Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości


U C H W A Ł A Nr XXIII/259/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli

nieruchomości

 

Na podstawie  art. 6n ust. 1 i ust. 2, art. 6m ust. 1 i ust. 2ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391); art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.); art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju uchwala, co następuje:

  

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju 74-510, przy ul. Rynek 15 w pok. 4 lub sekretariacie w terminie:

1) do 31 maja 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Interaktywny elektroniczny formularz będzie dostępny w elektronicznym biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju pod adresem eboi.trzcinsko-zdroj.pl a następnie może być przesłany z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój.

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/259/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), wprowadzoną ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.) zmienione zostały obowiązkowe zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 6n ust. 1  ww. ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Trzcińsku- Zdroju powinna określić, w drodze uchwały, wzór deklaracji obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwałą ustala się jeden wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Wypełniając deklarację właściciel dokonuje wyboru metody zbierania odpadów: w sposób selektywny bądź nieselektywny (tylko odpady zmieszane). Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.) w uchwale określono także termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczony na dzień 31 maj 2013 r.

Właściciel nieruchomości, na podstawie  art. 6m ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości, na podstawie  art. 6m ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 ww. ustawy).

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Trzcińsko- Zdrój może określić, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2013 12:33