Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVII/298/2013


U C H W A Ł A Nr XXVII/ 298 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z 2005 r. Nr 143 poz. 1199 z 2006 r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775 z 2007 r. Nr 109 poz. 747 z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z r.2013, poz.660) oraz M.P. z 2013 r. poz. 814 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,

uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok z wysokości 69,28 zł za 1 dt do wysokości 65,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska jest uprawniona do ustalenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

2) od 1 ha gruntów o których mowa w art4 ust. 1pkt 2 równowartość pieniężna 5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2) dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone są 4 okręgi podatkowe do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno- klimatycznych.

Podatek rolny od osób fizycznych, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych płatny jest do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 05-11-2013 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2013 09:33