herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa w 3013 roku w okresie od 15.09.2013r. do 15.10.2013r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie Dz. U. Nr 96 poz 873 z późn. zm.