Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój


UCHWAŁA Nr XXIII/252/2013
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2013r

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.  

Na podstawie art. 14 ust. 5 i 7 oraz art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin od godz. 8.00 do 13.00.

§ 2. Odpłatne są świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,

4) zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,

5) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,

6) zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,

7) opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,

8) pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

§ 3. Za świadczenia, o których mowa w § 2, ustala się opłatę za 1 godzinę powyżej czasu realizacji podstawy programowej, w wysokości 0,18% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegające ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

§ 4. 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego oprócz odpłatności za świadczenia określone w § 2, zobowiązani są do ponoszenia opłat za posiłki.

2. Rodzice dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych oprócz odpłatności za świadczenia określone w § 2, zobowiązani są do ponoszenia opłat za posiłki.

3. Wysokość opłat za posiłki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ustalane są na zasadzie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4. Wysokość opłat za posiłki w Przedszkolu Miejskim ustala Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. 1. W Przedszkolu Miejskim dopuszcza się możliwość przekroczenia czasu pobytu dziecka, maksymalnie do 05 minut, bez pobierania opłat, o których mowa w §3.

2. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych czas pobytu dziecka reguluje statut szkoły.

§ 6. 1 Szczegółowy zakres realizowanych przez Przedszkole Miejskie świadczeń, o których mowa w   § 2 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną opłatę za świadczenia Przedszkola Miejskiego, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 3 przez liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 7. W przypadku uczęszczania do Przedszkola Miejskiego więcej niż jednego dziecka z rodziny jednocześnie, opłata o której mowa w § 3 wynosi odpowiednio 75% od drugiego dziecka i 50% od każdego następnego.

§ 8. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą również oddziału zamiejscowego w Góralicach prowadzonego przez Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju. Zajęcia w oddziale zamiejscowym w Góralicach trwają 5 godz. dziennie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 10. Traci moc uchwała Nr VIII/102/2011 Rady Miejskiej z dnia 02 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 06-05-2013 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2013 12:15