Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXVII/296/2013


U C H W A Ł A Nr XXVII/296/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2014 roku:

1)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,79,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,55, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,28, w tym: - gruntów działek rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni - 0,31,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,69,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,23,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,75,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,32, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,99 , w tym: - domków rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,73 , - garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,62,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1) grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zajęte na prowadzenie działalności w zakresie sportu na postawie ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składowania odpadów komunalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/213/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku -Zdroju z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 05-11-2013 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2013 09:33