Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/260/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


U C H W A Ł A Nr XXIII/260 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391; zm.: Dz. U. z r.2012, poz. 951; z r.2013, poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z r. 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z r. 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z r. 2002 Nr 153, poz. 1271; z r. 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z r. 2002 Nr 214, poz. 1806; z r. 2005 Nr 172, poz. 1441; z r. 2006 Nr 17, poz. 128; z r. 2005 Nr 175, poz. 1457; z r. 2006 Nr 181, poz. 1337; z r. 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z r. 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z r. 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z r. 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z r. 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z r. 2012, poz. 567; z r. 2013, poz. 153),

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1.    Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, w następujących terminach:

1)   za I kwartał - do 15 stycznia;

2)   za II kwartał - do 15 kwietnia;

3)   za III kwartał - do 15 lipca;

4)   za IV kwartał - do 15 października.

2. W roku 2013 pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca, która obejmuję okres: od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój przelewem lub gotówką w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

  

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/260/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości od lipca 2013 roku, dlatego też trzeci kwartał tego roku będzie pierwszym terminem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Trzcińsko-Zdrój.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2013 12:35