjny przyznający zasiłek w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia z pomocy materialnej o charakterze socjalnym

rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia/dyrektora szkoły*

Wnoszę o przyznanie: stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego *

*właściwe podkreślić

UWAGA; należy wypełniać wszystkie pola, używając liter drukowanych.

Przed uzupełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją.

CZĘŚĆ I - informacje ogólne

l. Dane osobowe ucznia / słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne

……………………….

nazwisko ucznia

……………………………

imię 1

………………………

imię 2

……………………………..

data urodzenia

……………………………….

Miejsce urodzenia

……………………………..

Nr PESEL

………………………………………………

Imię ojca

………………………………………………….

Imię matki

Adres stałego zameldowania

……………………………….

Województwo

………………………………..

Powiat

………………………………

Gmina

……………………………….

Kod pocztowy

……………………………….

Ulica

Nr domu ………………….

Nr lokalu…………………..

2. Pobiera/m inne stypendia socjalne

Tak Nie

Jeżeli Tak, proszę napisać, jakie i w jakiej wysokości

3. Uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej/Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Opinia dyrektora szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………..

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

CZĘŚĆ II - informacja o rodzinie (osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe)

1. Liczba osób w rodzinie:..................................................,...,,........

2. Dochody netto członków rodziny (wraz ze świadczeniami z pomocy społecznej) wynoszą za ostatni miesiąc………….…………………. ..... PLN

Lp.

Nazwisko i Imię

Data Urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki

Wysokość dochodu w zł

2a.Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie…………………………………………………..…..

3. Średni dochód netto na l członka rodziny wynosi miesięcznie ....................................... PLN

4. Czy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania?

TAK NIE

CZĘŚĆ III - forma udzielonej pomocy

1. Pokrycie kosztów TAK NIE

Cel pokrycia kosztów: ( wskazać jaki)………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: TAK NIE

Wskazanie rodzaju pomocy rzeczowej………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Świadczenie pieniężne: TAK NIE

Opis przeznaczenia środków pieniężnych……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

CZĘŚĆ IV - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZAWARTYCH UMÓW

I UDZIELONEJ ZGODY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika jednostki z siedzibą Trzcińsko-Zdrój, ul. Rynek 12, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 602 640 476, adres email: kkoeller@poczta.onet.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji zadań własnych lub zleconych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju
i wynikających ze szczegółowych przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Trzcińsko-Zdrój przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej Trzcińsko-Zdrój.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, włączając w to przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego

z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………….. ………………………………………

data podpis pełnoletniego ucznia

rodzica, prawnego opiekuna

Instrukcja do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Cześć I

Pkt 3. Należy skrótowo opisać, swoją sytuację życiową / materialną

Pkt 4. Opinia dyrektora szkoły - powinna dotyczyć sugerowanych form wsparcia

Cześć II

Pkt 2. Za dochód uważa sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

a) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c) kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Pkt 2a. Należy wpisać łączną sumę dochodów wszystkich członków rodziny z uwzględnieniem świadczeń pomocy społecznej (także zasiłków rodzinnych).

Pkt 3. Dochód na 1 członka rodziny oblicza się, dzieląc pozycję 2a przez pozycję 1.

Pkt 4. Należy zaznaczyć odpowiedź TAK, jeśli w rodzinie występuje przynajmniej
1 z przedstawionych zdarzeń.

Część III

W pkt. 1, 2, 3 należy wybrać co najmniej jedną z wymienionych form oraz ją opisać

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych oraz wykraczających poza obszar realizowanego w szkole planu nauczania, a także udziału w zajęciach pozalekcyjnych, a w szczególności:

a) kosztów udziału w zajęciach muzycznych, tanecznych i sportowo-rekreacyjnych realizowanych poza szkołą, włącznie z zakupem stroju wymaganego do udziału w tych zajęciach, zakupem lub wypożyczeniem instrumentów,

b) kosztów udziału w organizowanych przez szkołę wyjściach do instytucji kultury i wycieczkach edukacyjnych, szkolnych, koloniach i obozach sportowych lub tematycznych

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu:

a) tradycyjnych i multimedialnych podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, książek do nauki języków, lektur szkolnych (audiobooków) itp.,

b) tornistra, plecaka lub torby szkolnej,

c) obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

d) stroju na zajęcia wychowania fizycznego

e) artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

f) przyborów do nauki zawodu,

g) tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

h) tuszy do drukarek komputerowych, multimedialnych programów edukacyjnych odpowiadających przedmiotom nauczanym w szkole,

i) komputera, oprogramowania komputerowego - (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.); urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, modem, router, itp.) - wykorzystywanych do celów dydaktycznych

j) okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego oraz innych przedmiotów rehabilitacyjnych przepisanych przez lekarza i uznanych za niezbędne w trakcie edukacji

k) określonych przez szkołę dodatkowych przedmiotów lub usług związanych z profilem nauki, zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole wymagane lub zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

3. świadczenia pieniężnego - na zasadach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty,

4. uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - także w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 12-04-2006 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 08-07-2020 07:49