Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut sołectwa Stołeczna


STATUT SOŁECTAWA STOŁECZNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. 1. Sołectwo Stołeczna obejmuje obszar o powierzchni 2236,8 ha w Gminie Trzcińsko-Zdrój. Granice Sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1.

2. Siedziba władz Sołectwa jest miejscowość Stołeczna.

3. Zestawienie powierzchni ogólnej sołectwa z uwzględnieniem użytkowników rolnych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1.Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Trzcińsko- Zdrój,

2.Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określona w § 1 niniejszego Statutu,

3.Statucie -należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Stołeczna.

4.Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa,

5.Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

6.Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,

7. Przewodniczącym Rady Sołeckiej - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa,

II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.

§ 6. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa do dnia wyborów nowych organów sołectwa.

§ 7. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.

2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i jest on z urzędu przewodniczącym Rady Sołeckiej

3. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

§ 8. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa
nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów:

1) współudział w wykonywaniu zadań gminy;

2) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie:

a) socjalno- bytowych, kulturalnych, zdrowotnych,

b) sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) ochrony środowiska.

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym; 5) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi rada miejska; 6) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa;

7) współpraca z radnymi z okręgu wyborczego, do którego sołectwo należy;

8) organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

9) gospodarowanie przekazanym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

3. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym, w tym:

a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

b) dba o utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym wynikającym z normalnego zużycia.

4. Rada Miejska może określać wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku do dyspozycji Sołectwa - w ramach budżetu Gminy.

§ 9. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa;

2) współpracę z radnymi z okręgu wyborczego, do którego sołectwo należy;

3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

4) współuczestnictwo w organizowaniu przez organy Gminy konsultacji z mieszkańcami.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 10. Zebranie Wiejskie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do opiniowania i decydowania w następujących sprawach:

1. Użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z gospodarowaniem przekazanym mieniem.

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, ich odwołania oraz przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej.

3. Prowadzenia zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym sołectwu.

4. Rozdziału środków finansowych będących w jego dyspozycji.

5. Podejmowania czynów społecznych.

6. Podejmowania uchwał w sprawie wystąpienia do Burmistrza Gminy o wykonywanie przez sołectwo niektórych zadań własnych gminy na obszarze sołectwa.

7. Uchwalania programów działania.

8. Przyjmowania od Sołtysa i Rady Sołeckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadań sołectwa za poprzedni rok.

9. Zebranie Wiejskie stanowi o innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach obowiązujących przepisów.

10. Uchwały, opinie, wnioski zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy w ciągu 7 dni.

11. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

§ 11. Zebranie wiejskie wybiera, odwołuje sołtysa i radę sołecką, a także co najmniej raz w roku, dokonuje oceny ich działalności.

§ 12. W zebraniu wiejskim biorą udział mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

2) Rady Sołeckiej

3) Burmistrza Gminy;

4) Rady Miejskiej.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

3. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Termin i miejsce zebrania podaje sołtys do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 7 dni przed zebraniem.

5. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad oraz projektów uchwał.

§ 14. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, tzn. zgodnie z wymogami statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 22 prowadzi Sołtys lub na jego wniosek inna osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia innej osobie, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym.

§ 16. 1. Uchwały na zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 i § 28 statutu.

§ 17. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce odbywania się zebrania;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności;

3) wybór przewodniczącego zebrania;

4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych;

5) zatwierdzony porządek obrad;

6) sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,

7) przyjęte na zebraniu uchwały, opinie;

8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokolanta.

IV. SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 18. 1. Do kompetencji i obowiązków sołtysa należy:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) prowadzenie dokumentacji Sołectwa

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) pełnienie funkcji gospodarza Sołectwa załatwiającego jego codzienne sprawy;

4) przekazywanie Burmistrzowi Gminy uchwał i opinii zebrania wiejskiego;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców i podejmowanie interwencji w tym zakresie;

6) zwoływanie i organizowanie zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; Sołtys może upoważnić inną osobę do prowadzenia.

7) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed zebraniem wiejskim;

8) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, a także w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do głosowania.

9) uczestnictwo w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza.

2. W czasie nieobecności sołtysa spowodowanej choroby, dłuższym wyjazdem bądź innymi okolicznościami obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje rada sołecka.

§ 19. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

3. Rada sołecka składa się z 2 -4 członków i sołtysa jako przewodniczącego.

§ 20. Do zadań Rady Sołeckiej należy pomoc Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa, a w szczególności:

1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia zebrania wiejskiego.

4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania ze środków własnych sołectwa przyznanych przez Radę Miejską w ramach budżetu Gminy i zachowaniu zasad określonych przez ustawę o finansach publicznych.

5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

6. Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych;

V. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej.

§ 22. 1. Zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Gminy ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Sołtys, bądź upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność.

3. Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

1)wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;

2)złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję;

3)wybór Komisji Skrutacyjnej;

4)wybór Sołtysa;

5)wybór Rady Sołeckiej;

6)wolne wnioski i zapytania.

§23. 1. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 2 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania.

3. Przewodniczącym zebrania wyborczego nie może być kandydat na sołtysa.

§ 24. 1. Wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie tajnego głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) ogłoszenie wyników wyborów;

5) sporządzenie i podpisanie protokołów o wynikach wyborów.

5. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy stały mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w zebraniu posiadający prawo wyborcze.

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie bądź ustnie bezpośrednio na zebraniu.

7. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

8. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią Rady Miejskiej wraz z wpisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.

9. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.

10. Głosowanie polega na postawieniu znaku X przy nazwisku wybranego kandydata.

11. W drugiej kolejności komisja skrutacyjna przeprowadza wybory członków rady sołeckiej.

§ 25. 1.Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał co najmniej 50%+1 ważnie oddanych głosów.

2.W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który w drugiej turze uzyska większą liczbę głosów za.

4. Członkami rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 26. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.

§ 27. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa, rady Sołeckiej lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej, może wystąpić 30% uprawnionych mieszkańców sołectwa do głosowania bądź zwrócić się do zebrania wiejskiego Burmistrz Gminy lub Rada Miejska.

3. Wniosek o którym mowa ust 2 powinien zawierać uzasadnienie.

4. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winien być rozpatrzony na następnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza Gminy lub Radę Miejską w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku.

§ 28. Uchwała o odwołaniu z funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla jej ważności wymaga się bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów (50% + 1 głos) osób uprawnionych.

§ 29. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej Burmistrz Gminy w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej zarządza ponowne wybory.

2. Wybory odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

3.Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie informując o tym Burmistrza Gminy.

§ 30. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Rada Miejska w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz Gminy zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

VI. NADZÓR NAD ORGANAMI SOŁECTWA

§ 31.1. Rada Miejska kontroluje działalność organów Sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną.

2. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzona jest przez Urząd Miejski.

§ 32. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Burmistrza.

2. Sołtys obowiązany jest przedkładać Burmistrzowi uchwały zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Zebrania Wiejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 21-08-2003 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 07-02-2017 08:02