Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXIII/261/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/261/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2)częstotliwość ich odbierania,

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK

.§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio  od właścicieli nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne,

2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) papier, tektura, (czasopisma, gazety itp.)

b) szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa  sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) metal, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

e) odpady ulegające biodegradacji ( odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji, odpady zielone, kuchenne);

3)  oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby,  rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d)  zużyte baterie i akumulatory;

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g) zużyte opony.

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 4.1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1) i 2) w co najmniej pięciu pojemnikach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, gdy odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji są zbierane w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinny być gromadzone w workach lub pojemnikach

3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany jest wykazać w składanej do Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój deklaracji, ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 5. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się normatywami określonymi w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Trzcińsko- Zdrój za pośrednictwem przedsiębiorcy, zajmującego się gospodarowaniem odpadami na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój, wyposaży nieruchomość w worki, służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zebranych selektywnie

§ 7. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  prowadzone  jest  jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 4.

2. Odbieranie odpadów zmieszanych, prowadzone jest jeden raz na tydzień, z nieruchomości zamieszkałych w następujących miejscowościach:

a) zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Cmentarnej 15a, b, c i 15

b) zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Ceglana 5, 9a, b, c i 11a, b

c) zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Dworcowa 4, 6, 8, 10

d) zabudowa mieszkaniowa w Trzcińsku- Zdroju, ulica Sienkiewicza 46a, b ,c, d

e) zabudowa mieszkaniowa w Stołecznej 43, 44, 55 i 56a, b, c

f) Szkoła Podstawowa w Trzcińsku- Zdroju

g) Przedszkole Miejskie w Trzcińsku- Zdroju

h) Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku- Zdroju

i) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie- Trzcińsko- Zdrój- Internat

j) Gimnazjum Publiczne w Góralicach

k) Szkoła Podstawowa w Gogolicach

l) Szkoła Podstawowa w Stołecznej

m) Ognisko Przedszkolne w Piasecznie

3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 3), odbierane są z nieruchomości co najmniej jeden raz na pół roku, według harmonogramu ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Trzcińsko- Zdrój, bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej jeden raz na pół roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

§ 8. 1. PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b)  przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby,  rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d)  zużyte baterie i akumulatory;

e)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g) zużyte opony.

2)  zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a)  papier, tektura (czasopisma, gazety, itp)

b)szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c)  tworzywa  sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) metal, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

e) odpady ulegające biodegradacji (odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, kuchenne)

 2. Adres i godziny otwarcia PSZOK udostępniane będą na stronie internetowej gminy Trzcińsko- Zdrój (www.trzcinsko-zdroj.pl)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:41