Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

U C H W A Ł A  Nr XXIII/258 /2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawiewyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

Na podstawie art. 6k oraz  art. 6j ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391; zm.: Dz. U. z r.2012, poz. 951; z r.2013, poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z r. 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z r. 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z r. 2002 Nr 153, poz. 1271; z r. 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z r. 2002 Nr 214, poz. 1806; z r. 2005 Nr 172, poz. 1441; z r. 2006 Nr 17, poz. 128; z r. 2005 Nr 175, poz. 1457; z r. 2006 Nr 181, poz. 1337; z r. 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z r. 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z r. 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z r. 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z r. 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z r. 2012, poz. 567; z r. 2013, poz. 153), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie liczona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 albo ust. 2.

 2. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  będzie liczona jako iloczyn liczby pojemników dla danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 3 ust. 1 lub ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1:

      a)  w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b,

      b) w wysokości 60,00  zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza cztery osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

      a)  w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b,

b)  w wysokości 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza cztery osoby.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za opróżnienie jednego pojemnika odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

      a)  pojemnik o pojemności 110 l stawka opłaty wynosi 40,00 zł

      b)  pojemnik o pojemności 1100 l stawka opłaty wynosi 180,00zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

      a)  pojemnik o pojemności 110 l stawka opłaty wynosi 20,00zł

      b)  pojemnik o pojemności 1100 l stawka opłaty wynosi 90,00zł

      c) worek o pojemności 60 l stawka opłaty wynosi 5,00 zł

d) worek o pojemności 120 l stawka opłaty wynosi 9,00 zł

§ 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 3. 

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w § 2 ust. 2. 

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w § 3 ust. 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 3, określa odrębna uchwała    

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.    

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/258/2013                          

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), wprowadzoną ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.), zmienione zostały obowiązkowe zadania gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Gmina wstąpiła i wystąpiła ze związku Gmin Dolnej Odry, stąd powstała konieczność podjęcia uchwały przez samą Gminę i stąd uchwała podejmowana jest dopiero obecnie. Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju powinna dokonać, w drodze uchwały, wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty i stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości albo powierzchni lokalu mieszkalnego oraz art. 6j ust. 2 w przypadku nieruchomości zamieszkałych rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Nadrzędnym celem wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami jest zapewnienie środków na zorganizowanie sprawnego i maksymalnie szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy możliwie najmniejszym obciążaniu mieszkańców kosztami zorganizowania i funkcjonowania tego systemu.

W uchwale dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie, określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz od gospodarstwa domowego.

Metoda ustalenia opłaty, uzależniona od liczby mieszkańców i od gospodarstwa domowego, jest najbardziej uzasadnioną propozycją dla Rady Miejskiej w Trzcinisku-Zdroju. Ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób je wytwarzających, tak więc, przyjęcie tej metody dla Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, wydaje się najbardziej sprawiedliwe spośród zaproponowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęta w uchwale metoda naliczenia opłaty w zależności od liczby mieszkańców i od gospodarstwa domowego wydaje się być metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną, uwzględniającą uwarunkowania gminy Trzcińsko-Zdrój.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oprócz  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ustalić także stawkę takiej opłaty oraz stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uwzględnione zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu, jak również przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w uchwale w wysokości 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość przy czym w gospodarstwie domowym gdzie zamieszkuje więcej niż cztery osoby stawka została określona w uchwale w wysokości 60,00 zł miesięcznie. W celu upowszechnienia selektywnego zbieranie odpadów "u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Tak więc, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, wysokość stawki wynosi 9,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość przy czym w gospodarstwie domowym gdzie zamieszkuje więcej niż cztery osoby stawka została określona w uchwale w wysokości 36,00 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty uzależnionej od pojemności pojemnika i sposobu zbierania odpadów. Jeżeli odpady komunalne zbierane są selektywnie stawka opłaty jest niższa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:30